Registratúra pre Úrad pre dohlaď nad zdravotnou starostlivosťou

  Zadávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Predpokladaná hodnota:
288.135,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
26.10.2020
  Dátum zverejnenia:
02.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30796482
Žellova 2, 82924 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Šuleková
Telefón: +421 903711533
Fax: +421 2856507
Email: mariasulekova@agenturavo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428801
Hlavná adresa(URL): http://www.udzs-sk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Dohľad nad verejným zdravotným poistením. Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Registratúra pre Úrad pre dohlaď nad zdravotnou starostlivosťou
Referenčné číslo: UDZS/REG/102020
II.1.2) Hlavný kód CPV
72222300-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie certifikovaného registraturného informačného systému pre 500 užívateľov a systému alebo služby konektora do elektronickej schránky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivostou (dalej len úrad) na Ústrednom portály verejnej správy (ďalej len UPVS) (ďalej len registratúrny systém alebo registratúra). Registratúrny systém musí byť certifikovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a musí mať vysokú úroveň zhody s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry v aktuálne platnom znení. Sučastou zákazky je 24 mesačná bezplatná záruka na dodaný registratúrny systmém ako aj služby poskytované pri prevádzke registratúry v rozsahu 48 mesiacov pozostávajúce z technickej podpory a vykonania drobných zmien v registratúrnom systéme. Súčasťou dodávky je aj vypracovanie Dohody o integračnom zámere a EXIT Plánu registratúry.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
288 135,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
72227000-2
72212920-4
72000000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je obstaranie certifikovaného registraturného informačného systému pre 500 užívateľov a systému alebo služby konektora do elektronickej schránky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivostou (dalej len úrad) na Ústrednom portály verejnej správy (ďalej len UPVS) (ďalej len registratúrny systém alebo registratúra). Registratúrny systém musí byť certifikovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a musí mať vysokú úroveň zhody s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry v aktuálne platnom znení. Sučastou zákazky je 24 mesačná bezplatná záruka na dodaný registratúrny systmém ako aj služby poskytované pri prevádzke registratúry v rozsahu 48 mesiacov pozostávajúce z technickej podpory a vykonania drobných zmien v registratúrnom systéme. Súčasťou dodávky je aj vypracovanie Dohody o integračnom zámere a EXIT Plánu registratúry.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
288 135,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 12 000,00 EUR. Podrobné informácie o zložení a uvoľnení alebo vrátení zábezpeky je uvedené v súťažných podkladoch zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1VO sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia § 32 odsek 1 zákona:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorych foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri VO a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečnym rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia profesijnych povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.2 podľa § 32 odst.2 zákona uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti:
a) písm. a) doloženým vypisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) súťažných podkladov doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) súťažných podkladov doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) súťažných podkladov doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) súťažných podkladov doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktory zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) súťažných podkladov doloženým čestným vyhlásením.
Ďalšie doplňujúce údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničenj banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží originál, alebo úradne osvedčené kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorom musí byť uvedené, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje finančné záväzky. V prípade splácania úveru dodržuje voči banke splátkovy kalendár. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutych služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
§ 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 opisom technického vybavenia, študijnych a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
§ 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre nedostatok znakov v tomto poli je minimálna požadovaná úroveň štandardov uvedená v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Návrhu zmluvy o dielo a poskytovaní služieb zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.11.2020 11:00
Miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Sprístupnenie ponúk je verejné s možnosťou účasti uchádzačov. Štatutárny orgán / štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym orgánom / štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym orgánom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na sprístupnení ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Táto verejná súťaž je realizovaná reverzným postupom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.10.2020