Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
50.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 13:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.10.2020
  Dátum zverejnenia:
02.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Petronela Pitoňáková
Telefón: +421 250944427
Email: petronela.pitonakova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS
Referenčné číslo: V2020420
II.1.2) Hlavný kód CPV
34110000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka automobilov do 3,5 tony, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania najmä v rozsahu skupiny 341. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
50 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34113200-4
34136000-9
34115000-6
34111200-0
34113000-2
34113300-5
32342410-9
34928470-3
42415320-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika
Konkrétne miesta dodania predmetu konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka automobilov do 3,5 tony, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania najmä v rozsahu skupiny 341. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb.
Pri niektorých typoch vozidiel môže byť požadované aj dodanie a montáž špeciálneho doplnkového vybavenia vozidla ako:
-príprava na montáž rádiostanice
-označenie vozidla príslušnosti k Policajnému zboru SR, Hasičskému a záchrannému zboru, Horskej záchrannej službe
-svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR, Hasičský a záchranný zbor, Horskú záchrannú službu
-doplnkové svetelné výstražné zariadenia
-súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž pre Políciu SR
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích miest, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom prostredníctvom informačného systému Elektronický kontraktačný systém (EKS).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
50 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Bude uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk v konkrétnej zákazke
II.2.14) Doplňujúce informácie:
V prípade, že konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov v rámci fondov Európskej únie, Výzva na predkladanie ponúk bude obsahovať aj informácie o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 zákona
Úplné znenie príslušných podmienok účasti tvorí Prílohu č. 6 súťažných podkladov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Úplné znenie príslušných podmienok účasti tvorí Prílohu č. 6 súťažných podkladov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ určí v rámci zadávania konkrétnej zákazky, či sa bude uplatňovať elektronická aukcia. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.11.2020 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je
súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej ako EKS), zriadený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako MV SR ) a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: www.eks.sk.

2. Každý, kto má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť žiadosť o účasť a nie je registrovaný v EKS, je povinný sa registrovať v EKS na adrese:
https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/RegistraciaDodavatela/ZiadostORegistraciu.

3. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, tiež postup pri zaradení záujemcov do DNS a zadávanie zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. IV. Komunikácia a doručovanie. Odkaz na webovú stránku: https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/20.

4. Predmetné verejné obstarávanie
je:
a) zelené verejné obstarávanie
nie je:
b) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
c) obstarávanie inovácií.

5.Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele
VI. Doplnkové informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie, vpísať všetky nevyhnutné doplňujúce informácie, verejný obstarávateľ tieto ďalšie doplňujúce informácie uverejňuje na Elektronickej tabuli v rámci predmetnej zákazky v zadávacích podmienkach a poskytuje k ním bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom
elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade so zákonom.

6. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom
elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1683.
Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na
adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1683.

7. Zábezpeka ponuky sa môže vyžadovať pri zadávaní konkrétnej zákazky vo výške stanovenej v zmysle § 46 ods.3 zákona v EUR. Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia budú uvedené v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.10.2020