Príprava a dodávka celodennej stravy

  Zadávateľ:
Seniorcentrum Staré Mesto
  Predpokladaná hodnota:
1.563.653,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.10.2020
  Dátum zverejnenia:
27.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Seniorcentrum Staré Mesto
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42133661
Podjavorinskej 6, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Matej Alex
Telefón: +421 903722693
Email: riaditel@senior-centrum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/17578
Hlavná adresa(URL): http://senior-centrum.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Príprava a dodávka celodennej stravy
Referenčné číslo: SC_NL1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Príprava a dodávka celodennej stravy (ďalej tiež len služba alebo predmet zákazky) spočívajúca v každodennej príprave a dodávke celodennej stravy do zariadení verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a diétnych jedál zabezpečená pestrosť a vyváženosť stravy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 563 653,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Príprava a dodávka celodennej stravy (ďalej tiež len služba alebo predmet zákazky) spočívajúca v každodennej príprave a dodávke celodennej stravy do zariadení verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a diétnych jedál zabezpečená pestrosť a vyváženosť stravy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 552 853,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona o
verejnom obstarávaní, § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy /§ 1ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/. Týmto nie je
dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa zákona o
verejnom obstarávaní.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne.
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
(1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a)
Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g)
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) Zo zoznamu poskytnutých služieb musí vyplynúť, že celková hodnota poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a náročnosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 300 000,- Eur bez DPH.

(2)Minimálna požadovaná úroveň štandardu:

Záujemca/ Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie požadovaného plnenia potvrdením, že má k dispozícii nižšie špecifikovaných expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky, v príslušnom počte. Nižšie uvedené požiadavky na experta záujemca preukáže:

a) predložením profesijného životopisu s minimálnym obsahom: meno a priezvisko experta / dosiahnuté vzdelanie / súčasná pracovná pozícia / prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania / vlastnoručný podpis experta;
b) v prípade, ak záujemca nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi záujemcom/uchádzačom a expertom (v zmysle identifikácie nižšie) o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy záujemcom/uchádzačom, ak sa záujemca/uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní;
c) predložením originálu/overenej kópie požadovaného dokladu o odbornej spôsobilosti;
d) predložením kópie dokladu o dosiahnutom vzdelaní;

Záujemca/Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na expertov:
Expert č. 1:osoba so vzdelaním v odbore asistent výživy (diétna sestra) - 1 osoba
- s absolvovaným vzdelaním:
a.) vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa alebo
b.) úplným stredným odborným vzdelaním v študijnom odbore asistent výživy.
- s Osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
- s odbornou praxou min. 2 roky v danom odbore

Osoby, ktorými záujemca/uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky, sa musia podieľať na realizácii zákazky. Títo pracovníci musia byť zároveň uvedení v zmluve.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uchádzač musí pripravovať stravu v prevádzke obstarávateľa, ktorá spĺňa požiadavky stanovené Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v zmysle Potravinového kódexu SR pri zavedení a prevádzkovaní systému HACCP. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy s verejným obstarávateľom musí preukázať, že má zavedený, platný a funkčný systém manažérstva bezpečnosti potravín (SMBP) podľa medzinárodnej normy ISO 22000. Uchádzač predloží príslušné certifikáty. Verejný obstarávateľ bude plne súčinný pri vybavovaní potrebných oprávnení k prevádzke kuchyne umiestnenej v budove obstarávateľa na Palárikovej ul. 24.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 09:30
Miesto: Miesto: Otváranie ponúk bude elektronicky prostredníctvom online otvárania ponúk v systéme ERANET na stránke
https://obstaravanie.eranet.sk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
Pri preukázaní splnenia osobného postavenia jednotným európskym dokumentom postačuje globálne prehlásenie
splnenia podmienok účasti v časti IV. Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie
úradne overených fotokópií originálnych dokladov (napr. vo formáte .pdf). Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným
obstarávateľom z informačného systému verejnej správy, doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej
fotokópie naskenované a vložené prostredníctvom elektronického portálu https://obstaravanie.eranet.sk/. V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení. V prípade pochybností o pravosti "naskenovaných" dokladov si
verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požadovať predloženie dokladov vo forme zaručenej konverzie. Verejný
obstarávateľ má v súčasnosti prístup k nasledovným dokladom /podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní/:
doklad podľa § 32 ods.2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, anii zamerané na
sociálne aspekty.
V súlade s §66 ods. 7 sa bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti podľa §40 po vyhodnotení ponúk podľa § 53 na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.10.2020