Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
90.567.150,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 13:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.10.2020
  Dátum zverejnenia:
21.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Zuzana Jamnická
Telefón: +421 259356295
Email: zuzana.jamnicka@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor
Referenčné číslo: MAGS OVO 61482/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45234121-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor. Električková trať s rozchodom 1000 mm je umiestnená v intraviláne mesta a prechádza jedným katastrálnym územím Mestskej časti Bratislava Petržalka. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km. Úsek trate sa začína za Bosákovou ulicou a končí v lokalite Janíkov Dvor v priestoroch bývalého roľníckeho družstva. Trasa je situovaná sever-južným smerom. Je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v ich prílohách. Úplný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
90 567 150,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
45111100-9
45233223-8
45233251-3
45233290-8
45233292-2
45233293-9
45233294-6
45234126-5
45234128-9
45262300-4
45262310-7
45262400-5
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45316000-5
45316100-6
45316110-9
45316200-7
45316212-4
45332300-6
45442120-4
45231113-0
45112400-9
34941300-8
71300000-1
71242000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava - mestská časť Bratislava Petržalka
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor. Úsek električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor bude nadväzovať na prvý úsek Jesenského - Jungmannova a oba úseky budú spolu po dokončení vytvárať jeden prevádzkový celok. Električková trať s rozchodom 1000 mm je umiestnená v intraviláne mesta a prechádza jedným katastrálnym územím mestskej časti Bratislava Petržalka. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km. Úsek trate sa začína za Bosákovou ulicou a končí v lokalite Janíkov Dvor v priestoroch bývalého roľníckeho družstva. Trasa je situovaná severo-južným smerom. Je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v ich prílohách. Zákazka tiež okrem hlavného cieľa stavby, ktorým je vybudovanie električkovej trate, zahŕňa aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena. Zákazka sa bude realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie (Príloha B8 súťažných podkladov). Detailný opis a požiadavky na plnenie predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
90 567 150,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
27
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Na zabezpečenie ponuky uchádzača sa vyžaduje zábezpeka vo výške 500 000,- eur (slovom päťstotisíc eur). Ponuka uchádzača musí byť zabezpečená požadovanou zábezpekou počas celej lehoty viazanosti ponúk. Bližšie informácie k podmienkam zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Za účelom bližšieho oboznámenia sa s miestom plnenia predmetu zákazky v rozsahu celej dĺžky plánovanej trasy vrátane umiestnenia súvisiacich objektov odporúča verejný obstarávateľ vykonať obhliadku miesta plnenia. Účasť na obhliadke je nutné dohodnúť prostredníctvom IS Josephine na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7223/summary

V súlade s § 40 ods. 6 písm. g) ZVO Verejný obstarávateľ si určuje, že z verejného obstarávania vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Súťažné podklady spolu s prílohami, ich vysvetlenia ako aj ďalšie informácie týkajúce sa tejto zákazky budú zverejnené na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7223/summary

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

V rámci súčinnosti pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom sa vyžaduje:
- úspešný uchádzač predloží požadovaný počet rovnopisov Zmluvy o dielo spolu so všetkými vyžadovanými prílohami;
- úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi na odsúhlasenie vlastný Plán organizácie výstavby, ktorý musí rešpektovať všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách;
- úspešný uchádzač predloží na odsúhlasenie verejnému obstarávateľovi návrh na poistné plnenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou pri plnení predmetu tejto zákazky a pre zabezpečenie uskutočnenia predmetu zákazky pripravený podľa čl. 18 Zmluvných podmienok (Príloha B5) a Prílohy k ponuke (Príloha B4);
- úspešný uchádzač predloží zoznam nasledovných zariadení, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predmetu zákazky:
1)Univerzálny nakladač kolesový
2)Valník
3)Nákladný automobil
4)Rýpadlo lopatové kolesové
5)Rýpadlo-nakladač na traktorovom podvozku
6)Dozér na pásovom podvozku
7)Grejder
8)Valec kombinovaný
9)Koľajový žeriav
10)Autožeriav
11)Kompresor piestový pojazdný
12)Vysokozdvižný vozík
13)Vrtná súprava na automobilovom podvozku
14)Automatická podbíjačka
15)Motorová vŕtačka
16)Motorová uťahovačka
17)Agregát na výrobu elektrického prúdu
18)Brúsiaci vlak/iné brúsiace zariadenie s vlastným pohonom

Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa kedy bude na jej uzavretie vyzvaný.

Bližšie informácie k uzavretiu zmluvy a poskytnutí súčinnosti pred jej uzavretím sú uvedené v súťažných podkladoch.

Skratkou "ZVO" sa rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení účinnom v čase odoslania tohto Oznámenia).

"zákonom o architektoch" sa rozumie zákon č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v platnom znení.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré sú predmetom zákazky min. v rozsahu oprávnenia na uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže doloženým čestným vyhlásením;
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. Uchádzač nemusí predkladať doklad;
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. Uchádzač nemusí predkladať doklad.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.Verejný obstarávateľ vyžaduje splniť a preukázať nasledovné: podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO v spojení s § 34 ods. 2 ZVO: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2.Verejný obstarávateľ vyžaduje splniť a preukázať nasledovné: podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1 (§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO): Uchádzač v rámci tohto zoznamu preukáže, že v referenčnom období uskutočnil min.3 zákazky v súhrnnej výške min. 110 000 000,- € bez DPH rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, z ktorých bude:
a) min.1 zákazka, predmetom ktorej bola realizácia koľajovej dráhy s vybudovaním/rekonštrukciou mostného objektu s dĺžkou nosnej konštrukcie min. 20 metrov
b) min.1 zákazka, predmetom ktorej bolo vybudovanie/modernizácia/rekonštrukcia koľajovej dráhy v ucelenom úseku dvojkoľajovej dráhy v dĺžke min.2 km s min. 1 zastávkou/železničnou stanicou

Požiadavky uvedené v písm. a) a b) tohto bodu je možné preukázať aj jednou a tou istou zákazkou.

K bodu 2 (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO): Uchádzač preukáže, že disponuje kľúčovými odborníkmi:
Hlavný stavbyvedúci musí spĺňať všetky nasl. požiadavky:
a) držiteľ osvedčenia pre: stavbyvedúci alebo stavbyvedúci - inžinierske stavby (vydávané od r. 2009)/stavbyvedúci inžinierske stavby (vydávané od r.2005)/stavbyvedúci - inžinierske stavby v kat. dopravné stavby (vydávané do r.2005) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom dokladu oprávňujúcim na danú činnosť vydávaným v inom štáte ako SR
b) odborná prax s výkonom činnosti hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby min.10 rokov
c) preukázateľná účasť na realizácii min.3 zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v pozícii hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho. Požaduje sa aby min.1 z týchto zákaziek bola realizovaná v zmluvnej cene min. 50 000 000,- € bez DPH

Stavbyvedúci pre výstavbu električkových dráh, musí spĺňať všetky nasl. požiadavky:
a) držiteľ osvedčenia pre: stavbyvedúci alebo stavbyvedúci - inžinierske stavby (vydávané od r.2009)/stavbyvedúci inžinierske stavby (vydávané od r.2005)/stavbyvedúci - inžinierske stavby v kat. dopravné stavby (vydávané do r.2005) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom dokladu oprávňujúcim na danú činnosť vydávaným v inom štáte ako SR
b) odborná prax s výkonom činnosti hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho na koľajových dráhach min.10 rokov
c) preukázateľná účasť na realizácii min.1 zákazky, ktorej predmetom bola výstavba/modernizácia/rekonštrukcia koľajovej dráhy v intraviláne mesta v pozícii hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho

Stavbyvedúci pre výstavbu trakčného vedenia, musí spĺňať všetky nasl. požiadavky:
a) držiteľ osvedčenia pre: stavbyvedúci alebo stavbyvedúci - inžinierske stavby (vydávané od r. 2009)/stavbyvedúci inžinierske stavby (vydávané od r. 2005)/ stavbyvedúci inžinierske stavby v kat. dopravné stavby (vydávané do r. 2005) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom dokladu oprávňujúcim na danú činnosť vydávaným v inom štáte ako SR
b) odborná prax s výkonom činnosti hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho trakčného vedenia na koľajových dráhach min.10 rokov
c) preukázateľná účasť na realizácii min.1 zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v pozícii hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho trakčného vedenia

Stavbyvedúci pre mosty, musí spĺňať všetky nasl. požiadavky:
a) držiteľ osvedčenia pre: stavbyvedúci alebo stavbyvedúci - inžinierske stavby (vydávané od r.2009)/stavbyvedúci - inžinierske stavby (vydávané od r.2005)/stavbyvedúci - inžinierske stavby v kat. mosty, tunely (vydávané do r.2005) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom dokladu oprávňujúcim na danú činnosť vydávaným v inom štáte ako SR
b) odborná prax s výkonom činnosti hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho na mostoch min.10 rokov
c) preukázateľná účasť na realizácii min. 1 zákazky, ktorej predmetom bola výstavba/rekonštrukcia mosta v dĺžke min.20 metrov v pozícii hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.11.2020 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 14:00
Miesto: Zasadacia miestnosť č. 19, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava. V súvislosti s rizikom šírenia vírusu COVID-19 a na to nadväzujúcich opatrení a usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie sa otváranie ponúk uskutoční v rovnakom čase zároveň elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Na otváranie majú prístup uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Ďalšie informácie k spôsobu preukazovania splnenia podmienok účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.

K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Za zákazku rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky sa považuje vybudovanie/modernizácia/rekonštrukcia koľajovej dráhy a jej infraštruktúry.

Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrená v mene euro. Ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy. V prípade, ak v daný deň nebol stanovený kurz ECB, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom ECB platným v najbližší nasledujúci deň ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, kedy bod tento kurz ECB stanovený.

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti zákazkou, ktorej realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred viac ako desiatimi rokmi od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, alebo nebolo skončené do vyhlásenia tohto verejného obstarávania, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, v zozname stavebných prác vyčísli a započíta iba finančný objem plnenia realizovaný ním samotným.

K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek na každého z kľúčových odborníkov:
1)Požiadavky na každého z kľúčových odborníkov uvedené pod bodmi a): Originálom alebo overenou fotokópiou platného osvedčenia v požadovanom rozsahu pre každého z kľúčových odborníkov vydávaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov alebo iným subjektom v inom štáte ako SR, ktorý ekvivalentný doklad vydal.
2)Požiadavky na každého z kľúčových odborníkov uvedené pod bodmi b) a c): profesijnými životopismi každého kľúčového odborníka, z ktorých musí vyplývať splnenie požiadaviek uvedených v bode b) a c) stanovených pre jednotlivých kľúčových odborníkov. Profesijné životopisy budú minimálne obsahovať:
meno a priezvisko
dosiahnuté vzdelanie
odborná prax s uvedením minimálne:
mesiac a rok (od do) trvania zamestnaní
súčasná pracovná pozícia
zamestnávateľ
opis pracovnej náplne/odborných skúseností
kontakt na osobu, u ktorej je možné overiť odbornú prax
zoznam realizovaných zákaziek preukazujúcich splnenie stanovených požiadaviek na jednotlivých kľúčových odborníkov s uvedením minimálne:
názov stavby
predmet zákazky (z opisu musí vyplývať splnenie stanovených min. požiadaviek na zákazku realizovanú kľúčovým odborníkom)
termín realizácie zákazky
termín plnenia zákazky kľúčovým odborníkom
objednávateľ/zamestnávateľ
pozícia kľúčového odborníka
stručný opis úloh odborníka
identifikáciu a kontaktné údaje osoby pre overenie uvedených informácií
zmluvná cena zákazky
iné relevantné informácie

Uchádzač zároveň predloží za každú osobu uvedenú na pozícii kľúčových odborníkov čestné vyhlásenie, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní, budú sa priamo podieľať na plnení predmetu Zmluvy o dielo.

Verejný obstarávateľ informuje že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov so sídlom v SR predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Revízne postupy sú definované v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.10.2020