Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a ostatnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov

  Zadávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
  Predpokladaná hodnota:
45.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 12:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.11.2020
  Dátum zverejnenia:
03.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
IČO: 00166260
Chlumeckého 2, 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Nociar
Telefón: +421 220816056
Fax: +421 254774753
Email: martin.nociar@geodesy.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676
Hlavná adresa(URL): http://www.skgeodesy.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a ostatnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov
Referenčné číslo: OESM-2020/GDPR
II.1.2) Hlavný kód CPV
72310000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a ostatnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov a poskytnutie súvisiacich služieb podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
45 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Lehota a spôsob predkladania ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: 30.11.2020 do 12:00 hod.
b) Doručenie výlučne elektronicky prostredníctvom systému EO EKS prostredníctvom profilu zákazky pod linkou https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1733.
c) Komunikácia medzi objednávateľom a hospodárskymi subjektmi sa uskutočňuje výhradne elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EO EKS, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému EO EKS možno komunikáciu medzi verejným obstarávateľom/objednávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne, vrátane predkladania ponúk a to mailom na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1. tejto výzvy.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.11.2020