Výmena vodovodného potrubia.

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
157.050,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.10.2020
  Dátum zverejnenia:
16.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Ďurech
Telefón: +421 259722368
Fax: +421 254419773
Email: martin.durech@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427747
Hlavná adresa(URL): http://www.nrsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena vodovodného potrubia.
Referenčné číslo: k CRD - 1579/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45332000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác je výmena existujúceho vodovodného potrubia, ktoré sa nachádza v kolektore pod budovami v areáli Bratislavského hradu. Celková dĺžka výmeny vodovodného potrubia z ocele DN150 predstavuje cca 370m. Podrobná špecifikácia predmetu tejto zákazky je vymedzená projektovou dokumentáciou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
157 050,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45332200-5
44161200-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad
Zámocká ul. 2
811 01 Bratislava 1 - Staré Mesto
Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác je výmena existujúceho vodovodného potrubia, ktoré sa nachádza v kolektore pod budovami v areáli Bratislavského hradu. Celková dĺžka výmeny vodovodného potrubia z ocele DN150 predstavuje cca 370m. Podrobná špecifikácia predmetu tejto zákazky je vymedzená projektovou dokumentáciou, taktiež v zmysle príslušných súťažných podkladov a v zmysle návrhu obchodných podmienok (návrh Zmluvy o dielo).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
157 050,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že v rámci zadávania uplatňuje ustanovenie podľa § 112 ods. 6 zákona o VO (druhá veta) - tzv. rozšírený reverzný postup.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že v rámci zadávania aplikuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí a to so zreteľom na § 55 ods. 1 zákona o VO.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Verejný obstarávateľ určil so zreteľom na § 112 ods. 4 písm. a) a b) zákona o VO, že vyžaduje podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti taxatívne vymedzených podľa § 32 ods. 1 zákona o VO dokladmi podľa § 32 ods. 2 a 3 zákona o VO alebo podľa § 152 zákona o VO (Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov).

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 zákona o VO, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nepredkladá doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO (výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO, avšak uchádzač v prípade nepredloženia dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO je povinný na účely preukázania podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 zákona o VO, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nepredkladá doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o VO (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o VO.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 zákona o VO, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nepredkladá doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO (potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nepredkladá doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO (doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na novelizované znenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o VO s účinnosťou odo dňa 01.12.2019 a na novelizované znenie ustanovenia podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO s účinnosťou odo dňa 01.12.2019 - uvedené má zásadný dopad na spôsob preukazovania a to aj prostredníctvom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ods. 3 zákona o VO. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO (oprávnenie uskutočňovať stavebné práce) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podrobné informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa osobného postavenia, o dokladoch a dokumentoch na ich
preukázanie, o jednotlivých spôsoboch ich preukazovania a všetky, ďalšie, nevyhnutné, súvisiace informácie sú uvedené v príslušných SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o VO.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti týmito dokladmi:

45.3.1 Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO predloží v ponuke Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenie verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti - Technická spôsobilosť:
Podmienka účasti týkajúca sa technickej spôsobilosti podľa § 34 zákona o VO, ako aj doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO, ktorými sa preukazuje, boli určené/stanovené nediskriminačne, primerane vo vzťahu k predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie uvedených dokladov z dôvodu, aby uchádzač preukázal svoju reálnu schopnosť/spôsobilosť a reálne, praktické, dostatočné skúsenosti s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky a to v požadovanej kvalite. Verejný obstarávateľ nestanovil žiadnu minimálnu, finančnú hodnotu referenčného rámca, ale zameral sa práve na preukázanie reálnych skúseností s rovnakým alebo obdobným charakterom uskutočnenia stavebných prác ako je predmet tejto zákazky. Minimálna požadovaná úroveň technickej spôsobilosti bola určená/stanovená nediskriminačne, primerane vo vzťahu k predmetu zákazky, aby sa zadávania tejto podlimitnej zákazky mohol zúčastniť čo najväčší počet odborne skúsených a kvalitných uchádzačov - zhotoviteľov/stavebníkov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov technickej spôsobilosti bola určená aj so zreteľom na žiadúce a zároveň želané vytvorenie zdravého, konkurenčného prostredia so zámerom vytvoriť podmienky pre prístup malých a stredných podnikateľov pôsobiacich na relevantnom, stavebnom trhu.

45.3.2Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO predloží v ponuke údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti - Odborná spôsobilosť:
Podmienka účasti týkajúca sa odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o VO, ako aj doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO, ktorými sa preukazuje, boli určené/stanovené nediskriminačne, primerane vo vzťahu k predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie uvedených dokladov (osvedčenie, doklad o dosiahnutom vzdelaní a profesijný životopis) z dôvodu, aby uchádzač jednoznačne preukázal, že disponuje odbornou spôsobilosťou kľúčových odborníkov, nevyhnutnou pre plnenie predmetu tejto zákazky v zmysle platnej právnej úpravy, resp. ním určené odborné osoby zodpovedné za uskutočnenie stavebných prác - za plnenie predmetu tejto zákazky, za plnenie zmluvy, sú odborne kvalifikované, odborne spôsobilé a skúsené, disponujú príslušným vzdelaním a príslušnou požadovanou minimálnou odbornou praxou, tak ako to primárne požaduje, okrem iného, platná právna úprava oblasti stavebného práva. Minimálna požadovaná úroveň štandardov odbornej spôsobilosti bola určená aj so zreteľom na žiadúce a zároveň želané vytvorenie zdravého, konkurenčného prostredia so zámerom vytvoriť podmienky pre prístup malých a stredných podnikateľov pôsobiacich na relevantnom, stavebnom trhu.

Podrobné informácie v príslušných SP.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov - Technická spôsobilosť - Zoznam stavebných prác:
Uchádzač v Zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania uvedie a preukáže reálne plnenie minimálne troch (3) zákaziek (zmlúv) rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov - Odborná spôsobilosť - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov:
Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutá osoba/osoby spĺňa/spĺňajú nasledovné minimálne požiadavky:
a) Jeden (1) stavbyvedúci s odborným zameraním: Pozemné stavby so zodpovedajúcou, odbornou praxou, t. j. minimálne jedna fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Pozemné stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, pričom fyzická osoba stavbyvedúci s odborným zameraním: Pozemné stavby musí mať zodpovedajúcu odbornú prax. Podrobne v príslušných SP vrátane identifikácie dokladov, ktoré požaduje verejný obstarávateľ predložiť na preukázanie tejto odbornej spôsobilosti;

b) Traja (3) montážni pracovníci vodovodných potrubí s ukončeným minimálne stredoškolským odborným vzdelaním a so zodpovedajúcou odbornou praxou, t. j. minimálne tri fyzické osoby oprávnené (kvalifikované) na vykonávanie odborných činností spojených s montážou, údržbou, opravami vodovodných alebo odpadových rozvodov (potrubí) a zariadení s odbornou spôsobilosťou: Inštalatér alebo Mechanik stavebno-inštalačných zariadení, pričom každý z troch montážnych pracovníkov vodovodných potrubí musí mať minimálne tri (3) reálne, praktické skúsenosti s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. Podrobne v príslušných SP vrátane identifikácie dokladov, ktoré požaduje verejný obstarávateľ predložiť na preukázanie tejto odbornej spôsobilosti.

Podrobné informácie o podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti, o dokladoch a dokumentoch na ich preukázanie, o jednotlivých spôsoboch preukazovania týchto podmienok účasti a všetky, ďalšie, nevyhnutné, súvisiace informácie sú uvedené v príslušných SP.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá/vyhodnotená ako úspešná, tak všetci členovia skupiny dodávateľov budú povinní v zmysle § 37 ods. 2 zákona o VO vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu podľa príslušných právnych predpisov a to z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača (zhotoviteľa) uzatvorenie osobitných poistných zmlúv, t. j. poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie Diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na Diele, resp. na časti Diela. Podrobne v príslušných SP a v návrhu Zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.11.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.11.2020 10:00
Miesto:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Župné námestie 12
Zasadacia miestnosť č. 250
811 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Podrobne v príslušných SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Skratka SP znamená súťažné podklady.

Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku, prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronická komunikácia).

Verejný obstarávateľ oznamuje, že toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 (ďalej len IS EVO), ktorý vedie a sprístupňuje Úrad pre verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ pri elektronickej komunikácii prostredníctvom IS EVO určil, že moment odoslania informácie sa považuje za moment doručenia informácie adresátovi, t. j. dátum odoslania = dátum doručenia (tzn. doručenie informácie nastáva odoslaním). Taktiež je rozhodujúci serverový čas IS EVO.

Verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) zákona o VO, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

Verejný obstarávateľ vyžaduje taktiež v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO, aby úspešný uchádzač v zmluve (Zmluva o dielo) najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. Informácia o vypracovaní ponuky je nevyhnutnou, povinnou obsahovou náležitosťou ponuky.

Verejný obstarávateľ aplikuje a umožňuje záujemcom obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác - podrobne v SP.

Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku.

Verejný obstarávateľ vylúči podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Otváranie ponúk podlieha v čase súčasnej, pretrvávajúcej, mimoriadnej situácie spôsobenej šírením pandémie COVID-19 prísnym bezpečnostným a hygienickým opatreniam (Minimálne opatrenia: nevyhnutnosť mať ochranné rúška, rukavice, akceptovanie merania telesnej teploty, dodržiavanie minimálneho rozostupu), ktoré musí zástupca uchádzača striktne rešpektovať a dodržiavať. Verejný obstarávateľ z dôvodu mimoriadnej situácie obmedzuje možnosť účasti na otváraní ponúk len jednej (1) fyzickej osobe za jedného uchádzača.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, obstarávanie inovácií, zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ určil nasledovné kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v Eur s DPH za predmet zákazky.

Všetky písomné, procesné úkony vo verejnom obstarávaní súvisiace s elektronickou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom (záujemcom/uchádzačom) budú uskutočňované elektronicky prostredníctvom IS EVO na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427747
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.10.2020