Dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
38.743.342,78 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.10.2020
  Dátum zverejnenia:
15.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štanclová
Telefón: +421 259356511
Email: zuzana.stanclova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492736
Olejkárska 1 , 81452 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Email: sekretariat.gr@dpb.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dpb.sk
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681300
Ivanská cesta 22 , 82104 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Email: olo@olo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.olo.sk
METRO Bratislava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35732881
Muchovo nám. č. 12 , 85271 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Email: info@metroba.sk
Hlavná adresa(URL): https://bratislava.sk/sk/organizacia-alebo-institucia/metro-bratislava-a-s
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie
Referenčné číslo: MAGS OVO 51462/2020-421056
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej organizácií v zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou elektriny, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete do odberných miest hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho organizácií v zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
38 743 342,78 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie hlavného mesta SR Bratislavy. Zoznam organizácií s odbernými miestami elektrickej energie je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Celkový predpokladaný odber za jednotlivé odberné miesta počas trvania zmluvného vzťahu od 01.01.2021 do 31.12.2023 je 263 368 MWh.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
38 743 342,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar na predmet zákazky;
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým čestným vyhlásením;

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") :
2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.
2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný do ZHS podľa § 152 ZVO, preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO resp. Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") v súlade s § 39 ZVO.
3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ZVO predmetnej zákazky splniť a preukázať nasledovné:
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru dodaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Verejný obstarávateľ požaduje v zozname preukázať dve dodávky tovaru zodpovedajúce predmetu zákazky (t. j. dodanie elektrickej energie), pričom každá z týchto dvoch referencií musí byť v minimálnom objeme 30 GWh a zároveň aspoň jedna z týchto dvoch referencií musí preukazovať dodanie elektrickej energie pre minimálne 400 odberných miest.
2. Uchádzač môže v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Platné povolenie na podnikanie v energetike v súlade s § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.11.2020 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú uchádzačom zverejnené informácie v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom otváraní. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém Josephine logovať a budú súčasťou protokolov v danom verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) Verejný obstarávateľ vystupuje v rámci tohto obstarávania ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle
§ 15 ZVO a zároveň vystupuje aj ako verejný obstarávateľ, ktorý riadi verejné obstarávanie v zmysle § 16 ZVO, pričom koná na účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov.
VI.3.2) Verejný obstarávateľ bude vo verejnej súťaži postupovať podľa § 66 ods. 7 druhej vety ZVO.
VI.3.3) Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.4) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS. alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú
zapísaní v RPVS.
VI.3.5) Vzhľadom na podmienky plnenia rámcovej dohody je predmetné obstarávanie zeleným verejným obstarávaním.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.10.2020