Poľnohospodárska technika pre potreby výučby SOŠ Príbeník

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
  Predpokladaná hodnota:
427.011,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.10.2020
  Dátum zverejnenia:
15.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00159557
J. Majlátha 2, 07651 Pribeník
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Szűcsová
Telefón: +421 566285020
Fax: +421 566285021
Email: soup-pribenik@mail.t-com.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.soupopribenik.edu.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Ultima Ratio s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46862439
Seberíniho 1 , 82103 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Karolína Vavrinčíková
Telefón: +421 911561160
Email: karolina.vavrincikova@ultimaratio.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1077/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poľnohospodárska technika pre potreby výučby SOŠ Príbeník
Referenčné číslo: CUR000184
II.1.2) Hlavný kód CPV
16000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Poľnohospodárska technika pre potreby výučby SOŠ Pribeník. Predmet zákazkyje rozdelený na 3 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, druhú časť alebo na všetky tri častipredmetu zákazky:
ČASŤ I. - Traktor s príslušenstvom
ČASŤ II. - Kombajn
ČASŤ III. - Manipulátor
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
427 011,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Traktor s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb Agrártechnikai és Gasztronó-miai Szolgáltatási Szakközépiskola, . Majlátha 2, 076 51 Pribeník
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodanie tovaru: -Traktor -Čelný nakladač -Lis na okrúhle balíky -Nesený postrekovač -Kosa -Pluh rotačný, otočný -Sejačka -Kompaktor Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
189 761,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Výzva: IROP-PO2-SC223-2016-14 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôlna praktickom vyučovaní
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kombajn
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16000000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb Agrártechnikai és Gasztronó-miai Szolgáltatási Szakközépiskola, . Majlátha 2, 076 51 Pribeník
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodanie kombajnu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
166 750,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Výzva: IROP-PO2-SC223-2016-14 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôlna praktickom vyučovaní
Časť: 3
II.2.1) Názov
Manipulátor
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42410000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb Agrártechnikai és Gasztronó-miai Szolgáltatási Szakközépiskola, . Majlátha 2, 076 51 Pribeník
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je dodanie manipulátora. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
70 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Výzva: IROP-PO2-SC223-2016-14 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôlna praktickom vyučovaní
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienkyúčastitýkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO. 2)Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. 3)Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchtopodmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO. 4)Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a)v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo b)v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná zarovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejnýobstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.11.2020 13:00
Miesto: Ultima Ratio s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedenévčasti IV.3.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sapreukážepreukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupcauchádzača sapreukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že jeoprávnenýzúčastniť sa na otváraní ponúk.
2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6písm.g): Verejný obstarávateľ vylúči z uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informáciínadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskymsubjektomdohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.
4) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjdekschváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávaniaposkytovateľomnenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacejpodmienky anásledne zmluvu anulovať. Zmluva bude uzatvorená v listinnej podobe.
5) Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy oposkytnutínenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EUoprávnenýmiosobami, ktorými sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného audiu Riadiaceho orgánualebo sprostrdkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimipoverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkonkontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Eurpskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúciochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnýmipredpismy SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
6) V súlade s §56 ods. 15 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu naposkytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 až 14 je dlhšia ako 10 pracovných dní.
7) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobnéhopostavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postaveniapreukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
8) Verejný obstarávateľ aplikuje pri hodnotení ponúk ustanovenie § 66 ods. 7 ZVO, ktoré spočíva v tom, ževyhodnoteniesplnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53. Vyhodnoteniesplnenia podmienokúčasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční povyhodnotení ponúk nazáklade kritérií na vyhodnotenie ponúk.
9) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňujepísomne, prostredníctvom elektronickýchprostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.Komunikácia vrátane doručovania pre účelytohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvomfunkcionality portálu PLUTO na adresehttps://pluto.ultimaratio.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzaniaso záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľurčil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na inýspôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ akverejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasniliný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie súuvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.10.2020