Centrum komunitných sociálnych služieb Pri Lipe - stavebné práce

  Zadávateľ:
Pri Lipe, o.z.
  Predpokladaná hodnota:
1.572.857,52 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.10.2020
  Dátum zverejnenia:
03.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Pri Lipe, o.z.
IČO: 42418739
Bukovec 102 , 90614 Bukovec
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Krajči; A4A- Agency4Academy, s.r.o.
Telefón: +421 907409793
Email: pavol.krajci@agency4academy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428899
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba postupujúca v zmysle § 8 ods.1 b)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Centrum komunitných sociálnych služieb Pri Lipe - stavebné práce
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Centrum komunitných sociálnych služieb Pri Lipe - stavebné práce.

Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 572 857,52 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
okres Myjava, obec Bukovec, kú. Bukovec p. reg. "C" č. 284/1-3
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Centrum komunitných sociálnych služieb Pri Lipe - stavebné práce. Nakoľko je v súčasnosti celá stavba bez využívania rozhodol sa vlastník navrhovanou prestavbou vybudovať Centrum komunitných sociálnych služieb. K uvedenému účelu je potrebné zrealizovať nasledovné stavebné práce:
- v prednej časti objektu bude stavebnými úpravami v suteréne umiestnená kotolňa pre celú stavbu, na prízemí bude denná miestnosť, výdajňa jedla, recepcia, sklad, miestnosť sociálneho poradenstva, na poschodí je miestnosť pre sociálne sestry a sociálny poradca,
- v zadnej časti, nakoľko je stavebne nevyhovujúca bude v prízemnej časti zbúraná, suterénna časť bude ponechaná a stavebne upravená pre navrhovaný účel. Navrhuje sa trojpodlažný objekt, kde v suterénnej časti bude situovaná strojovňa VZT, na prízemí budú priestory pre stravovanie, spoločenské a pohybová miestnosť, bytové jednotky k tomu sociálne priestory, strecha bude pochôdzna s možnosťou v časti osadiť kolektory na ohrev TÚV
- priestory pre verejnosť sú riešené bezbariérovo, na všetky podlažia bude prístup výťahom

Stavba je navrhovaná ako polyfunkčná budova. Nové priestory sa predpokladajú na troch podlažiach. Zabezpečenie energií bude jestvujúcimi a novo navrhovanými prípojkami z verejných sietí. Nakoľko nie je v obci verejná kanalizácia splaškové vody budú odvedené do izolovanej žumpy. Dažďové vody z jestvujúcich škridlových striech ostávajú bez zmien, z novo navrhovanej plochej strechy budú odvedené dažďovou kanalizáciou do izolovanej žumpy.

Stavebné objekty:
-SO 1 Hlavný objekt Centrum komunitných služieb
-SO 3 Vonkajšia kanalizácia splašková
-SO 4 Prípojka vody
-SO 5 Prípojka elektro
- Vzduchotechnika
- Ústredné vykurovanie
- Elektroinštalácia
- Bleskozvod

Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorý tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 572 857,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC221-2018-35
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa preukážu podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní :
1.1 nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, -preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
1.2 nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, -preukáže doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
1.3 nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, - preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,
1.4 nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, -preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
1.5 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, -preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
1.6 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, -preukáže doloženým čestným vyhlásením,
1.7 nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, -preukáže doloženým čestným vyhlásením,
1.8 nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, -preukáže doloženým čestným vyhlásením.
2. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa článku 1 vyššie, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť
údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ
nevyžaduje predloženie dokladov podľa bodu 1.5 vyššie.
3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5. Splnenie podmienok účasti osobného postavenia môžu uchádzači preukázať predložením vyplneného JEDu, čestným vyhlásením uchádzača alebo dokladom o zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania spolu v celkovom obrate do výšky predpokladanej hodnoty zákazky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Predložený zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
-sídlo objednávateľa,
-názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
-zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania,
-potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2020 10:00
Miesto: A4A- Agency4Academy, s.r.o., Pražská 3222/11, 811 04 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.
2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 10.000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
6.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
7. V zmysle všeobecného metodického usmernenia č. 9-2019 ÚVO, ktoré bolo zverejnené dňom 22.05.2019, je uchádzač alebo záujemca povinný predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona doloženým výpisom z registra trestov, na účely preukázania podmienky. Z informačných systémov verejnej správy verejný obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača/záujemcu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.10.2020