Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na obdobie rokov 2021-2024 v správe Mestskej časti Bratislava Ružinov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Predpokladaná hodnota:
260.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
26.10.2020
  Dátum zverejnenia:
02.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603155
Mierová 21, 82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová
Telefón: +421 248284405
Email: beata.simorova@ruzinov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6555
Hlavná adresa(URL): www.ruzinov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na obdobie rokov 2021-2024 v správe Mestskej časti Bratislava Ružinov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Referenčné číslo: CS14209/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
66510000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektronicky, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
260 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66515200-5
66516400-4
66519200-3
66515400-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 a jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle účtovnej alebo inej evidencie-bod 6.1SP, Príloha 13SP
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektronicky, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd.
Verejný obstarávateľ má:
-Počet obyvateľov 83 950
-Zverených 86,2083 km cestných komunikácií o celkovej rozlohe 526 329,7 m2
-Zverených 85,2056 km chodníkov o celkovej rozlohe 80 413,6 m2
-Celková rozloha MČ Bratislava Ružinov je 39 712 108,8 m2, resp. 39,7 m2
k.ú. Nivy - 7 436 569,6 m2, resp. 7,4 km2
k.ú. Ružinov - 12 926 353,2 m2, resp. 12,9 km2
k.ú. Trnávka - 19 351 451,8 m2, resp. 19,4 km2

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
260 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2024
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Verejný obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti v rámci vyhláseného postupu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti z dôvodu, že takéto rozdelenie by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným, ekonomicky nevýhodným a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu komplexnosti a vzájomnej previazanosti poskytovania jednotlivých poisťovacích služieb. Hlavným účelom nerozdelenia predmetu zákazky na časti je potreba centralizácie správy poistenia pre všetky organizácie do pôsobnosti Mestskej časti Bratislava Ružinov ako verejného obstarávateľa, čo následne prinesie značnú úsporu finančných nákladov na poistenie pri poistení všetkých druhov rizík naraz. Týmto postupom verejný obstarávateľ dosiahne spoločné poistné sumy a limity plnenia pre vybrané riziká pre všetky organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, jednotné zadanie poistného krytia a štandardizáciu poistenia pre všetky svoje organizácie. Verejný obstarávateľ rovnako zjednoduší administratívnu náročnosť a následné platenie poisteného. Rozdelenie predmetu zákazky by tak mohlo viesť k neefektívnemu poskytovaniu plnenia, s nejednotnými sadzbami poisteného u jednotlivých organizácií a rozdielnymi podmienkami jeho uplatňovania, čo následne môže viesť k neefektívnemu čerpaniu finančných prostriedkov verejného obstarávateľa na daný účel.
Nerozdelenie predmetu zákazky na časti nevylučuje zapojenie viacerých uchádzačov do verejného obstarávania. Poskytovanie služieb poistného, ktoré sú predmetom zákazky, je naviac predmetom ich činnosti a nijako ich v účasti na verejnom obstarávaní nevylučuje.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona overejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke podľa bodu 24. Využitie
subdodávateľov súťažných podkladov.
3. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
4. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e), ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov (Príloha č.12 súťažných podkladov) a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-kzoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.htmlFormulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou ponuky.
5. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. (zákonproti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. decembra 2019 mení § 32 ods. 1 písm. b) a c) a § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií k podmienkam účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní a ich preukazovaniu nájdete vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2019 z 22.11.2019, ktoré je dostupné na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakonc3432015-z-z--51e.html?id=2522
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 11:00
Miesto: Miesto otvárania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05
Bratislava, kancelária č. 208, 2. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup nadlimitnej reverznej verejnej súťaže, podľa §
66 ods. 7 ZVO pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek
na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Postup zadávania nadlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím informačného systému elektronického verejného
obstarávania ERANET.
3.Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 10 000 EUR, podrobnosti v SP.
4. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil dňa 22.11.2019 všeobecné metodické usmernenie k preukazovaniu
novelizovanej podmienky účasti týkajúcej so osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom
obstarávaní pod poradovým číslom 34. Bližšie informácie na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2522
5. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má
dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym
subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.10.2020