Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš

  Zadávateľ:
Domov pre seniorov Golden Age
  Predpokladaná hodnota:
507.110,57 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.10.2020
  Dátum zverejnenia:
27.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Domov pre seniorov Golden Age
IČO: 37848836
Mozartova 9, 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hujová
Telefón: +421 415665268
Email: hujova@eurodotacie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11475
Hlavná adresa(URL): http://www.goldenage.sk/uvod/vitajte/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Euro Dotácie, a.s.
IČO: 36438766
Na Šefranici 1280/8 , 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hujová
Telefón: +421 415665268
Email: hujova@eurodotacie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11475
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.goldenage.sk/uvod/vitajte/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa §8 ods. 1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postijhnutím v pobytových zariadeniach
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, výkaze výmer a v projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
507 110,57 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Liptovská Ondrášová
Katastrálne územie Liptovská Ondrášová
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, výkaze výmer a v projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
507 110,57 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP302020W743
II.2.14) Doplňujúce informácie
Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách).
Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 ZVO a bodu III.1.2) - 2.1: Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, že uchádzač:
a) nie je v nepovolenom debete,
b) plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú z úverových vzťahov,
c) na jeho účet/účty nie je vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke uchádzača.
Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách.
2.2 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona uchádzač predloží čestné prehlásenie o dosiahnutom celkovom obrate.
Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 ZVO a bodu III.1.2) - 2.2: Prehľad o dosiahnutom celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálny súhrnný obrat vo výške 500 000 EUR za posledné tri hospodárske roky resp. ekvivalent v inej mene. Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia podpísaného osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží zároveň z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, prípadne iného ekvivalentného dokumentu za požadované roky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj informáciu uchádzača, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (http://www.registeruz.sk) resp. inom obdobnom registri. Celkovým obratom sa myslia výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát na r. 04 a 05 výkazu. U uchádzača, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, sa pod ročným obratom myslí celkový príjem vykázaný na riadku 01 a 02 výkazu.

UPOZORNENIE: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v súlade s § 33 ods. 2 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické postavenie spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 ZVO a bodu III.1.3) - 3.1: Uchádzač preukáže uskutočnenie min. jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce a to v min. objeme 200 000,00 EUR bez DPH/zákazka.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak existujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: UPOZORNENIE:
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku VO. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO súlade so súťažnými podkladmi.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 10:30
Miesto: Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.
5. Záujemca / uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
6. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Termín plnenia: zhotovenie diela v lehote 9 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 5 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje realizovať dielo ako jeden celok, a to predovšetkým z dôvodu technickej, priestorovej a časovej previazanosti jeho prvkov. Použitý postup verejného obstarávania a zvolené podmienky vytvárajú vhodné prostredie pre riadnu hospodársku súťaž tak, aby bola umožnená účasť vo verejnom obstarávaní širokému okruhu potenciálnych záujemcov a aby výsledok verejného obstarávania viedol k efektívnemu a účelnému vynakladaniu finančných prostriedkov.
11. Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, že zmluva obsahuje klauzulu o odkladacej podmienke účinnosti zmluvy, a teda zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky poskytovateľom NFP. Za deň splnenia odkladacej podmienky sa považuje deň, kedy objednávateľ prostredníctvom systému EVO/ písomne oznámi zhotoviteľovi, že došlo k schváleniu procesu verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.10.2020