Prenájom vozidiel na zabezpečenie zimnej údržby ciest

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
178.024,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.10.2020
  Dátum zverejnenia:
15.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Meľo
Telefón: +421 248264139
Email: matej.melo@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2750
Hlavná adresa(URL): https://bratislavskykraj.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prenájom vozidiel na zabezpečenie zimnej údržby ciest
Referenčné číslo: EVO/20
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144400-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je prenájom techniky na zimnú údržbu komunikácií - 5 kompletných vozidiel pre zimnú údržbu komunikácií. Pod pojmom kompletné vozidlo na zimnú údržbu komunikácií sa rozumie podvozok vybavený pracovnými nadstavbami (posýpacou nadstavbou a prednou snehovou radlicou) tvoriacimi funkčný celok, so zabezpečením plnej kompatibility medzi podvozkom a nadstavbami tak, aby bola zaručená bezproblémová a bezporuchová funkčnosť vozidla počas celého obdobia prenájmu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
178 024,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Prenájom vozidiel na zabezpečenie zimnej údržby ciest - časť A
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
34144400-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie Bratislavského samosprávneho kraja.

Prenajímateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať vozidlá nájomcovi na adrese: Čučoriedková 6, Bratislava, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je prenájom techniky na zimnú údržbu komunikácií - kompletné vozidlo pre zimnú údržbu komunikácií. Pod pojmom kompletné vozidlo na zimnú údržbu komunikácií sa rozumie podvozok vybavený pracovnými nadstavbami (posýpacou nadstavbou a prednou snehovou radlicou) tvoriacimi funkčný celok, so zabezpečením plnej kompatibility medzi podvozkom a nadstavbami tak, aby bola zaručená bezproblémová a bezporuchová funkčnosť vozidla počas celého obdobia prenájmu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 604,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Prenájom vozidiel na zabezpečenie zimnej údržby ciest - časť B
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
34144400-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie Bratislavského samosprávneho kraja.

Prenajímateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať vozidlá nájomcovi na adrese: Čučoriedková 6, Bratislava, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je prenájom techniky na zimnú údržbu komunikácií - kompletné vozidlo pre zimnú údržbu komunikácií. Pod pojmom kompletné vozidlo na zimnú údržbu komunikácií sa rozumie podvozok vybavený pracovnými nadstavbami (posýpacou nadstavbou a prednou snehovou radlicou) tvoriacimi funkčný celok, so zabezpečením plnej kompatibility medzi podvozkom a nadstavbami tak, aby bola zaručená bezproblémová a bezporuchová funkčnosť vozidla počas celého obdobia prenájmu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 604,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Prenájom vozidiel na zabezpečenie zimnej údržby ciest - časť C
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
34144400-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie Bratislavského samosprávneho kraja.

Prenajímateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať vozidlá nájomcovi na adrese: Čučoriedková 6, Bratislava, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je prenájom techniky na zimnú údržbu komunikácií - kompletné vozidlo pre zimnú údržbu komunikácií. Pod pojmom kompletné vozidlo na zimnú údržbu komunikácií sa rozumie podvozok vybavený pracovnými nadstavbami (posýpacou nadstavbou a prednou snehovou radlicou) tvoriacimi funkčný celok, so zabezpečením plnej kompatibility medzi podvozkom a nadstavbami tak, aby bola zaručená bezproblémová a bezporuchová funkčnosť vozidla počas celého obdobia prenájmu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 604,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Prenájom vozidiel na zabezpečenie zimnej údržby ciest - časť D
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
34144400-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie Bratislavského samosprávneho kraja.

Prenajímateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať vozidlá nájomcovi na adrese: Čučoriedková 6, Bratislava, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je prenájom techniky na zimnú údržbu komunikácií - kompletné vozidlo pre zimnú údržbu komunikácií. Pod pojmom kompletné vozidlo na zimnú údržbu komunikácií sa rozumie podvozok vybavený pracovnými nadstavbami (posýpacou nadstavbou a prednou snehovou radlicou) tvoriacimi funkčný celok, so zabezpečením plnej kompatibility medzi podvozkom a nadstavbami tak, aby bola zaručená bezproblémová a bezporuchová funkčnosť vozidla počas celého obdobia prenájmu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 604,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Prenájom vozidiel na zabezpečenie zimnej údržby ciest - časť E
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
34144400-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie Bratislavského samosprávneho kraja.

Prenajímateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať vozidlá nájomcovi na adrese: Čučoriedková 6, Bratislava, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je prenájom techniky na zimnú údržbu komunikácií - kompletné vozidlo pre zimnú údržbu komunikácií. Pod pojmom kompletné vozidlo na zimnú údržbu komunikácií sa rozumie podvozok vybavený pracovnými nadstavbami (posýpacou nadstavbou a prednou snehovou radlicou) tvoriacimi funkčný celok, so zabezpečením plnej kompatibility medzi podvozkom a nadstavbami tak, aby bola zaručená bezproblémová a bezporuchová funkčnosť vozidla počas celého obdobia prenájmu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 604,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). Požaduje sa predloženie skeny originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona;
2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona a informačných systémov Úradu pre verejné obstarávanie, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod. 1 zákona o VO - vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil technický opis (špecifikáciu s uvedením technických parametrov) vozidiel, alebo katalógové listy vozidiel, alebo ekvivalentný doklad na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu vozidla prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
uvedené v zmluve
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 13:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka sa nevyžaduje.

2.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

3. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

5.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.10.2020