Parkovací dom a spevnené plochy v areáli Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

  Zadávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
  Predpokladaná hodnota:
1.903.518,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.10.2020
  Dátum zverejnenia:
02.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
IČO: 37886851
Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Strišovský
Telefón: +421 524317309
Fax: +421 524321367
Email: branislav.strisovsky@lubovnianskanemocnica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9623
Hlavná adresa(URL): https://lubovnianskanemocnica.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Parkovací dom a spevnené plochy v areáli Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213312-3
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
LA16-8 - Na použitie v nemocniciach
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Parkovací dom a spevnené plochy v areáli Ľubovnianska nemocnica, n.o. Vyprojektuj a postav
Zhotoviteľ je zodpovedný za vyprojektovanie aj realizáciu diela, a to podľa požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ vykonáva dielo za pevnú, vopred dohodnutú cenu (cenu vysúťaženú v elektronickej aukcii) a je zodpovedný za správny rozpočet, tzn. všetky náklady na práce spojené so stavebnou, realizačnou projekčnou činnosťou vrátane profesii a všetky náklady na práce spojené so stavebnou činnosťou vrátane profesii až do odovzdania a skolaudovania diela.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 903 518,09 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
45233000-9
44113620-7
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania
Základným cieľom projektu je vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre novostavbu parkovacieho domu. Predmetná stavba bude umiestnená v areály Ľubovnianskej nemocnice, n.o. v Starej Ľubovni. Parcela je situovaná v katastrálnom území Stará Ľubovňa. Najvyšší bod stavby je v úrovni +15,486 m.
Účelom stavby je výstavba parkovacieho domu a spevnených plôch v areáli ĽN, n.o. pre potreby parkovania pacientov a zamestnancov Ľubovnianskej nemocnice, n.o. v Starej Ľubovni. Parkovací dom je navrhnutý ako deväťpodlažná budova s ustúpenými poschodiami v tvare L a jedným ústupným podzemným podlažím. V rámci stavby nového parkovacieho domu sa vytvorí min. 162 parkovacích miest.
Architektonicky je parkovací dom riešený ako jednoduchý kubus nad pôdorysom tvaru. Opláštenie parkovacieho domu je tvorené zábradlím po obvode každého podlažia a sendvičovou stenou pri schodiskách po obvode budovy a v tesnej blízkosti susednej budovy. Vertikálne komunikačné jadrá sú zo železobetónových prefabrikátov resp. z liateho železobetónu. Pričom v objekte sa nachádzajú menšie vnútorné oceľové schodiská (resp. iná alternatíva) a technické miestnosti. Zvolená materiálová kombinácia dotvára celkový charakter stavby.
Konštrukciu stavby tvorí oceľový skelet s betónovými podlažiami, betónovými komunikačnými jadrami s betonovými schodiskami (resp. iná alternatíva) kotvenými do betónových prefabrikovaných stien, resp. na samostatnej podpornej oceľovej konštrukcii. Statické riešenie je podrobnejšie spracované v PD časti statika. Konštrukciu stavby môže tvoriť aj železobetónová konštrukcia.
Dispozične je parkovací dom navrhnutý pre čo najefektívnejšie využitie disponibilnej plochy. Parkovacie stojiská sú umiestnené na deviatich podlažiach s ustúpenými podlažiami s celkovo jedenástimi výškovými úrovňami. Deviate a ôsme nadzemné podlažie je aj zároveň strechou objektu. Cieľom je stavba, ktorá je schopná poskytnúť potrebné parkovacie možnosti
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 903 518,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
1.1.1§ 32 ods. 1 písm. a)
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
doloženým výpisom z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu ako aj prokuristov, nie starším ako tri mesiace,
výpis z registra trestov právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace.
1.1.2§ 32 ods. 1 písm. b)
nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
doloženým potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, nie starším ako tri mesiace,
1.1.3§ 32 ods. 1 písm. c)
nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu, nie starším ako tri mesiace,
1.1.4§ 32 ods. 1 písm. d)
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
doloženým potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace,
1.1.5§ 32 ods. 1 písm. e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky;
1.1.6§ 32 ods. 1 písm. f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
doloženým čestným vyhlásením,
1.1.7§ 32 ods. 1 písm. g)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
/nepreukazuje uchádzač/
1.1.8§ 32 ods. 1 písm. h)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
/nepreukazuje uchádzač/
1.2Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
1.3Podnikateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.4Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného ÚVO uvedie túto skutočnosť v ponuke.
1.5Ak uchádzač nemá sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt v Slovenskej republike a jeho krajina nevydáva doklady uvedené v bode 1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1.Požadovaná podmienka podľa§ 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách).
2.2.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej finančné a ekonomické postavenie mieni preukázať svoje ekonomické a finančné postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v súlade so súťažnými podkladmi.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň:

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, že uchádzač:

a) nie je v nepovolenom debete za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, prípadne ak uchádzač bol v debete, predloží zdôvodnenie, čo bolo príčinou;
b) plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú z úverových vzťahov za predchádzajúcich 24 mesiacov,
c) na jeho účet/účty nie je vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke uchádzača za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1.1§ 34 ods. 1 písm. b)
zoznam dodávok stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt zhotovenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom zhotovení stavebných prác a zhodnotení dodávky podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.


3.1.2§ 34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač musí preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť predložením dokladov/dokumentov podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
.

3.1.3§ 34 ods. 1 písm. g)
údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov


3.1.4§ 34 ods. 1 písm. m)
ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1.vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2.certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

3.2. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.


3.3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
3.1.1§ 34 ods. 1 písm. b)
Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač predloží zoznam dodávok, kde predmetom dodávky boli rovnaké alebo obdobné stavebné práce ako je predmet zákazky, za predchádzajúcich päť rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania (v závislosti od vzniku alebo prevádzkovania činnosti), pričom:
zoznam musí obsahovať min. 3 dodávky stavebných prác obdobného charakteru s celkovou hodnotou jednej dodávky min. 1.000.000,- eur bez DPH,

V zozname uchádzač uvedie:
názov alebo obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,
predmet zmluvy,
zmluvnú cenu za celý predmet zákazky bez DPH,
lehotu uskutočnenia predmetu zmluvy
miesto uskutočnenia predmetu zmluvy
kontakt na odberateľa, potrebný pre overenie si uvedených informácií (meno zodpovednej osoby, jej funkcia a telefonický kontakt).

Predmetný zoznam musí byť doplnený potvrdeniami podľa predchádzajúcich pokynov. V prípade predloženia vyhlásenia o uskutočnení predmetných dodávok musí uchádzač doložiť opodstatnené odôvodnenie, pre ktoré nebolo možné zabezpečiť potvrdenie odberateľa.

Poznámka:
Prepočet inej meny na menu euro sa vykoná podľa kurzu Európskej centrálnej banky. Rozhodujúcim dňom je deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. výzvy na prekladanie ponúk do vestníka úradu.


3.1.2§ 34 ods. 1 písm. d).
Minimálna požadovaná úroveň:
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže nasledujúcimi platným certifikátom systému riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 alebo iným ekvivalentným dokladom od nezávislej certifikačnej autority, ktorým preukáže svoju spôsobilosť v oblasti predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.


3.1.3§ 34 ods. 1 písm. g)
Minimálna požadovaná úroveň:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie vzdelania a odbornej praxe v dĺžke minimálne 3 rokov, resp. odbornej kvalifikácie
Stavbyvedúci
Osoba vo funkcii stavbyvedúceho, ktorou uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti, bude v prípade úspešnosti ponuky uchádzača uvedená v Zmluve o diela bude sa podieľať v navrhnutých pozíciách na plnení predmetu zmluvy.
Stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné kritériá uchádzač predloží:
Certifikát o odbornom vyškolení
Životopis, kde budú uvedené údaje o jeho dosiahnutom vzdelaní, odbornej praxi (v dĺžke min. 3 rokov). Doklad je potrebné predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii s podpisom štatutárneho zástupcu uchádzača, alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača.

3.1.4§ 34 ods. 1 písm. m)
Minimálna požadovaná úroveň:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie bodu 1 a 2 nasledovne:
Technický opis a fotografie parkovacieho domu (jednoduchá štúdia s technickým opisom)
Certifíkát resp. EÚ Vyhlásenie o zhode výrobkov, pri ktorých si to legislatíva vyžaduje (napr. výťah, parkovací systém a podobne)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
9.5.Verejný obstarávateľ v zmysle § 2 ods. 5, písm. p) ZVO určuje osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúcich sa sociálneho hľadiska. Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO aplikuje: sociálny aspekt vrátane povinnosti zhotoviteľa stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby (vytvoriť 2 pracovné miesta) cielene pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v dôsledku uplatnenia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobitné podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 10:00
Miesto: Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa (zasadačka riaditeľa)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Keďže bude použitá elektronická aukcia, otváranie ponúk bude neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.10.2020