Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre, punkčné sety a spotrebný materiál pre perkutánu koronárnu intervenciu

  Zadávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.048.278,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.10.2020
  Dátum zverejnenia:
28.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35971126
Pod Krásnou hôrkou 1 , 83348 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
Telefón: +421 232321829
Email: elena.lukacova@nusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
Hlavná adresa(URL): http://www.nusch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre, punkčné sety a spotrebný materiál pre perkutánu koronárnu intervenciu
Referenčné číslo: 123_2020_VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
33141200-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Špeciálny zdravotnícky materiál nevyhnutný v liečbe pacientov s ischemickou chorobou srdca transkatétrovou technikou.4.2Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 048 278,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre, punkčné sety a spotrebný materiál pre perkutánu koronárnu intervenciu
Časť č.: 01
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141200-2
33141240-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na vodiace katétre s dobrou kontrolou distálneho konca, poskytujúceho dobrú oporu dilatačnému systému počas zavádzania do koronárnej artérie, s minimálnym vnútorným diametrom u 6F katétra 0,71 a 7F a 0,81 . Diagnostické katétre pre pravostrannú a ľavostrannú srdcovú katetrizáciu a PTCA balóniky.

Sortimentná skladba a predpokladané množstvo :
Vodiace katétre1500 ks
PTCA balóniky1200 ks
Diagnostické katétre pre pravostrannú a ľavostrannú 2250 ks
srdcovú katetrizáciu
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
499 984,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre, punkčné sety a spotrebný materiál pre perkutánu koronárnu intervenciu
Časť č.: 02
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141240-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na intrakoronárne vodiče vhodné na rekanalizáciu koronárnych artérií s rôznou tuhosťou a formovaním špičky, s hydrofilným povrchom, s a bez pokrytia polymérom, umožňujúce rekanalizáciu chronických uzáverov. Y-konektory so samočinným utesnením otvoru, zabraňujúcemu spatnému toku krvi, indeflátor pre insufláciu iintrakoronárnych balónikov.

Sortimentná skladba a predpokladané množstvo :
Intrakoronárnárne vodiče4500 ks
Príslušenstvo 4500 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
971 640,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre, punkčné sety a spotrebný materiál pre perkutánu koronárnu intervenciu
Časť č.: 03
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141240-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na zavádzacie sety pre transradiálny prístup bez a s hydrofilným prevedenímZavádzacie sety pre transradiálny prístup v hyrofilnom prevedení s požadovanými rozmermi : 5F : vonkajší priemer 2,13 mm a vnútorný priemer 1,89 mm, 6 F :vonkajší priemer 2,46 a vnútorný priemer 2,22 mm, 7F : vonkajší priemer 2,79 a vnútorný priemer 2,55 mm , požadované dĺžky 10cm a 16 cm

Sortimentná skladba a predpokladané množstvo :
Transradiálny set: 6750 ks
Zavádzač hydrofilný 1500 ks
Tlakový pás so striekačkou 6750 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
188 745,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre, punkčné sety a spotrebný materiál pre perkutánu koronárnu intervenciu
Časť č.: 04
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141200-2
33141240-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a radiólogiu so zameraním na vodiace drôty pre perkutánnu koronárnu intervenciu vhodné na rekanalizáciu chronických uzáverov s rôznym stupňom tuhosti a s povrchom umožňujúcim ľahké zavedenie u ťažko dostupných, kriticky stenotických koronárnych tepien s maximálnou podporou pre zavedenie ďalšieho inštrumentári aj pod dohľadom CTO. Bezpošvičkový vodiaci katéter pre perkutánnu koronárnu intervenciu, určený pre radiálny prístup bez použitia zavádzača. Mikrokátere pre komplexné perkutánne intervencie, umožňujúce podporu alebo výmenu intrakoronárneho vodiaceho drôtu. Vrátane príslušenstva.

Sortimentná skladba a predpokladané množstvo :
Drot vodiaci PTA / IVR periférny 450 ks
Drôt vodiaci PTCA koronárny 675 ks
Drôt vodiaci PTCA koronárny pre CTO 300 cm 150 ks
Mikrokatér PTCA 45 ks
Katéter vodiaci PTCA30 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
258 150,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre, punkčné sety a spotrebný materiál pre perkutánu koronárnu intervenciu
Časť č.: 05
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141240-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predlžovací katéter kompatibilný so 6F a 7F vodiacími katétrami, s pracovnou predlžovacou dĺžkou 25cm, s platinum-iridiovými markermi na vstupe a výstupe katétra, s hydrofilným pokrytím, s vnútorným diametrom od 0,056 inch do 0,062 inch a s polymérovým kanálikom pre bezpečný vstup materiálu do katétra.

Predpokladané množstvo : 60 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
25 674,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre, punkčné sety a spotrebný materiál pre perkutánu koronárnu intervenciu
Časť č.: 06
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141240-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Radiálne jednorázové sterilné kompresné uzatváracie zariadenie na dosiahnutie a udržanie hemostázy po katetrizácii manuálou kompresiou. Súčasťou zariadenia je mäkká manžeta s bezpečnostným suchým zipsom. Manžeta zabezpečuje nastaviteľnú kompresiu miesta punkcie pomocou nafukovacieho balóniku, pričom spätný ventil umožňuje ľahké napustenie a vypustenie balóniku injekčnou striekačkou, ktorá je súčasťou setu. Priehľadná zakrivená podkladová doštička poskytuje optimálnu vizualizáciu miesta punkcie a umožňuje dosiahnutie potrebnej pozície vzhľadom na miestu vpichu. Rôzne veľkosti ( štandard a L ).

Predpokladané množstvo : 6750 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
104 085,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona.
Opis podmienok účasti osobného postavenia je uvedený v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 písm a) zák. zákona.
Opis podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia je uvedený v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis podmienok účasti podľa § § 34 ods. 1 písm. m, bod 1) zákona.
Opis podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti je uvedený v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch - časť B.4 - Informácie o použití elektronickej aukcii.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.11.2020 10:00
Miesto: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, oddelenie pre verejné obstarávanie - prostredníctvom elektronického informačného systému EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V lehotách v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.10.2020