Upratovacie služby pre bytové domy Kopčianska 88, Budyšínska 1, Česká 2-4, Ulica Ondreja Štefanka 5, Tománkova 7

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
40.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.10.2020 11:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.10.2020
  Dátum zverejnenia:
16.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Pudiš
Telefón: +421 259356521
Email: ivan.pudis@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9215/summary
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Upratovacie služby pre bytové domy Kopčianska 88, Budyšínska 1, Česká 2-4, Ulica Ondreja Štefanka 5, Tománkova 7
Referenčné číslo: MAGS OVO 61471/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
90911200-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích služieb so zníženým vplyvom na životné prostredie vrátane čistiacich prostriedkov v spoločných priestoroch nájomných bytových domov a ich okolia vrátane dočisťovania kontajnerových stojísk.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
40 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.10.2020 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V prípade záujmu záujemcov o obhliadku priestorov, v ktorých sa majú realizovať obstarávané služby verejný obstarávateľ oznamuje, že 20.10.2020 o 10:00 hod. sa bude konať spoločná obhliadka týchto priestorov - účastníci sa stretnú na adrese Kopčianska 88, kde sa začne obhliadka a následne sa presunú do ostatných objektov. Verejný obstarávateľ nebude organizovať obhliadku priestorov v iné dni alebo v iných hodinách.

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že v zmysle opatrení na zabránenie šíreniu vírusu COVID-19 môže byť na obhliadke max. 6 osôb, preto žiadame záujemcov, aby za záujemcu prišila na obhliadku len jedna osoba.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.10.2020