Linka na spracovanie ovocia a zeleniny

  Zadávateľ:
MIHOPOL, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
216.333,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.12.2020 15:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.10.2020
  Dátum zverejnenia:
02.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
MIHOPOL, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47815752
Poloma 68, 08273 Poloma
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Bačár
Telefón: +421 917891013
Email: miroslav.bacar@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20560
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Právnická osoba - osoba povinná v zmysle § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné spracovanie a konzervovanie zeleniny a ovocia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
Referenčné číslo: 10/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42200000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka linky na spracovanie ovocia a zeleniny s kapacitou minimálne 500kg/hodinu. Linka musí byť schopná spracovať čerstvé ovocie, ktoré umyje, nadrví a vylisuje na šťavy v prípade jadrovín, ako aj vykôstkuje v prípade kôstkovín. Linka musí zároveň umožňovať aj výrobu polotovarov - ovocných drení určených na dochucovanie jednodruhových ovocných štiav. Súčasťou linky musia byť čerpadlá, prepojovacie elementy a pasterizačné zariadenie, ktoré pasterizuje ovocné šťavy a drene. Linka musí obsahovať aj plničku tak na plnenie štiav a drení do BIB, ako aj plničku na plnenie štiav za horúca do sklenených fliaš, ktoré budú po naplnení uzatvorené Al šrobovacím uzáverom uzatváračkou a opatrené etiketou na etiketovačke. Dodávka bude obsahovať kotlík na varenie džemu, sušiareň ovocia, krájačku a vypichovačku ovocia a obslužné stoly. Súčasťou dodávky bude aj pestovateľská pálenica vrátane vývevy, nádoby na destilát a liehového meradla v súlade s platnou legislatívou SR. Opis predmetu zákazky je podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
216 333,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42213000-2
42214000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Záhradná č. 635, 082 71 Lipany, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Požaduje sa dodanie novej technologickej linky na spracovanie ovocia a zeleniny s technickými parametrami podrobne
špecifikovanými v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
216 333,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Integrovaná infraštruktúra (Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25)
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, alebo § 32 ods. 4 a 5 ZVO, resp. podľa § 152 ZVO.
Verejný obstarávateľ nemá prístup k portálom verejnej správy na kontrolu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti, preto je ich potrebné predložiť v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zákazka sa vykoná za obchodných podmienok stanovených v kúpnej zmluve, ktorej návrh je súčasťou Súťažných
podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.12.2020 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.12.2020 16:00
Miesto: Čapajevová 3, 080 01 Prešov, 3. poschodie (č.d. D3)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle Súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.10.2020