Stavebné úpravy strechy Považskej galérie umenia v Žiline

  Zadávateľ:
Považská galéria umenia v Žiline
  Predpokladaná hodnota:
36.093,64 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.10.2020
  Dátum zverejnenia:
16.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Považská galéria umenia v Žiline
IČO: 36145190
M.R. Štefánika 2, 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Mazúr
Telefón: +421 415622522
Email: pgu@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy strechy Považskej galérie umenia v Žiline
II.1.2) Hlavný kód CPV
45261410-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Jedná sa o stavebné práce týkajúce sa odstránenia pretekania strechy, výmenou strešnej krytiny a dodaním a montážou tepelnej izolácie strechy na objekte Považskej galérie umenia v Žiline.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
36 093,64 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Zákazka vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty,
2.Komunikácia: Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať primerane v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. V prípade otázok môžu záujemcovia požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov a to elektronicky v IS EVO do lehoty na predkladanie ponúk. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.
Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na https://www.uvo.gov.sk/ a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO.

Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému EVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428626
3.Požadované podmienky účasti: podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a § 34 ods. 1 písm. b) ZVO,
4.Práce je nutné vykonať najneskôr do 8 týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
5.Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na uskutočnenie stavebných prác. Ostatné zmluvné ustanovenia sú uvedené v návrhu ZOD, ktorý je súčasťou výzvy na predloženie ponuky,
6. Bližšie informácie k rozsahu predmetu zákazy sú uvedené v Prílohe č. 3, vo VV a v návrhu ZOD, ktoré sú zverejnené v profile zákazky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.10.2020