Štruktúrovaná kabeláž, elektronický zabezpečovací a kamerový systém s video vrátnikom. v polyfunkčnom objekte ul. .Andreja Kmeťa, č.p.360/5, v Dubnici nad Váhom.

  Zadávateľ:
DUMAT - mestská príspevková organizácia
  Predpokladaná hodnota:
10.330,24 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 15:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.10.2020
  Dátum zverejnenia:
16.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
DUMAT - mestská príspevková organizácia
IČO: 36293962
Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomír Vysocký
Telefón: +421 424441395
Email: lubomir.vysocky@dubnica.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Štruktúrovaná kabeláž, elektronický zabezpečovací a kamerový systém s video vrátnikom. v polyfunkčnom objekte ul. .Andreja Kmeťa, č.p.360/5, v Dubnici nad Váhom.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia štruktúrovanej kabeláže elektronického zabezpečovacieho a kamerového systém s video vrátnikom. v polyfunkčnom objekte ul. .Andreja Kmeťa, č.p.360/5, v Dubnici nad Váhom. Inštalácia bude riešiť realizáciu štruktúrovanej kabeláže, jednopólové schémy rozvádzačov, slaboprúdové rozvody. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je vo výkaze výmer a výkresoch so schémami, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy. Realizácia uvedených prác bude prebiehať počas komplexnej rekonštrukcie uvedeného polyfunkčného objektu. Z toho dôvodu zhotoviteľ štruktúrovanej kabeláže musí skoordinovať práce so zhotoviteľom komplexnej rekonštrukcie objektu a musí rešpektovať jeho termíny plnenia stavebných prác . Pri odovzdaní diela požadujeme vyhotoviť merací protokol štruktúrovanej kabeláže.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
10 330,24 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 15:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.10.2020