Inovácia bezpečnostných prístupových prvkov, internetových a poštových komunikačných brán

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
135.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.10.2020 08:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.10.2020
  Dátum zverejnenia:
16.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
IČO: 35946024
Tomášikova 22, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Čapková
Telefón: +421 335315580
Fax: +421 248262910
Email: capkova.jana2@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): http://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Inovácia bezpečnostných prístupových prvkov, internetových a poštových komunikačných brán
Referenčné číslo: 428604
II.1.2) Hlavný kód CPV
48821000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výmena externých firewallov a softvérových brán pre sledovanie poštovej komunikácie z vonkajšieho prostredia, ktoré sú aktuálne už bez podpory od výrobcu, ale podpora je poskytovaná iba vo forme bezpečnostných záplat softvéru. Potreba inovácie vznikla z dôvodu potreby hardwarovej obnovy existujúcich emailových antispamových brán Ironmail z dôvodu EOL (end-of-life) a upgrade technológie Forcepoint Sidewinder - Firewall, pri zachovaní existujúcej HW platformy Forcepoint. Realizovaný upgrade zaistí tiež vyššiu dostupnosť služieb a zvýši bezpečnostnú úroveň pred sofistikovanými útokmi. Nová technológia spoločnosti Forcepoint poskytne po zrealizovaní upgrade dôležité Next Generation Firewall (NGFW) funkcionality, dostatočný výkon a rozšíriteľnosť. Ďalším významným dôvodom je fakt, že bude možné vykonať priamu migráciu politík zo stávajúcich firewallov, čo prinesie významnú úsporu zdrojov a minimalizáciu chýb počas upgrade. Cieľové riešenie inovácie bezpečnostných prvkov musí zabezpečiť dlhodobú podporu zo strany ich výrobcu, centrálny manažment jednotlivých bezpečnostných zariadení (firewall), optimalizáciu prevádzkových nákladov a požadovanú úroveň zabezpečenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
135 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., pracovisko Jaslovské Bohunice, objekt 631a/V1
II.2.4) Opis obstarávania
Výmena externých firewallov a softvérových brán pre sledovanie poštovej komunikácie z vonkajšieho prostredia, ktoré sú aktuálne už bez podpory od výrobcu, ale podpora je poskytovaná iba vo forme bezpečnostných záplat softvéru. Potreba inovácie vznikla z dôvodu potreby hardwarovej obnovy existujúcich emailových antispamových brán Ironmail z dôvodu EOL (end-of-life) a upgrade technológie Forcepoint Sidewinder - Firewall, pri zachovaní existujúcej HW platformy Forcepoint. Realizovaný upgrade zaistí tiež vyššiu dostupnosť služieb a zvýši bezpečnostnú úroveň pred sofistikovanými útokmi. Nová technológia spoločnosti Forcepoint poskytne po zrealizovaní upgrade dôležité Next Generation Firewall (NGFW) funkcionality, dostatočný výkon a rozšíriteľnosť. Ďalším významným dôvodom je fakt, že bude možné vykonať priamu migráciu politík zo stávajúcich firewallov, čo prinesie významnú úsporu zdrojov a minimalizáciu chýb počas upgrade. Cieľové riešenie inovácie bezpečnostných prvkov musí zabezpečiť dlhodobú podporu zo strany ich výrobcu, centrálny manažment jednotlivých bezpečnostných zariadení (firewall), optimalizáciu prevádzkových nákladov a požadovanú úroveň zabezpečenia.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
135 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 56
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428604.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428604.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky súvisiace s odbornou spôsobilosťou osôb bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije pri vyhodnotení ponúk elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom elektronickej aukcie je najnižšia cena v EUR bez DPH, východiskom tejto e-aukcie sú ceny upravované smerom nadol. Ďalšie informácie sú uvedené v aukčnom poriadku, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.10.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.10.2020 10:00
Miesto: Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o., zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 114 ods. 4, prvá veta zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov v súlade s §54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa nezasiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a)Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b)Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c)Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
d)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428604. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e)Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f)Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 2 000,- EUR.
g)Informácia k bodu II.2.7) tejto Výzvy: Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. Zmluva bude uzatvorená na osem (8) týždňov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, t.j. 56 dní.
h)Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako reverzný postup v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.10.2020