Debarierizácia (komunikačná a informačná) kontaktných miest a nasadenie infolinky pre ľudí so sluchovým znevýhodnením na Magistráte hl. mesta BA a na vybraných kontaktných miestach

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
40.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.10.2020 13:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.10.2020
  Dátum zverejnenia:
15.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Pudiš
Telefón: +421 259356521
Email: ivan.pudis@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8998/summary
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Debarierizácia (komunikačná a informačná) kontaktných miest a nasadenie infolinky pre ľudí so sluchovým znevýhodnením na Magistráte hl. mesta BA a na vybraných kontaktných miestach
Referenčné číslo: MAGS OVO 59922/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
85320000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spočívajúcich v návrhu technického riešenia a implementácii sociálnej služby bezbariérového prístupu pre nepočujúcich posunkujúcich obyvateľov a neposunkujúcich nedoslýchavých obyvateľov a nasadenie infolinky na web pre týchto občanov v 10 vybraných mestských inštitúciách a podnikoch.

Kontaktných miest však môže byť viac od 1-4 pre jeden podnik, alebo inštitúciu. Zároveň celkový počet kontaktných miest nepresiahne počet 25. Toto množstvo by nemalo ovplyvniť cenu zákazky, kdeže inštitúcií, ktorým bude dodaná licencia bude stále len 10. Technické nástroje (ktorých bude toľko, koľko bude reálne kontaktných miest), pomocou ktorých bude služba zabezpečovaná - teda tablety, dodá mesto Bratislava.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 2 opis predmetu zákazky tejto výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
40 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.10.2020