Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

  Zadávateľ:
Obec Tekovské Lužany
  Predpokladaná hodnota:
570.119,81 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 13:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.11.2020
  Dátum zverejnenia:
03.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Tekovské Lužany
IČO: 00307548
SNP 43, 93541 Tekovské Lužany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marián Kotora
Telefón: +421 367723501
Fax: +421 367723129
Email: info@tekovskeluzany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4353
Hlavná adresa(URL): http://www.tekovskeluzany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany
Referenčné číslo: 20201101_02_CIZS Tekovské Lužany
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce sú zamerané na rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy jestvujúceho zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany v zmysle výzvy IROP-PO2-SC212-2018-33 vyhlásenej RO/SO, ktorým je MPaRV SR/MZ SR ako aj na základe hygienických a kapacitných nedostatkov, ako aj v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., vyhlášky MZ SR č.553/2007 Z.z., ďalej zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č.140/2008 Z.z., vyhlášky MZ SR č.259/2008 Z.z., nariadenia vlády SR č.410/2007 Z.z. a č. 387/2006 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu s názvom: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti , nakoľko stavba v zmysle projektovej dokumentácie nie je delená na prevádzkové súbory a tvorí funkčný a logický celok. Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
570 119,81 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Tekovské Lužany, Ulica Osloboditeľov 132/16, 935 41 Tekovské Lužany, stavebné práce budú realizované na parc. č.:192/1, 192/3, katastrálne územie Tekovské Lužany.
II.2.4) Opis obstarávania
Objekt sa v interiéri komplet zrekonštruuje: Omietky stien, stropov, podlahy, výplne dverných otvorov, kompletná výmena inštalácii (vodovodné, kanalizačné rozvody, elektroinštalácie, osvetlenie, riešenie kotolne, vykurovacích rozvodov a osadenie nových vykurovacích telies). V rámci riešenia bezbariérovosti sa vybuduje normou predpísaný prístup exteriérovou rampou. V rámci interiéru sa vo vstupnej hale vybuduje výťah.
Stavba nie je členená na prevádzkové súbory. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane nenaceneného výkazu výmer sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí opis predmetu zákazky: prílohu č.1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
570 119,81 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302021T514
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany
Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2018-33/Integrovaný regionálny operačný program
Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka v zmysle § 46 zákona vo výške 17 000,00 EUR slovom: (sedemnásťtisíc EUR) Podrobné vymedzenie podmienok sa nachádza v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podľa § 32 ods. 3 zákona: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 2 nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nadväzujúc aj na všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019 Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré bolo zverejnené dňom 22.11.2019:https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2522, pričom nepredloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona nie je možné sankcionovať vylúčením uchádzača.
Podľa § 32 ods. 4 zákona: ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 5 zákona: ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Podľa § 32 ods. 6 zákona: konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
Podľa § 32 ods. 7 zákona: uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
V súlade s MU č.1-2020 k § 32ods_1-covid19:
Na hospodárske subjekty spĺňajúce predpoklady protikrízovej legislatívy v oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a úhrady daní sa bude hľadieť tak, že spĺňajú aj podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o hospodárskych subjektov.
Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne. Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa nachádza v súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov vo formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a) podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnení stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:
-verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za predchádzajúcich 5 rokov kumulatívne vo výške 570 000,00 EUR bez DPH, ktoré musia byť podložené referenciami resp. dôkazmi o plnení príslušných odberateľov, s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác, zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok a odberateľov, vrátane kontaktných údajov odberateľa /meno, tel. číslo/.
b) podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001 na stavebné práce.
c) podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení
environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je
uskutočnenie stavebných prác. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu ISO 14001 na stavebné práce.
d) podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej
praxi, alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy - zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby zodpovednej za riadenie
stavebných prác na výkon činnosti stavbyvedúceho.
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. b), c), h) a g) zákona, musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa Podmienka účasti podľa bodu III.1.3 a), b) c) a d) sa požaduje za
všetkých členov skupiny spoločne v prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní
Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa tech. alebo odbornej spôsobilosti § 34 ods. 1 zákona sa nachádza v súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov v tomto formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponúk, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní;
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 34 ods.1 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky sú
uvedené iba v súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň splnením
odkladacej podmienky, ktorou je doručenie správy z finančnej kontroly predmetného verejného obstarávania príslušným
SO/RO pre IROP (ďalej len riadiaci orgán alebo RO), t.j. schválením postupu verejného obstarávania.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje od Zmluvy o dielo odstúpiť v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy bez
akýchkoľvek sankcií, ak výsledky finančnej kontroly SO/RO pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z
predmetného verejného obstarávania alebo iných postupov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
3.Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu s a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánov
oprávnených vykonávať kontrolu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
4. V rámci zmluvy o dielo sa vyžaduje od úspešného uchádzača okrem iného aj realizačná zábezpeka k predmetu zmluvy vo výške 5 % ceny diela.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 13:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 13:30
Miesto: Na adrese sídla verejného obstarávateľa, uvedené v oddieli I.1)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejné otváranie ponúk na predmet zákazky v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní, vykoná komisia na otváranie/vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom na adrese verejného obstarávateľa prostredníctvom sprístupnenia ponúk v systéme EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami/uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona prostredníctvom rozhrania portálu EVO v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Metodika postupu na používanie systému EVO je uvedená na portáli UVO https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo5f6. html.
3. Príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebným
minimálnym technickým vybavením je: pripojenie na internet; internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS
Internet Explorer ver. 7 bez zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť, najnovšie verzie prehliadačov; -
inštalačná podpora jazyka Java min. ver. 1.6 integrovaná s integrovaným prehliadačom (linka: Java). Odporúča sa v
počítači mať nainštalovanú iba jednu podporu jazyka Java a všetky staršie verzie odstrániť; - v internetovom prehliadači nastavený jazyk slovenčina; - Adobe Acrobat Reader DC.
4. Súťažné podklady budú poskytnuté / sprístupnené záujemcom na portáli EVO, neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca v systéme EVO bezplatne na stránke: www.uvo.gov.sk, resp. z profilu verejného obstarávateľa t.j. v
elektronickom úložisku zriadeného ÚVOm podľa § 43 ods. 2 zákona na: http://www.uvo.gov.sk/profily, verejný
obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/ jednotnyeuropskydokument-%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html. JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
7. Úspešný uchádzač ( aj subdodávatelia) je povinný mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy.
8. Úspešný uchádzač je povinný uviesť v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia a podiel zákazky.
9. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky tvorí prílohu č. 4 súťažných podkladov Návrh zmluvy o dielo. Prílohy zmluvy podľa súťažných podkladov sa vyžadujú predložiť v čase pred podpisom zmluvy po vyzvaní verejným obstarávateľom.
10. Ponuka predložená uchádzačom, musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodov 12, 14, 15, 16,1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 a 16.10 súťažných podkladov,
12. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
13. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zmluvy je predmetné verejné
obstarávanie: a) zelené verejné obstarávanie a c) zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.11.2020