Operačné stoly oftalmologické - 2 ks

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
26.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.10.2020
  Dátum zverejnenia:
27.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Breza
Telefón: +421 248234822
Email: juraj.breza@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Operačné stoly oftalmologické - 2 ks
Referenčné číslo: R1-9/144/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
33192230-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks nových operačných stolov oftalmologických na operácie katarakty a aplikácie intravitreálnych injekcií do Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), pracovisko Nemocnica Ružinov, Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Ružinovská 6 , 826 06 Bratislava.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
26 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Nemocnica Ružinov, Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Ružinovská 6 , 826 06 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka 2 ks nových, nepoužitých, nerepasovaných operačných stolov pre oftalmológa (na operácie katarakty a aplikácie intravitreálnych injekcií) do Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Nemocnica Ružinov, Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Ružinovská 6 , 826 06 Bratislava vrátane odskúšania a uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním) dodaného tovaru, predloženia príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie a to: ES Vyhlásenia o zhode, návodu na obsluhu v slovenskom jazyku, záručného listu, vypracovania a predloženia Preberacieho protokolu, Inštalačného protokolu, Protokolu o zaškolení obsluhy
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
26 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka je pre predmet zákazky stanovená vo výške 2 000,00 EUR. Podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZVO formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152ZVO, resp. formou jednotného európskeho dokumentu ( ďalej len "JED) podľa § 39 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 7
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, oddelenie verejného obstarávania, Ružinovská 6 , 826 06 Bratislava,miestnosť 212
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa pred otváraním ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

1. Postup zadávania nadlimitnej zákazky je podľa ZVO s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 druhá veta ZVO
prostredníctvom elektronockého systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ bez uplatnenia e-aukcie.
2. Spôsoby dorozumievania sa v systéme JOSEPHINE a príslušné technické a odborné predpoklady pre prácu v systéme JOSEPHINE sú v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ súťažné podklady v listinnej forme neposkytuje
3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému JOSEPHINE a nie kedy si ju prečítal.
4. Podľa § 38 ods. 1 ZVO si verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
7. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových
prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.10.2020