Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec do 30.04.2022

  Zadávateľ:
Mesto Hlohovec
  Predpokladaná hodnota:
267.519,62 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.11.2020 11:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.11.2020
  Dátum zverejnenia:
03.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Hlohovec
IČO: 00312509
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Miklovičová
Telefón: +421 333813384
Email: martina.miklovicova@hlohovec.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729
Hlavná adresa(URL): www.hlohovec.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec do 30.04.2022
Referenčné číslo: 42154/2020/3977/MIK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233142-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú práce na oprave a údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 30.04.2022.
V súlade s ustanoveniami zák. č.135/1961 Zb. v platnom znení o pozemných komunikáciách (cestný zákon), mesto Hlohovec vykonáva správu miestnych komunikácií na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo, ktoré sú vo vlastníctve mesta Hlohovec.
Mesto Hlohovec ako vlastník a správca miestnych komunikácií je povinné miestne komunikácie udržiavať v stave
zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.
Verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzača/zhotoviteľa stavebne udržiavať miestne komunikácie, chodníky a spevnené plochy v takom stavebno-technickom stave, ktorý na nich zabezpečí bezpečnú a plynulú premávku.
Predmet zákazky pozostáva z prác na celoročnej oprave a údržbe povrchov komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v nasledovnom rozsahu:
A. Hlavné činnosti predmetu zákazky:
A.1 Oprava asfaltových povrchov
A.2 Oprava povrchov z dlažieb
A.3 Ostatné zemné a búracie práce

B. Doplnkové činnosti predmetu zákazky:
B.1 Oprava kanalizačných vstupov
B.2 Rúrové vedenia
B.3 Dopravné zábrany a ostatné doplnkové dopravné zariadenia
B.4 Terénne úpravy a iné zemné práce
B.5 Dočasné dopravné značenie

Podrobný opis zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
267 519,62 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113620-7
45233141-9
45432112-2
45232424-0
45232451-8
50230000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
na území mesta Hlohovec a na území miestnej časti Šulekovo
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú práce na oprave a údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 30.04.2022.
V súlade s ustanoveniami zák. č.135/1961 Zb. v platnom znení o pozemných komunikáciách (cestný zákon), mesto Hlohovec vykonáva správu miestnych komunikácií na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo, ktoré sú vo vlastníctve mesta Hlohovec.
Mesto Hlohovec ako vlastník a správca miestnych komunikácií je povinné miestne komunikácie udržiavať v stave
zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.
Verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzača/zhotoviteľa stavebne udržiavať miestne komunikácie, chodníky a spevnené plochy v takom stavebno-technickom stave, ktorý na nich zabezpečí bezpečnú a plynulú premávku.
Predmet zákazky pozostáva z prác na celoročnej oprave a údržbe povrchov komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v nasledovnom rozsahu:
A. Hlavné činnosti predmetu zákazky:
A.1 Oprava asfaltových povrchov
A.2 Oprava povrchov z dlažieb
A.3 Ostatné zemné a búracie práce

B. Doplnkové činnosti predmetu zákazky:
B.1 Oprava kanalizačných vstupov
B.2 Rúrové vedenia
B.3 Dopravné zábrany a ostatné doplnkové dopravné zariadenia
B.4 Terénne úpravy a iné zemné práce
B.5 Dočasné dopravné značenie

Podrobný opis zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
267 519,62 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 30.04.2022
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
K ukončeniu zmluvy dochádza:
a)uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená a to aj za predpokladu, že objednávateľ
si neobjednal práce na diele v objeme podľa článku VI. ods. 6.2 návrhu zmluvy
b)realizáciou diela v objeme podľa článku VI. ods. 6.2 návrhu zmluvy a to aj pred uplynutím doby,
na ktorú bola uzatvorená táto zmluva.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie podľa § 112 ods. 4 písm. a) a podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
1.
1.1 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce - uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), od 1. septembra 2018, ak je uchádzačom hospodársky subjekt - právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, nie je povinný predkladať výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ak je zapísaný v Registri právnických osôb.)
1.2 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením

2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva nevydáva doklad uvedený v ods. 1.1.1 alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len Úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
V takomto prípade poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad vydal Výpis zo zoznamu
hospodárskych subjektov/podnikateľov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to za každého člena skupiny osobitne.

6. V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej iba "JED") podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením.

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú podrobne popísané v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 112ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa § 112ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3. podľa 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje
uviesť údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.

V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. podľa § 112ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
V zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, uchádzač uvedie zákazky v celkovej hodnote
minimálne 250 000 EUR bez DPH. V prípade, ak v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky.
2. podľa § 112ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
- osvedčením o odbornej spôsobilosti osoby určenej na plnenie zmluvy podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s odborným zameraním vyžadovaným pre predmet zákazky alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to nasledovne: uchádzač uvedie evidenčné číslo oprávnenia stavbyvedúceho;
- vyhlásením odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky;
- profesijným životopisom stavbyvedúceho, ktorého súčasťou bude zoznam stavebných prác, na ktorých pôsobil v pozícii stavbyvedúci.
3. podľa 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. j) ZVO:
Zoznam a popis strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služieb. Zoznam musí byť podpísaný štatutárom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.
Požadovaná špecifikácia bude obsahovať:
- názov stroja alebo mechanizmu,
- typové označenie stroja, resp. mechanizmu a rok jeho výroby,
- počet kusov.
Na uskutočňovanie prác je potrebné disponovať nasledovnou technikou:
- Nákladné vozidlo (vyklápacie) nad 7,50 t, alt. ramenáč s kontajnerom objemu 5 m3alebo 7 m3 1 ks
- Nákladné vozidlo do 7,5 t (valník) s mechanickou rukou 1 ks
- Nákladný automobil do 3,5 t valník, vyklápač 1 ks
- Malé nákladné vozidlo vhodné na premávku po chodníkoch 1 ks
- Traktor s vlečkou 1 ks
- Kolesové multifunkčné rýpadlo, nakladač 1 ks
- Malé multifunkčné rýpadlo, nakladač 1 ks
- Rezacia píla na rezanie betónu a živičného krytu 1 ks
- Pneumatické búracie kladivo na rozbíjanie cestných betónových podkladov 1 ks
- Malá búracia jednotka s kladivom, pre prácu v priestoroch, s ťažkým prístupom 1 ks
- Hutniaca noha 1 ks
- Vibračná hutniaca doska 1 ks
- Veľký vibračný zemný valec pojazdný 1 ks
- Malý vibračný valec na hutnenie živičných zmesí ručný 1 ks
- Cestný finišer pre pokládku živičných zmesí vhodný pre použitie na komunikáciách 1 ks
- Malý finišervhodný pre pokládku živičných zmesí vhodný pre použitie na chodníkoch 1 ks
- Cestná fréza vhodná pre asfaltové a betónové plochy 1 ks

Údaje o strojovom a technickom vybavení v ponuke uchádzača je nutné preukázať kópiou technického osvedčenia od vozidla, fotodokumentáciou príp. iným osvedčením od zariadenia alebo zmluvou o budúcej zmluve o výpožičke
strojového a technického vybavenia alebo kúpnou zmluvou prípadne prehľadom odpisového majetku alebo inventárnymi kartami majetku požadovaného strojového a technického vybavenia.
Doklady musia byť zoradené a označené tak, aby verejný obstarávateľ dokázal identifikovať vozidlá podľa predložených dokladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú definované v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.3. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.11.2020 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.11.2020 12:30
Miesto: Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec, v zasadacej miestnosti MsÚ.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie
ponúk elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z
otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.
2. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
4. Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému EVO
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428765. Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej zóny.
5. Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.
6. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo
záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom systému EVO. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred prostredníctvom IS EVO.
7. Ďalšie podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácie, podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Obsah ponuky uchádzača je podrobne uvedený v dobe 17 súťažných podkladov:
Ponuka predložená uchádzačom sa predkladá tak, že bude obsahovať:
8.1 Krycí list ponuky,
8.2 Formulár plnenie kritéria na hodnotenie ponúk,
8.3 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom,
8.4 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa bodu B.3.1 časti B.3 Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky súťažných podkladov - návrh zmluvy,
8.5 Kalkulácia ponúknutej ceny(ocenený položkový rozpočet) v zmysle predmetu zákazky spracovaná v súlade s bodom B.2.2. časti B.2 SPÔSOB URČENIA CENY súťažných podkladov,
8.6 V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané oprávnenými osobami všetkých členov skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu súťažných podkladov.
8.7 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny,
8.8 Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov,
8.9 Čestné vyhlásenie uchádzača, že na zabezpečenie prác na oprave a údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo použije certifikované materiály (živičné zmesi a betón) o čom predloží príslušné doklady pri realizácii predmetnej zákazky.
8.10 V prípade, ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil.
8.11 Súbor s kópiou kompletnej ponuky s neprekrytými údajmi, podpismi a pečiatkami a súbor s kópiou kompletnej ponuky s prekrytými osobnými údajmi fyzických osôb. Uchádzač je povinný prekryť tie časti dokumentov, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje nad tento rozsah: meno a priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo. Uvedené je nevyhnutné pre dodržanie ochrany spracovávaných osobných údajov,
Verejný obstarávateľ odporúča, aby doklady a dokumenty v ponuke uchádzač zoradil v poradí podľa Krycieho listu
ponuky a aby jednotlivé súbory a dokumenty boli vzostupne očíslované.
Ostatné informácie k zákazke sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.11.2020