SO 11 Rekonštrukcia a modernizácia novorodeneckej kliniky – perinatologické centrum

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
  Predpokladaná hodnota:
595.185,78 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.10.2020
  Dátum zverejnenia:
15.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
IČO: 17336112
Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lipovský
Telefón: +421 356912245
Email: obstaravanie5@nspnz.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.nspnz.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
SO 11 Rekonštrukcia a modernizácia novorodeneckej kliniky – perinatologické centrum
Referenčné číslo: 02/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215140-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia novorodeneckej kliniky - perinatologické centrum - SO 11 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky.
Nové dispozičné riešenie oddelenia zahŕňa nasledujúce hlavné priestory: 2x4 intenzívne lôžka, jedno izolačné intenzívne lôžko, dve intermediárne izby, prevádzkové a personálne miestnosti. Toto nové riešenie dispozície si vyžiada zbúranie všetkých pôvodných oceľovo-hliníkových zasklených stien a niektorých murovaných priečok a vybudovanie nových.
Vymenia sa okenné a dverné výplne, vymenia sa povrchy podláh a povrchy stien.
Povrchy stropov budú znížené podhľadovou kazetovou konštrukciou na báze minerálnej vlny. Na celom oddelení sa zrealizuje nová elektroinštalácia silnoprúdová aj slaboprúdová.
Na celom oddelení sa zrealizuje nový rozvod kyslíka a stlačeného vzduchu.
Do strojovne VZT sa osadí nová jednotka a na oddelení sa zrealizujú nové distribučné prvky. Predmetom zákazky sú aj profesie: zdravotechnika, ústredné vykurovanie, meranie a regulácia. V projekte zdravotechniky je riešené napojenie novonavrhnutej zdravotechnickej a technologickej vybavenosti na stávajúce rozvody pitnej vody a kanalizácie. Projekt rieši výmenu jestvujúcich vykurovacích telies na 3. poschodí a nové napojenie ohrievača a chladiča vzduchotechnickej jednotky v strojovni vzduchotechniky v suteréne. Zariadenie Merania a regulácie a motorickej elektroinštalácie/prevádzkového rozvodu silnoprúdu rieši prevádzku zariadenia vzduchotechniky č. 1 (VZT č.1) a jemu prisluchajúcemu zvhlhčovaču. Prevádzka zariadenia VZT je riešená v úrovni centrálneho riadiaceho systému (CRS) s plne automatizovanou bezobslužnou prevádzkou na báze DDC podstanice, doplnenej o operátorský panel pre odborný lokálny prístup obsluhy a LCD ovládača na 3.NP pre bežný prevádzkový prístup obsluhy.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP: Opis predmetu zákazky a v B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
595 185,78 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45331100-7
45421100-5
45261420-4
45331210-1
45310000-3
45231300-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, parcela č. 2733/6, katastrálne územie: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, okres: Nové Zámky, kraj: Nitriansky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia novorodeneckej kliniky - perinatologické centrum - SO 11 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP: Opis predmetu zákazky a v B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

UPOZORNENIE PRE UCHÁDZAČOV:
Zhotoviteľ bude vykonávať práce počas plnej prevádzky Objednávateľa. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky Objednávateľa a zhotoví Dielo tak, aby nebolo obmedzené poskytovanie zdravotnej starostlivosti u Objednávateľa nad mieru a spôsobom nevyhnutným pre vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavky Objednávateľa pri doprave stavebného materiálu a stavebnej techniky na miesto zhotovenia Diela, a je povinný sa vopred dohodnúť s Objednávateľom na čase a spôsobe prepravy materiálu a techniky na stavenisko. Stavebné práce sa budú realizovať v priestoroch JIS, ktoré sa nachádzajú v severnej časti pôdorysu Neonatologickej kliniky na 3 poschodí (ďalej ako ,,Stavenisko). Stavenisko bude pre účel zhotovenia Diela uvoľnené a pripravené tak, aby Zhotoviteľ mohol nerušene realizovať zhotovenie Diela. Zhotoviteľ berie výslovne na vedomie, že na dopravu materiálu a techniky na Stavenisko nesmie využívať dopravné kapacity Objednávateľa na prepravu osôb a zdravotnej techniky, ktorými sú výťahy a schodište Objednávateľa . Zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré sú súčasťou ceny diela, zhotoví dočasné prístupové dopravné cesty na prepravu materiálu a stavebnej techniky na Stavenisko (napr. stavebný výťah), ktoré sú Plnením podľa bodu 3.6 článku 3 Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré sú súčasťou ceny diela, dočasné dopravné prístupové cesty odstráni najneskôr do protokolárneho odovzdania Diela.

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky: Obhliadka nie je pre záujemcov povinná, avšak odporúčaná s ohľadom na vyššie uvedené.

V prípade požiadavky o obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky si môžu záujemcovia dohodnúť termín obhliadky prostredníctvom komunikácie uvedenej v bode 9 týchto súťažných podkladov 9:Komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo uchádzačmi
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
595 185,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 15 000,- EUR.
V prípade zloženia zábezpeky ponuky formou bankovej záruky alebo poistenia záruky je potrebné ju predložiť aj listinne
ako originál na adresu verejného obstarávateľa (notársky overená kópia záručnej listiny /poistenia záruky nie je
postačujúca).
Podrobné podmienky uvedené v bode 15 SP - časť A.1.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.2 Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 ZVO.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
V prípade navrhovaných subdodávateľov títo musia preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného celého osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ZVO a ods. 7 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje každý subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentov (JED), alebo v zmysle § 114 ods. 1 Čestným vyhlásením, ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti.

V prípade navrhovaných subdodávateľov - JED uchádzača alebo čestné vyhlásenie obsahuje informácie o každom takomto subdodávateľovi a zároveň predkladá aj JED alebo čestné vyhlásenie za každého takéhoto subdodávateľa.
V prípade skupiny dodávateľov sa musí predložiť samostatný JED alebo Čestné vyhlásenie pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.

Verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si doklady Osobného postavenia, a teda ich predloženie sa požaduje od uchádzača/záujemcu.

Verejný obstarávateľ bude prihliadať na Všeobecné metodické usmernenie UVO č. 1/2020 (preukazovanie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) v nadväznosti na legislatívu prijatú v súvislosti s koronavírusom Covid-19).

Ďalšie informácie sú pre nedostatok znakov v tejto bunke uvedené v časti A. 2 SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 Dokumenty v zmysle §33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, konkrétne: vyjadrenie všetkých bánk, v ktorých má uchádzač alebo záujemca vedené účty.

2.2. Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného osobného okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO;

Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa Finančného a ekonomického postavenia spoločne.

V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentov (JED), alebo v zmysle § 144 ods. 1 Čestným vyhlásením, ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže v zmysle § 39 ods. 6 ZVO kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om alebo čestným vyhlásením.
Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e alebo v Čestnom vyhlásení uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz sú najmä internetová adresa elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Tieto doklady od uchádzača alebo záujemcu verejný obstarávateľ nebude vyžadovať a požadované informácie získa/overí na základe prístupu do elektronickej databázy.
Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje Finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, JED alebo Čestné vyhlásenie obsahuje informácie aj o tejto osobe a zároveň predkladá aj JED alebo Čestné vyhlásenie za túto osobu.

Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument-604.html
Z predloženého jednotného európskeho dokumentu alebo čestného vyhlásenia musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 2.1: Vyjadrenie banky / zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), v ktorej ma uchádzač vedený účet o schopnosti plniť finančné záväzky. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov ku dnu vystavenia dokladu (resp. za mesiace, v závislosti od zriadenia účtu) a vyjadrenie banky nemôže byť staršie ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predloženie ponuky.
Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
- informáciu či uchádzač má/nemá poskytnutý úver, ak áno, banka potvrdí či uchádzač dodržuje splátkový kalendár
- uchádzač nie je/nebol v nepovolenom debete
- jeho účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Uchádzač zároveň predloží Čestné vyhlásenie, že má účty len v banke (bankách), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk).
Upozorňujeme uchádzačov, že vyjadrenie banky musí obsahovať všetky vyššie uvedené údaje a odporúčame uchádzačom aby si skontrolovali vyjadrenie banky pred predložením ponuky.

K bodu 2.2. Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, vo výške minimálne 1 500 000,00 EUR sumárne za požadované obdobie alebo ekvivalent v inej mene. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác.
Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka čestným vyhlásením, ktoré bude obsahovať prehľadnú tabuľku, v ktorej bude uvedený:
- dosiahnutý obrat uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, v členení za jednotlivé požadované roky,
- celkový obrat uchádzača, v členení za jednotlivé požadované roky.
Uchádzač prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za požadované hospodárske roky. V prípade, ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude schopný si splnenie podmienky účasti overiť samostatne a uchádzač v tomto prípade účtovné výkazy nepredkladá.
Ak uchádzač nemá príslušné účtovné závierky zverejnené v súlade s platnými predpismi, z ktorých sa dá zistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, predloží dané výkazy alebo ich ekvivalenty v ponuke. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem príslušného členského štátu.
Obraty budú uvedené v originálnej mene, a ak touto menou nie je mena v EUR, obraty budú prepočítané aj na EUR. Prepočet cudzej meny na euro:
- uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti,
- uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

Dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia uchádzač predkladá vo forme skenu originálu/úradne overenej kópie v needitovateľnej forme vo formáte pdf.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údaje
o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3.3. Dokumenty podľa 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 ZVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenia kvality.

3.4 Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ZVO a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide
o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať JED-om, alebo v zmysle § 144 ods. 1 Čestným vyhlásením, ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti.

Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED alebo Čestné vyhlásenie obsahuje informácie aj o tejto osobe a zároveň predkladá aj JED alebo Čestné vyhlásenie za túto osobu.
Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument-604.html

Ďalšie informácie sú pre nedostatok znakov v tejto bunke uvedené v časti A. 2 SP.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1: Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác rovnakých alebo obdobných predmetu zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálna súhrnná hodnota stavieb musí byť minimálne 590 000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene:
Uchádzač predloží Zoznam stavebných prác a potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok:
- ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je REFERENCIA podľa ZVO
- ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o uspokojivom plnení potvrdí odberateľ.

K bodu 3.2: Uchádzač predloží:
a) - min. údaje: vzdelanie, odborná prax a súčasné zamestnanie (Životopis) pre: min. 1 stavbyvedúceho pre vedenie stavby originál alebo úradne overená fotokópia
a zároveň
- Doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. - odborné zameranie: Pozemné stavby, Alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
-požaduje sa, aby táto osoba preukázala odbornú prax - vykonávanie stavbyvedúceho na rovnakej alebo podobnej stavbe, ktorej realizácia (realizácia pozemných stavebných prác) bola v min. investičnom náklade 300 000,00 EUR bez DPH. Uvedené môže stavbyvedúci preukázať aj viacerými stavebnými zákazkami na ktorých vykonával funkciu stavbyvedúceho v spoločnej hodnote 300 000,00 EUR bez DPH.
- Čestné vyhlásenie (originál), že stavbyvedúci bude reálne vykonávať služby na predmetnej stavbe počas trvania celého zmluvného vzťahu.

b) min. údaje: vzdelanie, odborná prax a súčasné zamestnanie (Životopis) pre min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Technik BOZP originál alebo úradne overená fotokópia
a zároveň
- Doklad o odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby Technik BOZP: Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - overenú kópiu osvedčenia alebo výtlačok profilu odborníka z webovej stránky alebo link-odkaz na web. stránku na profil odborníka. Alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
- Čestné vyhlásenie (originál), že technik BOZP bude reálne vykonávať služby na predmetnej stavbe počas trvania celého zmluvného vzťahu.

K bodu 3.3:
Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality, vydaný nezávislou inštitúciou a zodpovedajúci norme STN EN ISO 9001, týkajúci sa predmetu zákazky (stavebné práce), a ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými STN na systém manažérstva kvality. Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu.

K bodu 3.4:
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 Zákona žiada od uchádzačov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok vo forme podľa prílohy č. 2 Návrhu zmluvy. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia rovnakom rozsahu ako sa požaduje od uchádzača, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky , ktorý má subdodávateľ plniť

Ďalšie informácie sú pre nedostatok znakov v tejto bunke uvedené v časti A. 2 SP.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Víťazný uchádzač - Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú
dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví
a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, mini. vo výške
Ceny za Dielo.

Víťazný uchádzač je povinný v čase uzavretia zmluvy vypracovať Časový harmonogram prác (ako prílohu č. 4 Zmluvy o dielo).

Verejný obstarávateľ vyzve víťazného uchádzača na ich predloženie predloženie v rámci § 56 ods.12 ZVO.

Zhotoviteľ akceptuje právo Objednávateľa na zádržné z ceny diela z každej vystavenej faktúry vo výške 10 % z celkovej
fakturovanej hodnoty uvedenej na faktúre vrátane príslušnej DPH (ak sa fakturuje), vo väzbe na riadne vykonanie diela.
Zádržné 10 % z každej vystavenej faktúry bude slúžiť na dodržanie včasnosti a kvality realizácie stavebných prác zo strany Zhotoviteľa. Bližšie informácie sú uvedené v Návrhu zmluvy o dielo, bod 6.1.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom SW PROEBIZ.
Podrobné informácie sú uvedené v časti A.1 SP- Časť VIII.: Elektronická aukcia.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.11.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.11.2020 11:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti
uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a k prípadným
všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady/dokumenty bude uverejňovať ako elektr. dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania vrátane revíznych postupov. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný
email/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa.
Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah
komunikácie zásielky, správy.
Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný
elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému
JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný
emailom.
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
e)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je
potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.
Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky a žiadosti.

V súlade s § 56 ods. 15 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 14 na viac ako 10 pracovných dní.

V zmysle § 10 ods. 7 ZVO je použité sociálne hľadisko vo VO viď. bod. 8.26 Zmluvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.10.2020