Opasok taktický ÚOU PAD

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
64.750,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.10.2020
  Dátum zverejnenia:
14.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Šikulová
Telefón: +421 961054046
Email: katarina.sikulova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.minv.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Opasok taktický ÚOU PAD
Referenčné číslo: OVO_ZsNH_10/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
18425000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Opasok taktický ÚOU PAD je určený na nosenie donucovacích a obranných prostriedkov (ako napr. pút, slzotvorných prostriedkov, obuškov, zbraní) pre špeciálne útvary Policajného zboru. Opasok je čiernej farby, všetky jeho súčasti sú rovnako v čiernom vyhotovení.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
64 750,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.10.2020 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie informácie, vrátane príloh (formulárov) sú zverejnené vo Výzve na predloženie ponuky na stránke MV SR:
https://www.minv.sk/?jednoduche-zakazky&sprava=vyzva-na-predkladanie-cenovej-ponuky-opasok-takticky-uou-pad
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.10.2020