Inovácia procesu výroby priemyselného náradia

  Zadávateľ:
Hirjak - Hardwood, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
235.160,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.10.2020
  Dátum zverejnenia:
04.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hirjak - Hardwood, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36054267
Štúrova 2 , 96001 Zvolen
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefaňák, PhD., PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
Telefón: +421 948681179
Email: info@psagentura.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.hardwood.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Spracovanie dreva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Inovácia procesu výroby priemyselného náradia
Referenčné číslo: N024/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42600000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky je rozdelený na päť častí:

Logický celok č. 1: Linka CNC
Logický celok č. 2: Trojosé CNC centrum
Logický celok č. 3: Zapiľovaco vŕtací stroj
Logický celok č. 4: Vŕtaco zderovací stroj
Logický celok č. 5: Priečna prevŕtavačka

Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
235 160,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Linka CNC
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42623000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Továrenská 314, 956 18 Bošany, okr. Partizánske
II.2.4) Opis obstarávania:
Frézovaco hobľovaco kopírovacia linka s CNC riadením a interpoláciou v 3 osiach na dvoch samostatných pracoviskách. Pracovisko opracovania a pracovisko dokončovania opracovania dreveného dielca. Linka je určená na obvodové frézovanie, frézové hobľovanie,vŕtanie, dlabanie v troch osiach. Zariadenie primárne určené na výrobu plošných rukovätí, nab. dielcov, kefodrievok a táciek apod.

Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
119 340,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 2
II.2.1) Názov
Trojosé CNC centrum
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42620000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Továrenská 314, 956 18 Bošany, okr. Partizánske
II.2.4) Opis obstarávania:
3 osé CNC s vymeniteľným stolom a možnosťou mechanického a automatického vkladania dreveného dielca do stroja cez vymeniteľne upínacie stoly podľa produktov. CNC je určené na čapovanie, frézovanie, vŕtanie, zapiľovanie a dlabanie v troch osiach s vkladaním automatickým alebo manuálnym. Zariadenie primárne určené na presné dokončovanie operácií na už vyrobených výrobkoch.

Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
44 660,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 3
II.2.1) Názov
Zapiľovaco vŕtací stroj
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42620000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Továrenská 314, 956 18 Bošany, okr. Partizánske
II.2.4) Opis obstarávania:
Zapiľovaco vŕtací stroj s možnosťou menenia uhla, hrúbky a hĺbky zapiľovania. Zapiľovanie a vŕtanie sa robí pri jednom upnutí rukoväte. Zariadenie primárne určené na presné dokončovanie operácií na už vyrobených výrobkoch ako sú rukoväte na chvostové pílky.

Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
33 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 4
II.2.1) Názov
Vŕtaco zderovací stroj
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42620000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Továrenská 314, 956 18 Bošany, okr. Partizánske
II.2.4) Opis obstarávania:
Vŕtaco zderovací stroj s automatickým vkladaním rúčok do vŕtaco zderovacieho mechanizmu stroja. Natlačenie zdery jej zaistenie a navŕtanie diery do osi rukoväte sa robí v jednej operacii. Zariadenie primárne určené na presné dokončovanie operácií na už vyrobených výrobkoch rukovätiach ako sú rukoväte na pilníky, pílky , lopatky.

Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
26 990,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 5
II.2.1) Názov
Priečna prevŕtavačka
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42620000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Továrenská 314, 956 18 Bošany, okr. Partizánske
II.2.4) Opis obstarávania:
Priečna prevŕtavačka na priečne prevŕtavanie rukovätí - diery na zavesenie produktu. Zariadenie primárne určené na presné dokončovanie operácie priečneho prevŕtavania na už vyrobených výrobkoch - rukovätiach ako sú rukoväte na pílniky, pílky, lopatky, násady apod.

Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 370,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.5 V súlade s §32 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z.z.).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.12.2020 11:00
Miesto: PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania sa môže zúčastniť len štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorý predložil ponuku. Ponuky nebudú sprístupnené pre uchádzačov na mieste otvárania ale iba "on line". Uchádzačom, ktorí predložia ponuku bude poslaná pozvánka na videokonferenciu "on line" otvárania na základe ich žiadosti cez systém EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.10.2020