Prenosové zariadenie WMT pre spravodajstvo

  Zadávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
55.760,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.10.2020
  Dátum zverejnenia:
16.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska
IČO: 47232480
Mlynská dolina , 84545 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tibor Petrík, MBA
Telefón: +421 260611267
Email: tibor.petrik@rtvs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/11786
Hlavná adresa(URL): http://www.rtvs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
činnosť rozhlasu a televízie podľa zákona o RTVS
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prenosové zariadenie WMT pre spravodajstvo
II.1.2) Hlavný kód CPV
32237000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Cieľom verejného obstarávanie je doplnenie stavu prenosových batohov, ktoré si vyžiadala Sekcia spravodajstva, aby sa zabezpečilo pokrytie celej výroby. Predmetom zákazky je dodávka technologických zariadení a ich uvedenie do prevádzky. Predmetom zákazky je ďalej zabezpečenie spolupráce a plnej kompatibility s existujúcim systémom v RTVS, aby bola možná integrácia do tohto systému, vrátane centralizácie prihlásených prenosových batohov v RTVS Bratislava, aby sa minimalizovali možné komplikácie a výpadky pri prevádzke prenosových batohov a decoderov. En-codery budú prihlásené na decodery v RTVS Bratislava, dekódovať signál bude možné vo všetkých štúdiách RTVS (Banská Bystrica, Košice).

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
55 760,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah požadovaného plnenia:
1. Vysielacie zariadenie encoder WMT Airlink alebo ekvivalent - 3 ks
2. Prenosný batoh k encoderu - 3 ks
3. Prijímací Playout server decoder WMT alebo ekvivalent - 2 ks

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:
zariadenie musí byť plne kompatibilné s existujúcim systémom zavedeným v RTVS, pričom RTVS disponuje systémom výrobcu MobileViewpoint,
uvedenie predmetu zákazky do prevádzky
záručný servis v trvaní minimálne 12 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
55 760,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 45
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Systém elektronického obchodovania (ďalej len "EO") použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou
Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS").
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Ponúkané zariadenie musí byť plne kompatibilné s existujúcim systémom zavedeným v RTVS, pričom RTVS disponuje systémom výrobcu MobileViewpoint. Technická špecifikácia tohto systému pre potreby verejného obstarávania vychádza zo zariadení, ktoré momentálne RTVS používa. Technická špecifikácia sa nachádza v časti D. Opis predmetu zákazky. V RTVS sa v súčasnosti používa 12 encoderov, a 4 decodery v Bratislave a v štúdiách v Banskej Bystrici a Košiciach.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať certifikovaným aukčným systémom Aukčný modul Elektronického kontraktačného systému (aktuálna verzia). Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v časti I."Elektronická aukcia" súťažných podkladov.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2020 10:30
Miesto: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, nová administratívna budova RTVS.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie podľa § 54 zákona neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS"), ktorý je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle www.eks.sk. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto podlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

4. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že na overenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzači sú na preukázanie splnenia podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona povinní predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

5. Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný:

5.1) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch (podľa vzoru uvedeného v časti J. označenej ako Prílohy týchto súťažných podkladov, konkrétne v Prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov), v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi,

5.2) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Úspešný uchádzač po elektronickej aukcii aktualizuje hodnoty položiek, ktoré sú uvedené v tabuľke Technická špecifikácia a štruktúrovaný rozpočet, ktorá sa nachádzajú v časti H. týchto súťažných podkladov podľa celkovej záverečnej ceny zaznamenanej vo výsledku elektronickej aukcie.

7. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je sociálne verejné obstarávanie, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.10.2020