Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt Dolnozemská

  Zadávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
1.664.375,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.10.2020
  Dátum zverejnenia:
28.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ekonomická univerzita v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00399957
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Národová
Telefón: +421 267295147
Email: anna.narodova@euba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.euba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt Dolnozemská
II.1.2) Hlavný kód CPV
55300000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre verejného obstarávateľa, a to pre jeho:
-študentov,
-zamestnancov a dôchodcov (ktorí u neho pracovali pred odchodom do dôchodku) a
poskytovanie cateringových služieb pre verejného obstarávateľa.
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 664 375,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
II.2.4) Opis obstarávania:
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre verejného obstarávateľa, a to pre jeho:
-študentov,
-zamestnancov a dôchodcov (ktorí u neho pracovali pred odchodom do dôchodku) a
poskytovanie cateringových služieb pre verejného obstarávateľa.
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena za 1 obed, t.j. menu v EUR vrátane DPH
Relatívna váha: 60
Názov: Cena za 1 rok nájmu za užívanie nebytových priestorov v EUR
Relatívna váha: 30
Názov: Výška percenta zo vzorca výpočtu za cateringové služby
Relatívna váha: 10
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným Verejným obstarávateľom.
2. Tejto Verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a) uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS), ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie v súlade s § 152 ZVO,
b) uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených
v bode 3b) tejto časti vyššie, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
6. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS, alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia Verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.
7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.Splnenie podmienok týkajúcich sa účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným Verejným obstarávateľom.
2.Tejto Verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):
V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznamom poskytnutých služieb
za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia Verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Zoznamom poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať, že za posudzované obdobie, t.j. predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého charakteru ako je tento predmet zákazky. Na vyčíslenie uvedených cien poskytnutých služieb sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Národnej banky Slovenska (NBS), aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač je povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o poskytnutí služby, ktorých poskytnutie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť poskytnutých služieb, ktorá bola zrealizovaná v posudzovanom období. V prípade, ak poskytnuté služby realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, poskytovaný ním samotným.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.
Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu.
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO. Komunikovať s verejným obstarávateľom je možné po prihlásení do systému IS EVO pomocou prístupových údajov záujemcu. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa.
Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému IS EVO. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ostatné náležitosti, týkajúce sa tohto zadávania zákazky sú podrobne spracované v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428719 a
v profile verejného obstarávateľa.
Vzhľadom na stanovené podmienky plnenia zmluvy je obstarávanie zamerané na sociálny aspekt.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.10.2020