Dodávka potravín pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o.

  Zadávateľ:
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
989.798,78 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.10.2020
  Dátum zverejnenia:
30.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36129755
Kubranská 20/42, 91101 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Kontaktné osoby: Ing. Rastislav Masaryk, tel.: +421 902 911 200, e-mail: rastislav.masaryk@ms.trencin.sk - za opis predmetu zákazky - JUDr. Marta Sokolíková, tel.: +421 911 041 826, e-mail: marta.sokolikova@trencin.sk – za verejné obstarávanie
Telefón: +421 326401651
Fax: +421 326402825
Email: marta.sokolikova@trencin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/8393
Hlavná adresa(URL): https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/mestske-organizacie/skolske-zariadenia-mesta-trencin-m-r-o-sztn/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka potravín pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o.
Referenčné číslo: SZTN/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
2.1 Predmetom zákazky je dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o., pričom táto zákazka je rozdelená na 6 častí:

1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso
3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry
4. časť: Potraviny čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy
5. časť: Mrazené potraviny- ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky
6. časť: Trvanlivé potraviny strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zeleni-na, džemy, koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy a ostatné trvanlivé výrobky


V zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa sú tieto školské jedálne v materských školách: ( ďalej len ako ŠJ) :
ŠJ - Niva 9, Trenčín
ŠJ - Švermova 24, Trenčín
ŠJ - Legionárska 37, Trenčín
ŠJ - Považská 1, Trenčín
ŠJ - M. Turkovej 5 , Trenčín
ŠJ Soblahovská 22, Trenčín
ŠJ K. Šmidkeho 12, Trenčín
ŠJ Šafárikova 11, Trenčín
ŠJ J. Halašu 11, Trenčín
ŠJ - Stromová 3, Trenčín
ŠJ Opatovská 39, Trenčín
ŠJ Kubranská 20, Trenčín
ŠJ Medňanského 9, Trenčín
ŠJ Pri parku 10, Trenčín

Bližší opis predmetu zákazky a podmienky dodania sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
989 798,78 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15810000-9
15811000-6
15811100-7
15811200-8
15812100-4
15812120-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka pekárenských výrobkov a cukrárenských výrobkov s výnimkou trvanlivých potravín za týchto podmienok:

Tovar je potrebné dodať na základe mailovej objednávky uskutočnenej deň vopred najneskôr do 13,00 hod .Úspešným uchádzač (dodávateľ) doručí tovar denne v časovom rozmedzí od 6,00 hod do 7,00 hod. do všetkých ŠJ ( miest plnenia) podľa objednávok. Dodávané výrobky musia byť čerstvé (chlieb aj keď má viacdennú spotrebu ), sladké pečivo podľa potreby aj balené. Musia byť dodávané v akosti, kvalite a s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí spĺňať požiadavky Zákona 152/1995 Z.z v znení neskorších predpisov. Musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch.


Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
166 462,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 1.500,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:
- poskytnutia bankovej záruky za uchádzača
- zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa
- poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody . V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.
Časť: 2
II.2.1) Názov
2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15100000-9
15113000-3
15130000-8
15111100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka mäsových výrobkov, bravčového a hovädzieho , teľacieho a hydinového mäsa za týchto podmienok:
Mäso a mäsové výrobky je potrebné dodať na základe mailovej objednávky uskutočnenej najneskôr deň vopred do 13,00 hod .Úspešným uchádzač (dodávateľ) doručí tovar 3x do týždňa a to v pondelok , v stredu a piatok v časovom rozmedzí 06,00 8,00 hod do všetkých ŠJ( miest plnenia) podľa objednávok. V prípade ak by na piatok pripadal deň pracovného pokoja/sviatok, doručí uchádzač Tovar v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja/sviatku, a/alebo na základe objednávok, alebo podľa potreby verejného obstarávateľa.
Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené ), v kuchynskej úprave (mäso je odblanené, zbavené tukového krytia a je pripravené pre priame gastronomické využitie).
Verejný obstarávateľ Požadujeme mäso, ktoré musí byť z ošípaných a dobytka chovaného vysokokvalitným krmivom. Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby.
Tovar musí byť dodávaný v 1. akostnej triede, s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí splňať požiadavky zákona 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Tovar musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch.

Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
193 663,88 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2.000,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:
- poskytnutia bankovej záruky za uchádzača
- zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa
- poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody . V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.
Časť: 3
II.2.1) Názov
3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
15510000-6
15530000-2
15540000-5
15550000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka mlieka, smotany, masla, rôznych mliečnych výrobkov, syrov za týchto podmienok:
Tovar je potrebné dodať na základe mailovej objednávky , ktorá bude uskutočnená najneskôr deň vopred do 13,00 hod. Úspešný uchádzač (dodávateľ ) doručí tovar 3x do týždňa a to v pondelok , v stredu a piatok v časovom rozmedzí od 06,00 8,00 hod do všetkých ŠJ ( miest plnenia) podľa objednávok, alebo podľa potreby verejného obstarávateľa.V prípade ak by na piatok pripadal deň pracovného pokoja/sviatok, doručí uchádzač Tovar v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja/sviatku, a/alebo na základe objednávok.
Tovary musia mať pred sebou minimálne štyri pätiny záručnej doby. Musia byť dodávané v akosti, kvalite, nie vakuovo balenéa s dokladmi zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí splňať požiadavkyZákona 152/1995 Z.z v znení neskorších predpisov. Tovary musia byť prepravované v hygienicky nezávadných obaloch.


Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
205 266,22 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2.500,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:
- poskytnutia bankovej záruky za uchádzača
- zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa
- poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody . V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.
Časť: 4
II.2.1) Názov
4. časť: Potraviny čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03200000-3
03212100-1
03221000-6
03222000-3
03222000-3
03222200-5
03222300-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka čerstvej zeleniny, zemiakov, čerstvého ovocia a orechov za týchto podmienok:

Potraviny - čerstvá zelenina, zemiaky, ovocie je potrebné dodať na základe mailovej objednávky , ktorá bude uskutočnená najneskôr deň vopred do 13,00 hod. Úspešný uchádzač (dodávateľ ) doručí tovar 3x do týždňa a to v pondelok , v stredu a piatok v časovom rozmedzí od 06,00 8,00 hod do všetkých ŠJ ( miest plnenia) podľa objednávok, alebo podľa potreby verejného obstarávateľa. V prípade ak by na piatok pripadal deň pracovného pokoja/sviatok, doručí uchádzač Tovar v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja/sviatku, a/alebo na základe objednávok.
Tovar musí mať pred sebou minimálne tri štvrtiny záručnej doby. Tovar musí byť dodávaný v 1. Akostnej triede, s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí splňať požiadavky zákona 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch.
Tovar musí byť čerstvý, zdravý, nenapadnutý hnilobou, bez cudzieho pachu, bez nadmernej vlhkosti.
Zemiaky musia byť zdravé, nenapadnuté hnilobou, bez cudzieho pachu,bez nadmernej vlhkosti, dostatočne zrelé bez nadmernej zeminy.


Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
195 572,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2.000,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:
- poskytnutia bankovej záruky za uchádzača
- zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa
- poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody . V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.
Časť: 5
II.2.1) Názov
5. časť: Mrazené potraviny- ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky
Časť č.: 5.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15896000-5
15220000-6
15331170-9
15311000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka mrazených potravín- ryby, zelenina, zemiaky, ostatných mrazených výrobkov za týchto podmienok:
Tovar je potrebné dodať na základe mailovej objednávky , ktorá bude uskutočnená najneskôr deň vopred do 13,00 hod.
Úspešný uchádzač ( dodávateľ ) doručí objednaný tovar 3x do týždňa a to v pondelok , v stredu a piatok v časovom rozmedzí od 06,00 8,00 hod do všetkých ŠJ ( miest plnenia) podľa objednávok, alebo podľa potreby verejného obstarávateľa. V prípade ak by na piatok pripadal deň pracovného pokoja/sviatok, doručí uchádzač Tovar v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja/sviatku, a/alebo na základe objednávok.Tovar musí mať pred sebou minimálne tri štvrtiny záručnej doby. Tovar musí byť dodávaný v akosti, kvalite a s dokladmi zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí spĺňať požiadavky Zákona 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch.Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
44 304,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 500,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:
- poskytnutia bankovej záruky za uchádzača
- zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa
- poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody . V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.
Časť: 6
II.2.1) Názov
6. časť: Trvanlivé potraviny strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zeleni-na, džemy, koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy a ostatné trvanlivé výrobky
Časť č.: 6.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15331150-3
03212200-2
15331000-7
15331460-9
03142500-3
15331400-1
15400000-2
15600000-4
15612100-2
15613000-8
15614000-5
15800000-6
15830000-5
15831500-7
15840000-8
15850000-1
15860000-4
15870000-7
15871000-4
15872000-1
15891000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
14 školských jedální materských škôl v Trenčíne, SR, bližšie v súťažných podkladoch v časti A1
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka trvanlivých potravín- strukovín, múky, cukru, ryže,konzervovanej zeleniny, džemov,koncentrátov, čajov, instatntných nápojov, ostatných trvanlivých výrobkov za týchto podmienok:
Tovar je potrebné dodať na základe mailovej objednávky , ktorá bude uskutočnená najneskôr deň vopred do 13,00 hod.
Úspešný uchádzač ( dodávateľ ) doručí objednaný tovar 3x do týždňa a to v pondelok , v stredu a piatok v časovom rozmedzí od 06,00 8,00 hod do všetkých ŠJ ( miest plnenia) podľa objednávok, alebo podľa potreby verejného obstarávateľa. V prípade ak by na piatok pripadal deň pracovného pokoja/sviatok, doručí uchádzač Tovar v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja/sviatku, a/alebo na základe objednávok
Tovary musia mať pred sebou minimálne tri štvrtiny záručnej doby. Tovary musia byť dodávané v 1. akostnej triede, s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí splňať požiadavky zákona 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch, nie vakuovo balené.
Vajcia musia byť dodávané v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/7 to znamená, dodanie čerstvých vajec nie starších ako 4 dni. Vajcia musia pochádzať zo schválených a kontrolovaných chovov.
Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
184 529,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2.000,- €

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:
- poskytnutia bankovej záruky za uchádzača
- zloženia finančných prostriedkov v prislúchajúcej výške na účet verejného obstarávateľa
- poistením záruky na poistnú sumu v prospech verejného obstarávateľa

1 S úspešným uchádzačom pre Časť 1 uzatvorí verejný obstarávateľ rámcovú dohodu podľa § 83 zákona č.343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Ďalej len Obchodný zákonník)

Súčasťou ponuky okrem iného musí byť aj čestné prehlásenie, o tom, že disponuje platným potvrdením o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou potravín a osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, a zaväzuje sa na požiadanie verejného obstarávateľa ho predložiť kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania a/alebo počas plnenia rámcovej dohody . V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať uchádzač na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, je povinný spolu s čestným prehlásením predložiť v tejto ponuke uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi. V čestnom prehlásení uchádzač zároveň potvrdí, že jeho prevádzka spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie, a zaviaže sa predložiť tieto potvrdenia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania ako aj počas trvania Rámcovej dohody.Podrobnejšie informácie sú v časti A1 súťažných podkladov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia):

PLATÍ PRE VŠETKY ČASTI doklady požadované na preukázanie osobného postavenia uvedené v tomto bode (bod 1 - § 32 aj bod 2 - § 33) je postačujúce v ponuke predložiť jedenkrát a to bez ohľadu na to, či uchádzač predkladá ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti zákazky.

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzova-nia finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin za-loženia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niekto-rých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa ne-eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej re-publike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa oso-bitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo ob-vyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného zača-tia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného pro-stredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného zača-tia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce ale-bo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.3 Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorí o zapísanie do
zoznamu hospodárskych subjektov požiadali.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

celé znenie tejto podmienky je v SP v časti A2.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešní uchádzači sú povin. dodávať tovar, kt. zodpovedá Slov. tech. normám a/alebo normám EÚ a je výlučne v 1.akostnej triedy.
Úspešní uchádzači sú povinní za účelom zabezpečenia svojich povinností vyplývajúcich z jednotlivých RD, ako i povinnosti na zaplatenie zmluvných pokút, nárokov na náhradu škody ako aj akýchkoľvek ďalších nárokov verej. obstaráv. z RD zložiť záruku podľa jednotlivých RD.

Bližšie v jednotlivých RD.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.11.2020 13:00
Miesto: Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.
Mládežnícka 4
911 01 Trenčín
Poschodie: prvé poschodie
Miestnosť: zasadacia miestnosť
Otváranie ponúk je verejné, ale z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19 bude otváranie ponúk prostredníctvom systému JOSEPIHNE prebiehať on-line sprístupnením ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri otváraní ponúk bude teda umožnená online účasť iba uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Bližšie informácie v SP časť A1.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Vzhľadom k prednast. formul.je v bode II. 1. 2 ) uvedený iba hlavný CPV kód pre celú zákazku a ostatné hlavné CPV kódy pre jednotlivé časti sú uvedené v doplňujúcich CPV kódov jednotl. častí.
2. Komun. medzi VO a záujem. sa uskutoční výhradne v sl.. jazyku, prípadne v čes. jazyku.Ver. obstar. bude pri komunikácii s uchádzačmi /záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunik.sa týka akejkoľ. komunik.a podaní medzi ver. obstar. záujem./uchádzačmi (ak nie v SP uvedené inak).
Systém Josephine je na účely tohto ver. obst. softvér na elektroniz.zadávania ver.zákaziek.
3. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte pdf. v tejto zákazke v systéme Josephine ako aj súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, SP, prílohy k SP) sa budú nachádzať v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe Josephine:https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9376/summary
4.Pokiaľ sa v SP hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokument. a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elekt. predloženie dokumentov (tak zo strany záujemcu/uchádz. ako aj verej. obstar.). V tejto zákazke sa bude v pap. podobe predkladať len orig. bank.záruky/poistenie záruky. Ver.obst.. pri vyhodnocovaní ponúk môže požiadať uchádzača o predlož.dokumentov (origin. alebo overených kópii), kt. boli obsahom el.ponuky. Forma uplatnenia revíz.postupov je upravená v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z,z, v platnom znení. Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, kt.práva alebo právom chráň.záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom ver.obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa § 164 zákona č. 343/2015 Z.z. v plat.znení.
Všetky dokum. tvoriace obsah ponuky musia byť predlož. verej. ob. elektronic., pričom el. formu dokum. musí uchádzač vyhotoviť z orig.alebo z úradne over.fotokópie orig.dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak) s tým, že v prípade žiadosti podľa § 40, resp. § 53 ZVO uchádzač predlož. verejným ob. požadované dokum. v papier.podobe vo forme orig.alebo úradne over.fotokópie orig.dokumentu. Ver.obst.pristúpi k žiadosti o predlož. papier.formy dokum. len výnimočne, napr. v prípade pochybnosti o autenticite alebo nepozmenenia elekt.predloženého dokladu.
5. Ver. obst. na zákl. § 66 ods.7 zákona č. 343/2015 Z. z. ZVO . rozhodol, že vyhodnotenie. splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk a zároveň ver. obst. vyhodnotí spln. podm. účasti uch., ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
6. Pri JEDe: Ver. obst. uvádza, že uchádz. má použ. elektron. formul.JEDu a obmedzuje inform. požadov. na podm. úč. (týkajúce sa časti IV: Podmien. účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie.
7 . Rámcové dohody na jednotlivé časti uzatvor. s úspeš. uchádz. nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu obidvoma zmluv. stran. a účinn. v súlade s § 47a ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Obč.z.
8. Predmetné VO nie je zelené VO, nie je obstarávanie inovácií, ani nie je obstarávanie zamerané na soc. aspekty
9.Ver. obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 ods. 6 písm. g ) ZVO
10. ostatné info v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.10.2020