Modernizácia elektrických jednotiek radu 425

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
31.500.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.10.2020
  Dátum zverejnenia:
03.11.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Pavel Garaj
Telefón: +421 220295223
Email: garaj.pavel@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia elektrických jednotiek radu 425
Referenčné číslo: 4973/2020-SeON
II.1.2) Hlavný kód CPV
50224000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je modernizácia 15 kusov elektrických jednotiek radu 425.95 (ďalej aj ako "EJ") vyrobených v rokoch 2001-2002 na klimatizovanú elektrickú jednotku určenú pre prevádzku na regionálnych tratiach Tatranských elektrických železníc (TEŽ) vo Vysokých Tatrách podľa požiadaviek obstarávateľa.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov, resp. v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo - časť B.2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
31 500 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50224200-3
50222000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miesto odovzdania EJ do modernizácie a prevzatia z modernizácie bude pracovisko Rušňového depa v Poprade adresa: Železničná 2, 058 01 Poprad.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je modernizácia 15 kusov elektrických jednotiek radu 425.95 (ďalej aj ako "EJ") vyrobených v rokoch 2001-2002 na klimatizovanú elektrickú jednotku určenú pre prevádzku na regionálnych tratiach Tatranských elektrických železníc (TEŽ) vo Vysokých Tatrách podľa požiadaviek obstarávateľa.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov, resp. v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo - časť B.2 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
31 500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 32
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky má byť spolufinancovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a to realizáciou projektu s názvom Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425 z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO.
III.1.1.1):
Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) ZoVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
III.1.1.2):
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZoVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZoVO.
III.1.1.3):
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.4):
V zmysle § 32 ods. 3 ZoVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZoVO).
Upozornenie:
Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: III.1.3.1) V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť Zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.
Odporúčaný vzor Zoznamu poskytnutých služieb tvorí Prílohu č.4 k súťažným podkladom.
III.1.3.2) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
III.1.3.3) Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť samostatný JED aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby.
III.1.3.4) Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač môže využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO.
III.1.3.5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
III.1.3.6) Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku. V prípade roku 2020 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania.
III.1.3.7)
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZoVO).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.1): Uchádzač predloží Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. zoznam vykonaných modernizácií EJ podobného rozsahu ako je predmet obstarávania alebo zoznam novovýroby EJ, v predchádzajúcich 5 rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania, a to minimálne v celkovej hodnote 5 000 0000 EUR bez DPH.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti a ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro (EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v prepočte na menu euro (EUR). V prípade, že cena za poskytnutie služby je v inej mene ako euro (EUR), uchádzač vykoná prepočet na menu euro (EUR), a to podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska k 31.12. roku, v ktorom bola dodávka uskutočnená.
V prípade, že bola poskytnutá služba len sčasti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie poskytol službu uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie 5 rokov, t. j. poskytnutie služby (zmluvy) začalo pred 5 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.
Obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky rovnakého charakteru a obdobného rozsahu ako je predmet tejto zákazky a sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval zákazku aj pre iný subjekt s cieľom vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená vo výške 150 000,- EUR (slovom: stopäťdesiat tisíc EUR).
Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v bode 16. časti A.1 súťažných podkladov.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky má byť spolufinancovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a to realizáciou projektu s názvom Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425 z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vytvorenie niektorej z právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy o dielo, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť.
Ďalšie ustanovenia sú uvedené v bode 19.3 časti A.1 súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Obstarávateľ realizuje elektronickú aukciu s využitím IS EVO Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY. (Bližšie https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html).
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.01.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 11.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.01.2021 10:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách na otváraní ponúk: Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom IS EVO sa rozumie ich sprístupnenie obstarávateľovi. Nakoľko sa použije elektronická aukcia, tak v zmysle § 54 ods. 3 ZoVO je otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1):
Verejná súťaž je realizovaná podľa § 91 ZoVO v spojení s § 66 ods.6 prvá veta ZoVO. Obstarávateľ rozhodol, že
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZoVO sa uskutoční pred vyhodnotením ponúk podľa § 53 ZoVO.
VI.3.2):
Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre
verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu
záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY.
VI.3.3):
Uchádzač predkladá ponuku výhradne elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.
VI.3.4):
Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a
III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).
Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov.
Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
VI.3.5):
Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu
uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.6):
Doručovanie podaní v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti,ponuky,
návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.
VI.3.7):
Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené ponuky, žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postup.
VI.3.8):
Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k
prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných
podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426870.
Časti SP ako aj časti príp. inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k
predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426870.
VI.3.9):
Obstarávateľ umožňuje obhliadku predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v bode 12 časti A.1 SP.
VI.3.10):
Pre účely verejného obstarávania je v tejto zákazke určená dĺžka trvania zákazky ako maximálna lehota dodania
predmetu zákazky. Uvedenému zodpovedajú údaje uvedené v ods. II.2.7) oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania.
VI.3.11):
Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.3.12):
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Pri predmete zákazky je potrebné z technického hľadiska zachovať jednotnosť konštrukčných prvkov a komponentov v nadväznosti aj na údržbu, náhradné diely a opravy z dôvodu zníženia finančných nákladov. Na základe uvedeného obstarávateľ zákazku nerozdelil na časti.
VI.3.13):
V zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZoVO obstarávateľ vylúči z VO uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie,že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom VO s iným hos. subjektom dohodu narúšajúcu HS, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhl. VO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: sú uvedené v § 163 a nasl. ZoVO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.10.2020