Nákup automatických liniek na spracovanie a balenie mincí vrátane servisu

  Zadávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
  Predpokladaná hodnota:
1.640.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.10.2020
  Dátum zverejnenia:
22.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30844789
Imricha Karvaša 1 , 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Vladimír Kubánek
Telefón: +421 257871225
Email: vladimir.kubanek@nbs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.nbs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup automatických liniek na spracovanie a balenie mincí vrátane servisu
Referenčné číslo: NBS1-000-053-676
II.1.2) Hlavný kód CPV
30123600-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia 2 kusov automatických liniek na spracovanie a balenie mincí s minimálnou rýchlosťou spracovania 750 minci za minútu (ďalej aj Linka 750) spolu s obalovým a spotrebným materiálom na spracovanie prvých 40 miliónov kusov mincí pre každú dodanú Linku 750, 1 kusu automatickej linky na spracovanie
a balenie mincí s minimálnou rýchlosťou spracovania 1500 minci za minútu spolu s obalovým a spotrebným materiálom na spracovanie prvých 80 miliónov kusov mincí a opcia na dodanie 3 kusov Linky 750 spolu s obalovým a spotrebným materiálom na spracovanie prvých 40 miliónov kusov mincí ku každej dodanej Linke 750, demontáž a ekologická likvidácia existujúcich liniek v miestach inštalácie nových liniek a zabezpečenie servisu liniek na obdobie od prevzatia prvej linky do uplynutia lehoty 10 rokov od prevzatia poslednej linky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 640 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30123610-6
30123620-9
30123630-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia 2 kusov automatických liniek na spracovanie a balenie mincí s minimálnou rýchlosťou spracovania 750 minci za minútu (ďalej aj Linka 750) spolu s obalovým a spotrebným materiálom na spracovanie prvých 40 miliónov kusov mincí pre každú dodanú Linku 750, 1 kusu automatickej linky na spracovanie
a balenie mincí s minimálnou rýchlosťou spracovania 1500 minci za minútu spolu s obalovým a spotrebným materiálom na spracovanie prvých 80 miliónov kusov mincí a opcia na dodanie 3 kusov Linky 750 spolu s obalovým a spotrebným materiálom na spracovanie prvých 40 miliónov kusov mincí ku každej dodanej Linke 750, demontáž a ekologická likvidácia existujúcich liniek v miestach inštalácie nových liniek a zabezpečenie servisu liniek na obdobie od prevzatia prvej linky do uplynutia lehoty 10 rokov od prevzatia poslednej linky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 640 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
141
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Opcia na dodanie 3 kusov Linky 750 spolu s obalovým a spotrebným materiálom na spracovanie prvých 40 miliónov kusov mincí ku každej dodanej Linke 750.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 13:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ uskutoční otváranie ponúk on-line v systéme Josephine. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9269/summary. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.10.2020