Obnova kostola sv. Žofie Zborov

  Zadávateľ:
Obec Zborov
  Predpokladaná hodnota:
299.983,36 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.11.2020
  Dátum zverejnenia:
03.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Zborov
IČO: 00322741
Lesná 10, 08633 Zborov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Telefón: +421 544798306
Fax: +421 544798307
Email: ocuzborov@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.zborov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova kostola sv. Žofie Zborov
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212361-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove kostola sv. Žofie v obci Zborov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
299 983,36 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zborov, súp. č. 529, parc. č. KN-C 245.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove kostola sv. Žofie v obci Zborov.

Stavebné práce pozostávajú z nasledovných stavebných objektov:
SO 01 Stavebná časť
SO 02 Zdravotechnika
SO 03 Elektroinštalácia
SO 04 Vodovodná a kanalizačná prípojka
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
299 983,36 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Číslo projektu: PLSK.01.01.00-12-0170/17
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s
dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie týchto podmienok predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podl'a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; podl'a § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní; podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa prepojeného s IS EVO ver. 18.0.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa ods. 9.1 návrhu zmluvy zhotoviteľ sa zmluvne zaviaže zložiť depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na
bankový účet objednávateľa alebo poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 10 % z celkovej ceny
diela bez DPH, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Depozit alebo banková záruka alebo
poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v
prípade porušenia zmluvných povinností.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.11.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.11.2020 17:00
Miesto: Obecný úrad v Zborove, kancelária starostu, Lesná 10, Zborov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní a to prostredníctvom Informačného Sytému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v odseku I.3)KOMUNIKÁCIA tejto výzvy.
2. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, pretože pri tejto konkrétnej zákazke s nižšou predpokladanou hodnotou to nie je účelné ako z technického tak aj z hospodárskeho hľadiska.
3. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument, potom postačuje ak uchádzač vyplní iba Globálny údaj pre všetky podmienky účasti v Časti IV, a to formou odpovede áno alebo nie.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie su zapísaní v RPVS.
6. Zmluva o dielo bude podpísaná až po úspešnej ex-ante kontrole poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle zákona o verejnom obstarávaní; a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa.
7. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
8. Predmet zákazky bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto sa zhotoviteľ zaviaže, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a
konečným prijímateľom pomoci.
9. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
10. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.11.2020