Vypracovanie energetického auditu

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
145.556,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.10.2020
  Dátum zverejnenia:
28.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Debnárová
Telefón: +421 949014601
Email: monika.debnarova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
Hlavná adresa(URL): https://www.bbsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejná správa
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vypracovanie energetického auditu
Referenčné číslo: 08901/2020/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
71314000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby a predloženie správy z energetického auditu vybraných 52 objektov Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle príslušných právnych predpisov.

Podrobný opis predmetu zákazky, rozsahu a špecifikácie diela, je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a ich prílohách.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
145 556,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71314300-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom vykonania predmetu zákazky predstavujú pri jeho vykonávaní vybrané objekty objednávateľa uvedené v prílohe č. 2 ZoD a miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby a predloženie správy z energetického auditu vybraných 52 objektov Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle príslušných právnych predpisov.

Podrobný opis predmetu zákazky, rozsahu a špecifikácie diela, je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
145 556,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020, Prioritná os: 4., Špecifický cieľ: 4.4.1
Výzva zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ sa za účelom získania zdrojov financovania realizácie tejto zákazky bude uchádzať o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
- výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží úradne overené plnomocenstvo a údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
-potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
-doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ
zverejňuje túto Výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom
rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile
verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: A) Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

B) Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za poskytovanie služieb a budú určené na plnenie zmluvy.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) Verejný obstarávateľ požaduje preukázať poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky aspoň jednou zmluvou za predchádzajúce tri roky, t.j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorej predmetom plnenia bolo vykonanie energetického auditu minimálne piatich nehnuteľností (budov). Pre účely splnenia tejto podmienky účasti (počtu nehnuteľností/budov) sa jednotlivé plnenia (zmluvy) môžu sčitovať.

B) Minimálne jedna osoba vo funkcii kľúčového experta energetický audítor musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
1. musí byť zapísaný v zozname energetických audítorov SIEA, ktorý vedie Slovenská inovačná a energetická agentúra, resp. ekvivalent k tomuto zápisu/dokladu podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby; expert preukáže odkazom na zápis v zozname energetických audítorov alebo obsahom a rozsahom rovnocenným zápisom/dokladom vydaným príslušnou inštitúciou v mieste sídla/adresy tejto osoby.
2. musí mať absolvovanú aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov v súlade s § 12 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; expert preukáže potvrdením/osvedčením vydaným SIEA nie starším ako 3 roky, resp. iným obsahom a rozsahom rovnocenným dokladom vydaný príslušnou inštitúciou podľa platných predpisov v mieste sídla/adresy tejto osoby.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
V zmysle súťažných podkladov, najmä prílohy č. 1 SP - Zmluva o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2.Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 ZVO a ponuky sa budú predkladať jednoobálkovo podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.

3. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiely IV. časti jednotného európskeho dokumentu.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako
náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č. 3/2018.

5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifik. uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému VO bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané
na sociálne aspekty.

8. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.10.2020