Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Medovarce

  Zadávateľ:
Obec Medovarce
  Predpokladaná hodnota:
197.891,07 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 14:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.10.2020
  Dátum zverejnenia:
02.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Medovarce
IČO: 00648990
Medovarce 59 , 96265 Medovarce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Božena Bačíková
Telefón: +421 903525023
Email: bozena.bacikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6693
Hlavná adresa(URL): http://www.medovarce.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Medovarce
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia obecnej budovy - kultúrneho domu v obci Medovarce.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
197 891,07 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212000-6
45210000-2
45261900-3
45443000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie obce Medovarce, parc. č. 160/1, 2, 3 a parc. č. 162/6, 8.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Medovarce s cieľom zlepšenia stavebných a tepelnotechnických parametrov objektu, pričom naplánované stavebné práce sú zamerané na výmenu krovu, krytiny,
klampiarskej výbavy, opravu komínov, časti podláh, zateplenie obvodového plášťa a stropu, výmenu okien a dverí,
výmenu a doplnenie vykurovacích telies, výmenu osvetlenia a bleskozvodu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
197 891,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 04.01.2021
Dátum ukončenia: 30.09.2022
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP Program rozvoja vidieka SR 2014 2020 , číslo výzvy: 22/PRV/2017, kód projeku 074BB220123
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje, aby počas realizácie diela zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizoval pre ľudí
znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia, t. j. zhotoviteľ má povinnosť zriadiť pracovné miesto.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Na preukázanie osobného postavenia verejný obstarávateľ v súlade s § 112 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ZoVO) vyžaduje:
a) predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky podľa § 32
ods.2 písm.e)
b) čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods.2
písm.f)
Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
- v súlade s § 39 ZoVO jednotným európskym dokumentom,
- v súlade s § 114 ods. 1 ZoVO čestným vyhlásením,
- v súlade s §152 ZoVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, verejný
obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZoVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych
subjektov.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 112 ods. 4 písm. a) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 34 ods.1 písm. b) a v § 34 ods.1
písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. podľa § 34 ods.1 písm.b) ZoVO uchádzač predkladá zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (obdobie r. 2015 - 2020 počítaných spätne od vyhlásenia verejného obstarávania) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotením uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a) bol verejný obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predkladá uchádzač vyhlásenie o uskutočnení stavebných prác doplnené dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne 200 000,00 € bez DPH za predchádzajúcich päť rokov.
Odôvodnenie primeranosti podmienky: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je nevyhnutné, aby mal uchádzač v oblasti, ktorej sa verejné obstarávanie týka, dostatočné skúsenosti. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv za predchádzajúcich päť rokov má garantovať skúsenosti a schopnosť odborne a kvalitne splniť zákazku. Predložením referencie uchádzač preukáže verejnému obstarávateľovi, že disponuje skúsenosťami z danej oblasti a je schopný plniť predmet zákazky.
2. podľa § 34 ods.1 písm.g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predkladá údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác; doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného na základe osobitného predpisu (odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), t.j. predložením fotokópie osvedčenia stavbyvedúceho opatrenej originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho (alebo iný ekvivalentný doklad platný v EÚ) doplnený jeho čestným vyhlásením o tom, že bude k dispozícii na plnenie tejto zákazky. Odôvodnenie primeranosti podmienky: Vzhľadom na rozsah zákazky sa verejný obstarávateľ potrebuje uistiť, že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým zmluvným partnerom, ktorý vie zabezpečiť kvalitu práce na požadovanej profesionálnej úrovni. V zmysle § 34 ods. 3 ZoVO uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou (podľa § 34 ods.1 písm. g) uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 14:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 14:15
Miesto: Obecný úrad, Medovarce č. 59
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači (resp. osoby splnomocnené uchádzačom na zastupovanie), teda tí, ktorí predložili ponuku. Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ZoVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s § 64 ods. 4 ZoVO je neobmedzený prístup k súťažným podkladom vo formáte pdf zabezpečený odo dňa publikovania Výzvy na predkladanie ponúk v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, link: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427485
2. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese:
https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania.Verejný
obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile
nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.
3. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému.
Zaregistrovaní záujemcovia budú informovaní o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie, verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú preto informovaní.
4. Pre potreby elektronickej komunikácie sa je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
5. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
- OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
- Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
- Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
6.Verejný obstarávateľ v tomto zadávaní zákazky bude postupovať podľa § 112 ods. 6 ZoVO; vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
7. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZoVO.
8. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že proces verejného obstarávania musí byť schválený Poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a zmluvu anulovať.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.10.2020