„Rekonštrukcia centrálnej zóny a parku v intraviláne obce Vlčany “

  Zadávateľ:
Obec Vlčany
  Predpokladaná hodnota:
261.548,79 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 13:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
31.10.2020
  Dátum zverejnenia:
03.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vlčany
IČO: 00306312
Vlčany 944, 92584 Vlčany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. János Restár
Telefón: +421 317794247
Fax: +421 317794201
Email: koodis.sala@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
KOODIS spol. s r.o.
IČO: 31414885
P. Pázmánya č.49/3 , 92701 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Telefón: +421 317704193
Email: koodis.sala@koodis.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Rekonštrukcia centrálnej zóny a parku v intraviláne obce Vlčany “
Referenčné číslo: Vlčany 02/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45112711-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia centrálnej zóny a parku v intraviláne obce Vlčany.
Stavba v zmysle projektovej dokumentácie je členená na 5 stavebných objektov nasledovne:
SO 01 Parkové námestie s trhoviskom - časť park
SO 02 Parkové námestie s trhoviskom - časť trhovisko
SO 03 Park pred obecným úradom
SO 04 Parkové námestie s trhoviskom - verejné osvetlenie a areálové nízkonapäťové rozvody
SO 05 Park pred obecným úradom - verejné osvetlenie a areálové nízkonapäťové rozvody
Na zákazku budú uzatvorené dve ZoD z dôvodu rôzneho zdroja financovania a rôznych termínov realizácie.
I. ZoD je realizácie SO 01, SO 03, SO 04 a SO 05. a II. ZoD je realizácia SO 02. Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
261 548,79 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45110000-1
45316100-6
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vlčany.
II.2.4) Opis obstarávania
Hlavným cieľom projektu je znižovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy vybudovaním vodozádržných opatrení v intraviláne obce Vlčany Zber dažďovej vody do nádrží a dažďových záhrad a jej následné využitie na zavlažovanie trávnika a rastlín na verejnom priestranstve.
V rámci týchto opatrení budú rekonštruované aj spevnené nepriepustné plochy na priepustné.
Stavba v zmysle projektovej dokumentácie je členená na 5 stavebných objektov nasledovne:
SO 01 Parkové námestie s trhoviskom - časť park
SO 02 Parkové námestie s trhoviskom - časť trhovisko
SO 03 Park pred obecným úradom
SO 04 Parkové námestie s trhoviskom - verejné osvetlenie a areálové nízkonapäťové rozvody
SO 05 Park pred obecným úradom - verejné osvetlenie a areálové nízkonapäťové rozvody
Stavba sa delí na dve časti z dôvodu rôzneho zdroja financovania a rôznych termínov realizácie.
I. časť je realizácia SO 01, SO 03, SO 04 a SO 05
a II. časť je realizácia SO 02.
Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Petrom Pasečným, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
261 548,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia 310020
II.2.14) Doplňujúce informácie
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, 310020010 - 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
1.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
2.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktoré preukazuje doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. Uchádzač splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať predbežne predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením podľa § 114. Jednotný európsky dokument je súčasťou súťažných podkladov v editovateľnej forme, resp. je možné ho stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Pre splnenie podmienky účasti sa vyžaduje predložiť referencie uvedenú v časti min. úroveň štandardov.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Uchádzač môže na splnenie podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti predložiť aj čestné vyhlásenie podľa § 114 ods.1 zákona o VO. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tak ako uchádzač, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie technickej a odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 37 ods. 3. Splnenie podmienky účasti môže predbežne uchádzač preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu alebo čestným vyhlásením, v ktorom môže uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Vyžaduje sa, aby v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác bola uvedená minimálne jedna zrealizovaná stavba rovnakého alebo podobného charakteru s RN min. 250.000,- EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Osobitné podmienky plnenia. Verejný obstarávateľ v zmysle platných zákonov uplatňuje pri realizácii sociálny aspekt. Úspešný uchádzač bude povinný počas doby realizácie stavebných prác zamestnať podľa § 311/2001 Z.z. minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria do marginalizovanej rómskej komunity a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 14:00
Miesto: KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č. 49/3, 927 01 Šaľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupcovia uchádzačov sa preukážu poverením, resp. občianskym preukazom, v prípade konateľa spoločnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému ÚVO EVO ver.18, ktorý je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk/.
2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS ÚVO - EVO ver.18 je potrebné: - ak hospodársky subjekt, ktorý predkladá žiadosť o účasť, komunikáciu a ponuku (uchádzač) nemá konto v IS ÚVO je potrebné si vytvoriť účet (zaregistrovať sa) link: https://www.uvo.gov.sk. Po prihlásení sa - cez Privátna zóna je možné vytvoriť registráciu.
3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému EVO, ver. 18.
4. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Elektronická ponuka uchádzača sa predkladá spolu so Sprievodným listom (CoverLetter.pdf). Sprievodný list (CoverLetter.pdf) bude po vložení ponuky uchádzača do novej verzie IS EVO ver. 18 už automaticky generovaný informačným systémom. Sprievodný list bude garantovať integritu predkladanej ponuky, obsahuje zoznam ponuky s heslovaním, podľa definovanej štruktúry ponuky.
5. Podmienkou účasti je zloženie zábezpeky vo výške 7.000,00 EUR.
6. Vzhľadom na podmienky, nie je predmetné verejné obstarávanie zelené VO, obstarávanie inovácií ale je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.10.2020