KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o - Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti obstaraním inovatívnej technológie

  Zadávateľ:
KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
155.086,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.10.2020
  Dátum zverejnenia:
03.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50505076
Malé Uherce 94, 95803 Malé Uherce
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Vozár
Telefón: +421 38948700620
Email: imrich.vozar@elauk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://elauk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods. 1), písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Priemyselná výroba
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o - Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti obstaraním inovatívnej technológie
Referenčné číslo: 03/2020/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
42641000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky v rámci logického celku 1 je zabezpečenie dodávky a inštalácie technologického zariadenia - CNC
mostová píla, vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
155 086,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o., Malé Uherce 93, 958 03 Malé Uherce
II.2.4) Opis obstarávania:
jedna CNC mostová píla, vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
155 086,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-23
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s Predmetom kúpy kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezíska cudzie finančné zdroje z ministerstva SR a nebude mať dostatok vlastných zdrojov na zaplatenie ceny diela podľa odstavca II., predmet plnenia Kúpnej zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje a súhlasí, že si z tohto dôvodu nebude voči
objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky alebo požiadavky; to sa nevzťahuje na práce už vykonané
zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, ktoré musí objednávateľ zaplatiť bez ohľadu na nedostatok vlastných zdrojov
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.12.2020 11:00
Miesto: KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o., Malé Uherce 94 958 03 Malé Uherce
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.10.2020