Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.834.731,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.10.2020
  Dátum zverejnenia:
27.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Hlavatá
Telefón: +421 415032317
Fax: +421 415032431
Email: iveta.hlavata@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva, orgán verejnej moci
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky
Referenčné číslo: 516
II.1.2) Hlavný kód CPV
44113310-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II..
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 834 731,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 16
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod HP - Žilina
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie stredisko Žilina
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Horné Považie stredisko Žilina.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
111 022,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod HP - Rajec
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie stredisko Rajec
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Horné Považie stredisko Rajec.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
107 909,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod HP - Bytča
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie stredisko Bytča
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Horné Považie stredisko Bytča.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
163 007,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod HP - Belá
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie stredisko Belá
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Horné Považie stredisko Belá.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
147 624,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod KY - Čadca
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce stredisko Čadca
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Kysuce stredisko Čadca.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 11 O, II.; AC 16 L, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
47 830,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod KY - Makov
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce stredisko Makov
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Kysuce stredisko Makov.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 11 O, II.; AC 16 L, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
48 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod KY - Kysucké Nové Mesto
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce stredisko Kysucké Nové Mesto
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Kysuce stredisko Kysucké Nové Mesto.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 11 O, II.; AC 16 L, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
48 850,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod LI - Liptovský Mikuláš
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Liptov stredisko Liptovský Mikuláš
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Liptov stredisko Liptovský Mikuláš.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
128 143,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod LI - Liptovský Hrádok
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Liptov stredisko Liptovský Hrádok
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Liptov stredisko Liptovský Hrádok.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
128 779,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod LI - Ružomberok
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Liptov stredisko Ružomberok
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Liptov stredisko Ružomberok.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
262 504,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 11
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod LI - Liptovské Matiašovce
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Liptov stredisko Liptovské Matiašovce
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Liptov stredisko Liptovské Matiašovce.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 966,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 12
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod OR - Dolný Kubín
Časť č.: 12
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Orava stredisko Dolný Kubín
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Orava stredisko Dolný Kubín.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
145 835,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 13
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod OR - Námestovo
Časť č.: 13
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Orava stredisko Námestovo
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Orava stredisko Námestovo.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
79 175,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 14
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod OR - Trstená
Časť č.: 14
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Orava stredisko Trstená
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Orava stredisko Trstená.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
85 835,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 15
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod TU - Martin
Časť č.: 15
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Turiec stredisko Martin
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Turiec stredisko Martin.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 11 O, II.; AC 16 L, II., AC 22 P, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
102 126,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 16
II.2.1) Názov
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod TU - Turčianske Teplice
Časť č.: 16
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Turiec stredisko Turčianské Teplice
(cesty v územnej pôsobnosti strediska)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Turiec stredisko Turčianske Teplice.
Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov.

Jedná sa o asfaltové betóny: AC 11 O, II.; AC 16 L, II., AC 22 P, II..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
102 126,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a opis podmienok účasti osobného postavenia je uvedený v bode A.2.1 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ v predmetnej verejnej súťaži nestanovuje podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a opis podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti je uvedený v bode A.2.3 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Po úvodnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v IS EVO. Na každú časť predmetu zákazky bude uskutočnená samostatná e- aukcia. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, na predloženie nového návrhu na plnenie stanoveného kritéria.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2020 11:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pre uchádzačov, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk, je otváranie/sprístupnenie elektronických ponúk neverejné. Podľa § 54 ods. 3 zákona je pri použití elektronickej aukcie otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 66 ods. 7 druhej vety zákona o VO a § 55 ods. 1 zákona o VO (jedná sa o tzv. REVERZ) a pokynov uvedených v SP s použitím e-aukcie.
2.Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Súťažné podklady (ďalej len SP) sú prístupné v profile verejného obstarávateľa (ďalej len VO) https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/8276. Názov zákazky je "Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky", čím VO umožňuje neobmedzený a priamy prístup k SP.
3.VO bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO verz. 18.0. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme EVO považuje okamih jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou IS.
4.V prípade uplatnenia revíznych postupov sa bude VO pri doručovaní riadiť Výkladovým stanoviskom ÚVO č. 3/2018.
5.To znamená, že plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6.Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do IS EVO umiestnenom na webovej adrese https://uvo.gov.sk
7.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa IS EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
8.VO nesmie uzavrieť rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do RPVS a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
9.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku. Výška zábezpeky pre jednotlivé časti a ďalšie bližšie informácie sú uvedené v bode 15 SP.
10.Predzmluvné podmienky: OvZP verejného obstarávateľa neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky.
11.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a SPi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
12.Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady pre splnenie podmienok účasti JED-om, v takom prípade je povinný vyplniť ho v súlade so ZOVO. Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".
13.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v SP. SP sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme zverejnenej v profile zákazky.
14. Po úvodnom vyhodnotení ponúk vyzve verejný obstarávateľ všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky na účasť v procese elektronickej aukcie (ďalej aj ako evoAukcia) podľa § 54 ZOVO. V E-aukcii budú uchádzači upravovať JC v EUR s DPH, zadané v štruktúre ponuky.
15.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.10.2020