Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

  Zadávateľ:
Mesto Malacky
  Predpokladaná hodnota:
2.900.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.11.2020 08:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.10.2020
  Dátum zverejnenia:
03.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Malacky
IČO: 00304913
Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Sokolová
Telefón: +421 347966157
Email: eva.sokolova@malacky.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://malacky.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park
Referenčné číslo: 5/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233162-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa projektu: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park.
Stavba je situovaná v katastrálnom území mesta Malacky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 900 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú. Malacky:
register C:3271/1,3270/3,5551/2,3370/2,5593/4,5573/2, ......
register E: 6838/11, 6808/21, 6808/21 - podrobne v SP
NUTS SK-01 Bratislavský kraj
II.2.4) Opis obstarávania
Mesto Malacky má v pláne vybudovať sieť cyklotrás, cieľom je vytvorenie úsekov nových cyklistických komunikácií v meste Malacky, ktoré rieši projekt "Generel cyklistickej dopravy mesta Malacky".

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa projektu: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park.
Stavba je situovaná v katastrálnom území mesta Malacky. Cyklotrasa môže slúžiť i pre zdravotne znevýhodnených občanov jazdiacich na troj kolesových bicykloch.
Základné údaje o stavbe:
-Celková dĺžka navrhovanej cyklistickej trasy: 2,665 88 km
-Cyklistická cestička vedená v súbehu s chodníkom pre chodcov 0,859 22 km
-Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov 1,806 26 km
Stavba je situovaná na ulici Pezinská a Priemyselná. Návrh stavby vedie od železničných koľají križujúcich Radlinskú ulicu až po križovatku pri pumpe Jurki na Pezinskej ulici. Spája železničnú stanicu, centrum mesta, plánovanú bytovú výstavbu na ulici Pezinská a priľahlú priemyselnú zónu na juhozápade mesta . Na Priemyselnej ulici je stavba situovaná pozdĺž komunikácie vedúcej do Priemyselno-technologického parku Záhorie, čím sa vytvorí prepojenie Priemyselno-technologického parku Záhorie s prestupovým terminálom BID, centrom obchodu a služieb mesta Malacky a obcou Kostolište.

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
907 266,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade zrušenia procesu verejného obstarávania.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO1-SC122-2016-15
II.2.14) Doplňujúce informácie
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1.Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Európsky fond regionálneho rozvoja
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona:
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom v súlade s § 32 ods. 2, 4, 5 zákona, alebo spôsobom v súlade s § 152 ods. 1 zákona.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží v ponuke doklady podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 zákona.

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED) , dokument na stiahnutie:
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky- dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html,
alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 ZVO, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 odseku 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. f) preukazuje uchádzač čestným vyhlásením.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 zákona.

Predkladané doklady preukazujúce osobné postavenie podľa § 32 ods. 2 ZVO nesmia byť staršie ako tri mesiace k lehote na predkladanie ponúk, okrem § 32 ods. 2 písm. e) ZVO a predkladajú sa nascenované originály alebo overené kópie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Požiadavka predloženia prehľadu o dosiahnutom celkovom obrate vyplýva zo spôsobu realizácie predmetu zákazky, kedy uchádzač musí mať počas celej doby realizácie predmetu zákazky potrebný objem finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ potrebuje preveriť stav ekonomickej situácie uchádzača a jeho finančnú stabilitu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky, v ktorých označí celkový obrat . Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/) .
Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť min.1 800 000,00 Eur.
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ považovať uskutočnenie stavebných prác, napr. cesty, cestičky, chodníky, parkovacie plochy, cyklistické trasy, cesty a rôzne iné inžinierske stavby.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e)ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ZVO.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spoločne.

Doklady v ponuke sa predkladajú ako nascenované originály,alebo overené kópie, ak nie je uvedené inak .
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona
- zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie dôkladnej rekonštrukcie na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote. Podmienka účasti je z hľadiska rozsahu, požiadaviek na predmet zákazky ako aj náročnosti stanovená primerane, súvisí s predmetom zákazky a je v súlade s ustanovením v § 34 zákona ods. 1 písm. b) zákona.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Prostredníctvom predmetnej podmienky účasti verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač disponuje zodpovednou osobou - stavbyvedúcim, ktorá bude poverená riadením stavebných prác na objektoch rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky a táto osoba má zodpovedajúcu odbornú kvalifikáciu a odbornú prax pri riadení stavebných prác v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Vyžadovaním súhrnného obdobia praxe verejný obstarávateľ sleduje získanie zodpovednej osoby so zodpovedajúcou dĺžkou praxe, čo dáva predpoklad pre riadne plnenie diela. Predmetná podmienka je pre kvalitné a uspokojivé plnenie predmetu zákazky nevyhnutná, je primeraná, súvisí s predmetom zákazky a je v súlade s ustanovením v § 34 zákona ods. 1 písm. g) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bod 1.
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia VO, ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom zároveň preukáže, že minimálne jedna takto definovaná stavba bola v hodnote rovnakej, alebo vyššej ako 600 000,00 EUR bez DPH. Zoznam musí byť doplnený potvrdením/potvrdeniami odberateľa/ov, za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predloženom Zozname v zmysle ZVO..
Bod 2.
Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - stavbyvedúceho, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady:
1. Doklad zodpovednej osoby - stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre inžinierske stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad.
2. Profesijný životopis zodpovednej osoby - stavbyvedúceho, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:
-identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); -kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa);-súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);-súhrnné praktické skúsenosti v pozícii stavbyvedúci v celkovom súhrnnom rozsahu min. 3 rokov, s riadením realizovaných stavieb, na ktorých pôsobil v pozícii stavbyvedúceho, ktorých predmetom boli obdobné stavebné práce podľa Vyhlášky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb alebo ekvivalentného predpisu, z čoho preukáže, že minimálne jedna takto definovaná stavba, bola v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 600 000,00 EUR bez DPH.
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ považovať uskutočnenie stavebných prác, napr. cesty, cestičky, chodníky, parkovacie plochy, cyklistické trasy, cesty a rôzne iné inžinierske stavby.
Mena pre cenu plnenia: EUR. Cenu plnenia v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka, ktorým bola vyhlásené toto verejné obstarávanie. Nadobudnuté súhrnné praktické skúsenosti za obdobie min. 3 rokov zodpovedná osoba, stavbyvedúci, preukazuje v predloženom profesijnom životopise prostredníctvom lehoty plnenia (od-do; mesiac/e aj rok/y).
Verejný obstarávateľ je pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona povinný zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona, ak takéto referencie existujú.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Doklady v ponuke sa predkladajú ako originály,alebo overené kópie, ak nie je uvedené inak .
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi poistný certifikát, alebo poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti, vo výške minimálne hodnoty zákazky (vrátane DPH), platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo pred podpisom zmluvy o dielo i s dokladom o úhrade poisného.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.11.2020 08:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.11.2020 10:00
Miesto: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , 901 01 Malacky na 3. poschodí č. dverí 304 MsÚ.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 8.Otváranie ponúk sa uskutoční elektrornicky v sídle verejného obstarávateľa a on-line. Otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk - oprávnená alebo splnomocnená osoba, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti a splnomocnením.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške 25 000,00 €, podrobné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
2.Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6506/summary, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, vložených do elektronického systému JOSEPHINE .
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ( VO povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj), alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
4.Proces VO je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
5. Obhliadka - záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu ponuky. Obhliadka bude organizovaná individuálne, na základe žiadosti záujemcu, adresovanej kontaktnej osobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Napriek tomu obhliadka nie je povinná. V prípade, že sa záujemca rozhodne nezúčastniť obhliadky, nebude to mať za následok vylúčenie jeho ponuky z podlimitnej zákazky.
6. Lehota viazanosti ponúk 30.10.2021
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
8. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
9. PHZ 2 900 000 € bez DPH je aj s predpokladom na prípadné nové stavebné práce. PHZ na rozsah prác určených v tejto zákazke je 907 266,75 € bez DPH .
10. VO si vyhradzuje možnosť použiť pri ďalších VO postup podľa § 115 ods. 1 písm. d) zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.10.2020