Eskortné autobusy

  Zadávateľ:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
  Predpokladaná hodnota:
1.126.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.10.2020
  Dátum zverejnenia:
04.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00212008
Šagátova 1, 81304 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Rumanová
Telefón: +421 220831803
Email: obstravavaniegr@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zvjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Eskortné autobusy
Referenčné číslo: VS 16/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
34121000-1
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
EA25-7 - Pre väzňov
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Eskortné autobusy využiteľné pre potrebu Zboru väzenskej a justičnej stráže na prepravu obvinených a odsúdených
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 126 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34114210-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 813 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Eskortné autobusy využiteľné pre potrebu Zboru väzenskej a justičnej stráže na prepravu obvinených a odsúdených vo vyhotovení:
- 2 ks eskortný autobus diaľkový
- 3 ks eskortný autobus súdny
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 126 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky v celkovej výške 56 000 eur. Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky sú stanovené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 07.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2020 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese sídla verejného obstarávateľa. Otvárania sa môžu zúčastniť uchádzači, resp. ich splnomocnení zástupcovia, pričom verejnému obstarávateľovi predložia originál s osvedčením pravosti podpisu, resp. úradne osvedčenú fotokópiu splnomocnenia a preukaz totožnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
Z technického hľadiska sa jedná o celistvý a nedeliteľný predmet zákazky, ktorý si vyžaduje konkrétne špeciálne, t. j. eskortné vyhotovenie autobusov a ktorého rozdelenie by mohlo mohlo spôsobiť nežiadúcu nejednotnosť vozového parku. Táto skutočnosť by mohla spôsobiť prevádzkové obmedzenia a vyžadovala by si neúmernú logistickú činnosť súvisiacej so servisom predmetných vozidiel a taktiež navyýšenie finančných nákladov. V nadväznosti na kvantitu a technické vyhotovenie predmetu zákazky a s tým súvisiaci výrobný proces nie je možné predmet zákazky rozdeliť .
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.10.2020