Stavebné úpravy v objekte Národnej banky Slovenska Vazovova 2

  Zadávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
  Predpokladaná hodnota:
2.112.361,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 12:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.10.2020
  Dátum zverejnenia:
29.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
IČO: 30844789
Imricha Karvaša 1 , 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Kertys
Telefón: +421 257871224
Email: peter.kertys@nbs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.nbs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.nbs.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy v objekte Národnej banky Slovenska Vazovova 2
Referenčné číslo: NBS1-000-054-003
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213130-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte Národnej Banky Slovenska podľa vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova, spracovanej spoločnosťou Adif, spol. s r. o., Klariska 12, 811 01 Bratislava, IČO: 31392563.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 112 361,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto uskutočnenia stavebných prác je budova Národnej Banky Slovenska situovaná na Vazovovej 2 na parcele č. 8047, katastrálne územie Staré Mesto.
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná povaha a rozsah prác je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 112 361,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 300
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
1.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
[ak ide o: - fyzickú osobu za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,právnickú osobu za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača, napríklad pri spoločnosti s ručením obmedzeným za všetkých konateľov, ktorí sú zapísaní vo výpise z Obchodného registra ako štatutárny orgán, a pri akciovej spoločnosti za celé predstavenstvo. Pri právnickej osobe je povinnosť predložiť výpis z registra trestov aj za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR.].
1.2potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
1.3potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uchádzač nepreukazuje túto podmienku účasti, dôkazné bremeno je na strane verejného obstarávateľa.
1.4potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
1.5dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorým potvrdzuje, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
1.6čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2 Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa bodu 34.1.5 a bodu 34.1.6 súťažných podkladov, nakoľko verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
3 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 34.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritéria výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritéria výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť, aby sa v rámci odbornej študijnej praxe v trvaní najmenej jeden mesiac na plnení na základe zmluvy podieľal aspoň jeden študent vysokoškolského štúdia v odbore pozemné stavby alebo ďalších príbuzných odborov. Splnenie podmienky uchádzač doloží písomným potvrdením uchádzača o vykonaní odbornej študijnej praxe s uvedením mena študenta vrátane jeho študijného odboru. Písomné potvrdenie podľa predchádzajúcej vety predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi bezodkladne po ukončení študijnej praxe alebo do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti verejného obstarávateľa..
2.Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke spracovaný plán organizácie výstavby,
3. Verejný obstarávateľ stanovuje, že lehota výstavby bude určená v zmysle návrhu na plnenie kritéria K2 úspešného uchádzača, maximálne však v trvaní 300 kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie diela.
4.Podrobnejšie podmienky realizácie diela sú uvedené v návrhu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: 1.Základné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
2.Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve na účasť v eAukcii.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 13:00
Miesto: 1. Na neverejnom otváraní ponúk sa zúčastní len komisia bez prítomnosti uchádzačov. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.
2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním pri naplnení podmienky podľa § 81 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia.
3. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
4. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom, v prípade ak ceny uvádzane v ponukách v tomto procese verejného obstarávania presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky určenú vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 60 000,00 eur (slovom: šesťdesiattisíc eur). Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať v zmysle §112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi.
9. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE.
10. V prípade záujmu je možné vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné pre prípravu a spracovanie ponuky a podpísanie zmluvy o dielo. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu záujemcu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.10.2020