Stravné lístky

  Zadávateľ:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
  Predpokladaná hodnota:
1.329.429,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.10.2020
  Dátum zverejnenia:
02.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00156906
Grösslingová 5, 81109 Bratislava
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Kudriová
Telefón: +421 259304149
Email: ivana.kudriova@sizp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sizp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stravné lístky
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup stravných lístkov na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, oprávnených tieto služby poskytovať v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 97 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stravný lístok je určený výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v obchodoch poskytujúcich suroviny slúžiace na príprave teplého jedla.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 329 429,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30199770-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup stravných lístkov na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, oprávnených tieto služby poskytovať v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 97 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stravný lístok je určený výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v obchodoch poskytujúcich suroviny slúžiace na príprave teplého jedla.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 329 429,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa ustanovenia § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní; príp. spôsobom podľa ustanovení § 152 zákona o verejnom obstarávaní (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie).
3. Doklady, ktoré sa nepredkladajú: Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
- výpis z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie k plneniu predmetu zákazky preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania, kedykoľvek v jeho priebehu, písomne elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou EKS, požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi doklady elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EKS, v lehote, ktorú verejný obstarávateľ určí v žiadosti.
7. Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED za svoju osobu spolu s vyplnenými JED, za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.
8. Skupina dodávateľov predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.
9. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Ostatné vymedzenia ohľadom podmienok účasti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Neaplikuje sa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: V prípade rovnosti ponúk verejný obstarávateľ uzavrie dve alebo viac rámcových dohôd s rovnakým pomerom k úspešnej najnižšej ponuke v EUR s DPH, pričom trvanie nepresiahne 48 mesiacov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.11.2020 10:30
Miesto: Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie, Grösslingová 5, Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), ktorý sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, alebo ním poverená osoba, ktorá je povinná sa preukázať preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie podpísaným štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Táto nadlimitná zákazka bude zadávaná elektronicky prostredníctvom nadlimitného trhoviska, ktoré je súčasťou Elektronického trhoviska. Podklady k predkladaniu ponúk sú prístupné na https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1739.
2. Komunikačným jazykom v tomto verejnom obstarávaní je slovenský jazyk, ponuky je potrebné predložiť v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku.
3. Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky v tomto verejnom obstarávaní vyhodnocovať v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (reverzná verejná súťaž), t. j. vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
4. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ poskytne bezodkladne, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnením na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov tohto verejného obstarávania v rámci EKS za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.
5. Obsah ponuky je determinovaný vzorom ponuky, ktorý je uvedený v podsystéme Nadlimitného trhoviska EKS. Záložka s názvom Predloženie ponuky je pre uchádzača prístupná z Elektronickej tabule konkrétnej zákazky zadávanej v rámci Nadlimitného trhoviska. Uchádzač predkladá ponuku tým spôsobom, že vyplní vzor ponuky svojím návrhom a prostredníctvom podsystému Nadlimitného trhoviska EKS ju odošle. V ponuke uchádzač uvedie aj informácie predpísané vzorom ponuky, prípadne doplní určeným spôsobom Jednotný európsky dokument, vrátane návrhu na plnenie kritéria a heslo pre šifrovanie ponuky a potvrdenie tohto hesla jeho opätovným uvedením.
6. Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znáša v plnej výške uchádzač bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok tohto verejného obstarávania.
7. Verejný obstarávateľ postupuje v tomto verejnom obstarávaní podľa § 20 ods. 1 ZVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.10.2020