Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
104.121,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.10.2020
  Dátum zverejnenia:
14.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 333236101
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28
Referenčné číslo: OVO/38442/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45110000-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom Diela je asanácia nehnuteľnosti: Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28 (ďalej len objekt).
V súvislosti s asanáciou objektu sa rozumie spracovanie dokumentácie na odstránenie stavby a uskutočnenie stavebných prác vrátanie geodetických služieb.
Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
104 121,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.10.2020 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.10.2020