Servis univerzitného informačného systému

  Zadávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene
  Predpokladaná hodnota:
226.362,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.10.2020
  Dátum zverejnenia:
29.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technická univerzita vo Zvolene
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397440
T.G.Masaryka 24, 96001 Zvolen
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Puchovanová, Ing. Miroslava Kapustová
Telefón: +421 455206577 / 455206122
Email: iveta.puchovanova@tuzvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149
Hlavná adresa(URL): http://www.tuzvo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Servis univerzitného informačného systému
Referenčné číslo: 23102020/OVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
72267000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Technická univerzita vo Zvolene je majiteľom licencie pre používanie Univerzitného informačného systému (ďalej UIS), ktorý bol vyvinutý na Mendelovej univerzite v Brne.

Univerzitný informačný systém je informačný systém vytvorený nad relačnou databázou ORACLE pod operačným systémom Linux Redhat. Aplikačnú vrstvu tvorí webová aplikácia vytvorená v programovacom jazyku perl, operačný systém je Linux Redhat a webový server Apache. Výkon webovej aplikácie je rozložený na 4 serveroch, pričom loadbalancing realizuje ďalší server tzv. ldirector, tiež pod operačným systémom Linux Redhat.

Predmetom zákazky je servis a rozvoj uvedeného UIS na základe požiadaviek a interných potrieb verejného obstarávateľa a v zmysle platnej legislatívy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
226 362,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
II.2.4) Opis obstarávania:
Technická univerzita vo Zvolene je majiteľom licencie pre používanie Univerzitného informačného systému (ďalej UIS), ktorý bol vyvinutý na Mendelovej univerzite v Brne.

Univerzitný informačný systém je informačný systém vytvorený nad relačnou databázou ORACLE pod operačným systémom Linux Redhat. Aplikačnú vrstvu tvorí webová aplikácia vytvorená v programovacom jazyku perl, operačný systém je Linux Redhat a webový server Apache. Výkon webovej aplikácie je rozložený na 4 serveroch, pričom loadbalancing realizuje ďalší server tzv. ldirector, tiež pod operačným systémom Linux Redhat.

Predmetom zákazky je servis a rozvoj uvedeného UIS na základe požiadaviek a interných potrieb verejného obstarávateľa a v zmysle platnej legislatívy.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
226 362,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Nakoľko z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač/záujemca doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona o verejnom obstarávaní vo forme skenu dokumentu/ov výpisu z registra trestov, ktorý bol vydaný v listinnej podobe.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V zmysle §34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2019, 2018, 2017) od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - Verejný obstarávateľ požaduje, aby z uvedeného zoznamu boli dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovom objeme minimálne 113 000,- Eur bez DPH za predchádzajúce tri roky (2019, 2018, 2017) od vyhlásenia verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ pri posudzovaní dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude brať do úvahy celé predchádzajúce kalendárne roky, tzn. od 1.1. 2017 do 31. 12. 2019).
- Zoznam dodávok musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy poskytnutie nasledovnej riadnej súčinnosti:
Predložiť úradne overenú kópiu platného oprávnenia, resp. zmluvy uzatvorenej s autorom UIS, ktorým je Mendelova univerzita v Brne, ktoré mu umožňuje upravovať, vyvíjať alebo inak meniť predmetný UIS podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré vyplynú z jeho interných potrieb alebo z aktuálne platnej legislatívy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.11.2020 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční on-line dňa 24.11.2020 o 10:30 hod. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude sprístupnené on-line podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) V zmysle § 28 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o verejnom obstarávaní) verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti nakoľko to nie je možné z dôvodu zachovania interoperability s existujúcim univerzitným systémom. Ide o jednotný celok s funkčnou kontinuitou, jednotlivé funkcie, ktoré UIS zabezpečuje sú vzájomne prepojené a neoddeliteľné. Poskytovanie servisu na jednotlivé funkcionality UIS musí prebiehať komplexne.
2) Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom,ktoré budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149 a v systéme JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9373/summary.
3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4) Po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk sa uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnili na prvom mieste v poradí v zmysle v zmysle §66 ods. 7.
5) Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.10.2020