Novorodenecký inkubátor pre intenzívnu starosstlivosť (dvojstenný)

  Zadávateľ:
Detská fakultná nemocnica Košice
  Predpokladaná hodnota:
180.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.11.2020 14:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.10.2020
  Dátum zverejnenia:
30.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Detská fakultná nemocnica Košice
IČO: 00606715
Trieda SNP 1, 04188 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Domaniková
Telefón: +421 552352909
Fax: +421 552352883
Email: domanikova@dfnkosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novorodenecký inkubátor pre intenzívnu starosstlivosť (dvojstenný)
II.1.2) Hlavný kód CPV
33152000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Inkubátory pre intenzívnu starostlivosť o novorodencov v rôznom gestačnom veku, s určením k starostlivosti o novorodencov a nendonosené deti, vrátane dodania tovaru na miesto určenia, inštalácie, zaškolenia obsluhy a záručného servisu. V inkubátore musí byť zabezpečené monitorovanie teploty vzduchu, teploty kože, relatívnej vlhkosti vzduchu, koncentrácie O2, hmotnosti pacienta.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
180 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51400000-6
60000000-8
80000000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Detská fakultná nemocnica Košice, tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny.
II.2.4) Opis obstarávania
15 ks inkubátorov v minimálnej technickej špecifikácii ako je v Opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch. Ide o inkubátory s integrovaným centrálnym monitorom, s integrovanou automatickou reguláciou vlhkosti, s integrovaným modulom pre dávkovanie kyslíka, NAWI kompatibilnou váhou hmotnosti novorodenca, s režimom klokanovania a čistenia na integrovanom výškovo nastaviteľnom podvozku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
180 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie


Administratívny priebeh súťaže cez systém ErANET, na adrese: https://dfnkosice.eranet.sk.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

1.1Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. zákona spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavené práce alebo poskytovať službu ktorý zodpovedá predmetu zákazky.


1.2V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. č) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.3Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, musia byť v ponuke predložené ako originály, alebo ich úradne osvedčené kópie.

1.4Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.5 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača

1.6Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 34 ods. 1 pís. m) bod 1 zákona: uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením produktových listov / katalógových listov / prospektov resp. iných informačných materiálov príslušnej časti zostavy v jazyku, ktorý je originálny pre tovar písaný výlučne latinkou tak, aby komisia dokázala vyhodnotiť plnenie deklarovaných minimálnych technických parametrov tovaru.

2. § 34 ods. 1 pís. m) bod 2 zákona: uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením CE certifikátu alebo potvrdenie s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: -Doklady na preukázanie podmienky účasti uvedenej podľa § 34 ods. 1 písm. m bod 1 zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ predložiť v pôvodnom jazyku písaný výlučne latinkou. V prípade, ak je pôvodným jazykom znaková reč, ktorú komisia nedokáže identifikovať, je nutné predložiť originál a overenú kópiu dokladu preloženú do jazyka slovenského.
-Doklady na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní postačuje predložiť neoverenú kópiu.

Odôvodnenie primeranosti určenia podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona:
Verejným obstarávateľom určené podmienky účasti vyplývajú z potreby dokladovať minimálne požadované technické parametre obstarávaného tovaru.
Potreba použitia týchto podmienok účasti vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú tovarom s požadovanou technickou úrovňou.

Splnenie tejto podmienky účasti zaručí a preukáže, že uchádzač ovláda problematiku nevyhnutnú na poskytnutie predmetu zákazky. Hlavným zámerom verejného obstarávateľa je, aby precíznym a dôkladným definovaním podmienok účasti na samotného uchádzača vo verejnom obstarávaní eliminoval v maximálne možnej miere vecné a technické riziká pri plnení zmluvy na strane záujemcov/uchádzačov. Preukázanie splnenia tejto podmienky účasti garantuje odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
- dodanie, inštalácia, skúšky funkčnosti, zaškolenie obsluhy, dodanie manuálu v slovenskom, prípadne českom jazyku, 24 mesačná záručná doba.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Uchádzačov, ktorých ponuky splnili určené podmienky, vyzveme na účasť v EA zaslaním elektronickej ponuky. V pozvánke na účasť v EA budú uvedené podrobné informácie v zmysle § 54 ods. 7 zákona. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.11.2020 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.11.2020 10:00
Miesto: Detská fakultná nemocnica Košice, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, zasadačka na riaditeľstve.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné, len za účasti členov komisie.
Zápisnica z otvárania sa nebude zverejňovať, ani zasielať uchádzačom z dôvodu konania elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.10.2020