Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ

  Zadávateľ:
Obec Smilno
  Predpokladaná hodnota:
507.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.11.2020 12:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.10.2020
  Dátum zverejnenia:
14.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Smilno
IČO: 00322571
Smilno 194 , 08633 Smilno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexnadra Tomíková
Telefón: +421 910716470
Email: tomikova@torvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.smilno.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/5521
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
VO-TOR, s.r.o.
IČO: 50634178
Trojičné námestie 8, P.O. Box 12 , 82011 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing, Alexandra Tomíková
Telefón: +421 910716470
Email: tomikova@torvo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.smilno.sk/
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/5521
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, nájomného bytového domu s ôsmimi bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z. , na obecnom pozemku p.č. 404/4 v katastrálnom území obce Smilno, v okrese Bardejov, v Prešovskom samosprávnom kraji. Obec Smilno sa nachádza cca 13 km severovýchodne od okresného mesta Bardejov na trase Bardejov - Svidník. Navrhovaný bytový dom bude postavený vedľa Základnej školy vo vzdialenosti 11,0m juhovýchodným smerom. Navrhovaný bytový dom bude osadený v mierne svahovitom teréne so sklonom juhozápadným smerom, avšak jeho osadenie bude na už zrovnanom upravenom teréne. Úroveň upraveného terénu okolo objektu je navrhovaná na úrovni 413,0. 0,000 objektu je navrhovaná na úrovni 413,45. Zo severovýchodnej strany bude terén vysvahovaný a zatrávnený. Nájomný bytový dom je z konštrukčného hľadiska navrhnutý ako klasický murovaný dvojpodlažný objekt so strechou sedlového tvaru. Pôdorysné rozmery objektu sú 13,99 x 24,24 m. Požiadavka verejného obstarávateľa bola navrhnúť 8 bytových jednotiek bežného štandardu - dvojizbových a trojizbových tak, aby splnili požiadavku Zákona č. 443/2010 Z. z. a zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. Navrhované sú tri dvojizbové byty a päť bytov trojizbových. Navrhovaná dispozícia dvojizbových bytov predstavuje chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, spálňa a obývacia izba. Trojizbové byty majú oproti dvojizbovým bytom naviac aj detskú izbu. Spoločné priestory nájomného bytového domu tvorí zádverie, miestnosť pre kočíky a bicykle, spoločné chodby a schodiskový priestor okrem plochy schodiskových ramien. Predmet zákazky pozostáva z vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu, t. j. výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác a kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch vrátane ich príloh (ďalej len súťažné podklady). Súčasťou realizácie diela musí byť i návrh a realizácia potrebnej technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovému domu. Zhotovená projektová dokumentácia a komplexná realizácia diela podľa zhotovenej a schválenej projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu a spôsobom súladným s právnym poriadkom Slovenskej republiky musí zohľadňovať všetky relevantné, pre verejného obstarávateľa vo vzťahu k definovaným účelu a cieľu tejto zadávanej zákazky, efektívne podmienky a požiadavky súvisiace so zhotovením diela, uvedené, okrem iných, i v zákone o ŠFRB a vo Vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu (ďalej len Vyhláška) v ich účinnom znení ku dňu vyhlásenia tohto verejného obstarávania zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 týchto súťažných podkladov a v relevantných prílohách týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
507 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45211000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovensko, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Smilno
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, nájomného bytového domu s ôsmimi bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z. , na obecnom pozemku p.č. 404/4 v katastrálnom území obce Smilno, v okrese Bardejov, v Prešovskom samosprávnom kraji. Obec Smilno sa nachádza cca 13 km severovýchodne od okresného mesta Bardejov na trase Bardejov - Svidník. Navrhovaný bytový dom bude postavený vedľa Základnej školy vo vzdialenosti 11,0m juhovýchodným smerom. Navrhovaný bytový dom bude osadený v mierne svahovitom teréne so sklonom juhozápadným smerom, avšak jeho osadenie bude na už zrovnanom upravenom teréne. Úroveň upraveného terénu okolo objektu je navrhovaná na úrovni 413,0. 0,000 objektu je navrhovaná na úrovni 413,45. Zo severovýchodnej strany bude terén vysvahovaný a zatrávnený. Nájomný bytový dom je z konštrukčného hľadiska navrhnutý ako klasický murovaný dvojpodlažný objekt so strechou sedlového tvaru. Pôdorysné rozmery objektu sú 13,99 x 24,24 m. Požiadavka verejného obstarávateľa bola navrhnúť 8 bytových jednotiek bežného štandardu - dvojizbových a trojizbových tak, aby splnili požiadavku Zákona č. 443/2010 Z. z. a zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. Navrhované sú tri dvojizbové byty a päť bytov trojizbových. Navrhovaná dispozícia dvojizbových bytov predstavuje chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, spálňa a obývacia izba. Trojizbové byty majú oproti dvojizbovým bytom naviac aj detskú izbu. Spoločné priestory nájomného bytového domu tvorí zádverie, miestnosť pre kočíky a bicykle, spoločné chodby a schodiskový priestor okrem plochy schodiskových ramien. Predmet zákazky pozostáva z vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu, t. j. výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác a kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch vrátane ich príloh (ďalej len súťažné podklady). Súčasťou realizácie diela musí byť i návrh a realizácia potrebnej technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovému domu. Zhotovená projektová dokumentácia a komplexná realizácia diela podľa zhotovenej a schválenej projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu a spôsobom súladným s právnym poriadkom Slovenskej republiky musí zohľadňovať všetky relevantné, pre verejného obstarávateľa vo vzťahu k definovaným účelu a cieľu tejto zadávanej zákazky, efektívne podmienky a požiadavky súvisiace so zhotovením diela, uvedené, okrem iných, i v zákone o ŠFRB a vo Vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu (ďalej len Vyhláška) v ich účinnom znení ku dňu vyhlásenia tohto verejného obstarávania zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 týchto súťažných podkladov a v relevantných prílohách týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Cena za celý predmet zákazky s DPH, aukčné kritérium
Relatívna váha: 70,00
Názov: Celková lehota poskytnutia služieb a výstavby vyjadrená v celých pracovných dňoch
Relatívna váha: 30,00

Kritériá nákladov
Názov: Cena za celý predmet zákazky s DPH, aukčné kritérium
Relatívna váha: 70,00
Názov: Celková lehota poskytnutia služieb a výstavby vyjadrená v celých pracovných dňoch
Relatívna váha: 30,00
II.2.6) Predpokladaná hodnota
507 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom poskytnutia prostriedkov podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a zákona č 150/2013 o ŠFRB, Ministerstva dopravy a výstavby SR, a prostredníctvom rozpočtu verejného
obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo spôsobom podľa § 152 zákona. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania:
1.1Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
nasledovnými dokladmi:
Verejného obstarávanie sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch (v oddieli A.2, v časti 16 Vyhodnotenie a obsah
ponuky, bod 16.7. a ďalších častiach SP) nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate vo výške 1 500 000,00,- EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukazuje prehľadom o celkovom obrate. Pokiaľ je uchádzač vedený na www.registeruz.sk - stačí uviesť odkaz.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
§ 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
§ 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
§ 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Doklady -Autorizovaný architekt projektu, - Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb, -Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb , -Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, -Autorizovaný inžinier v kategórii Inžinierske stavby, Autorizovaný elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciou EZ-P-E2 A, stavbyvededúci PZ, IS.
§ 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
§ 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 zákona o VO nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o VO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch (v oddieli A.2, v bode16. Vyhodnotenie a obsah
ponuky, bod 16.7. a ďalších častiach SP) nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. a) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky (projektová činnosť pre bytové domy v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
Zo zákaziek uvedených v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka realizovaná v celkovej hodnote 15 800,- EUR bez DPH, alebo v ekvivalentnej hodnote vyjadrenej v inej mene.
Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.
§ 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky (výstavba bytových domov v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vo výške min. 1 500 000,- EUR bez DPH. Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnenia stavebných prác s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka.
§ 34 ods. 1 písm. d) uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu kvality podľa § 35 zákona ISO 9001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem.
§ 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb. Uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z autorizovaného architekta projektu, autorizovaného inžiniera pre konštrukcie pozemných stavieb, špecialistu požiarnej ochrany, autorizovaného inžiniera pre statiku stavieb, inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb , autorizovaného inžiniera v kategórii inžinierskych stavieb.
§ 34 ods. 1 písm. j) Vyhlásenie uchádzača o disponibilite strojovým vybavením so zoznamom tohto strojového vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, obsahujúce položkovitý zoznam tohto strojového vybavenia s uvedením označenia typu, počtu a účelu jednotlivého strojového vybavenia vo vzťahu k predmetu zákazky.
§ 34 ods. 1 písm. l) Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch (v oddieli A.2, v bode16. Vyhodnotenie a obsah
ponuky, bod 16.7. a ďalších častiach SP) nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.11.2020 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.11.2020 13:00
Miesto: Otváranie vykoná komisia elektronicky v systéme EVOservis.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, nakoľko bude realizovaná elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov http://www.evoservis.sk/torvo.

Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o VO v platnom znení (ďalej len zákon o VO). VO vykonáva uvedené verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania obstarávateľskej organizácie VO-TOR,s.r.o., Pri Trati 15/A, 821 06 Bratislava- EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Každý záujemca/uchádzač sa zaregistruje do systému elektronic. verejného obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/.
Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu
komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a
pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s obstarávateľskou organizáciou priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikač. rozhranie.
Komunikácia a výmena informácií medzi VO a uchádzačmi/záujemcom bude prebiehať elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom certifik. elektron. nástroja EVOSERVIS dostupného na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/ resp. v profile verej. obstarávateľa na stranke UVO http//www.uvo.gov.sk/profily.
Výzva, odovzdávanie podkladov a iná komunikácia medzi VO a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať
spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a bude rovnako dostupný každému záujemcovi/uchádzačovi. Komunikácia bude uskutočňovaná elektronickými prostriedkami cez komunikačné rozhranie systému EVOSERVIS.
SP budú poskytované v elektron. forme v systéme EVOservisu. Neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca
zaregistrovaním sa v systéme EVOservisu, ktoré je bezplatné, na stránke: https://www.evoservis.sk/torvo/.
VO bude pri komunikácií zo záujemcami/uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania certif. elektronic. nástroja EVOSERVIS. Každá komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom
prostredníctvom komunika. rozhrania certifik. elektronic. nástroja EVOSERVIS bude vyžadovať potvrdenie
elektronickým podpisom.

Ponuky uchádzačov sa predkladajú elektronickou formou v systéme EVOservisu. Informacie sú uvedené v SP.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk -
Cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH, aukčné kritérium
Lehota poskytnutia požadovaných služieb a výstavby v pracovných dňoch, neakčné kritérium.

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ,ich ponuky zábezpeku vo výške 15 000,00 EUR.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.10.2020