Výroba a oprava mechanických imobilizérov

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
37.220,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.10.2020
  Dátum zverejnenia:
16.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Petra Hritzová
Telefón: +421 259356544
Email: petra.hritzova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výroba a oprava mechanických imobilizérov
Referenčné číslo: MAG449214/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
35121000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie výroby a opravy mechanických imobilizérov t. j. technických prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ktorý sa zakladá na koleso a po založení sa uzamkne zámkovým mechanizmom.

Mechanické imobilizéry - zábrany sa musia dať jednoducho nasadiť, ale aj demontovať. Zároveň sa však nesmú dať demontovať bez použitia kľúča. Verejný obstarávateľ požaduje taktiež zabezpečenie výjazdu k uzamknutému imobilizéru z dôvodu poškodenia zámky vrátane odblokovania imobilizéru z kolesa vozidla.

Úplný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky zverejnenej na:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9072/summary
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
37 220,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.10.2020 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.10.2020