Ekologické oleje

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
555.544,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.10.2020
  Dátum zverejnenia:
14.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Zdenka Čupková
Telefón: +421 484344282
Fax: +421 484344191
Email: zdenka.cupkova@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://lesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Ekologické oleje
Referenčné číslo: 5139/2020/150
II.1.2) Hlavný kód CPV
24951100-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka ekologických a hydraulických ekologických olejov pre potreby organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š.p. vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania.
Zákazka je delená na 2 časti.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
555 544,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Ekologický olej, hydraulický ekologický olej
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24951000-5
09211600-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LESY SR š.p, pracovisko obchodnej prevádzky, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica, ostatné miesta dodania na adresy organizačných jednotiek sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka ekologického oleja na stratové mazanie používaného na mazanie reťazí motorových píl, ktorý je vhodný na používanie v lesnom hospodárstve a neznečisťuje životné prostredie. Ekologického hydraulického oleja, ktorý je používaný ako hydraulický olej v hydraulických rukách a iných hydraulických zariadeniach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
243 236,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Hydraulický ekologický olej SHELL Naturelle HF- E 46
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09211600-7
24951000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LESY SR, štátny podnik, OZLT, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica, ostatné miesta dodania na adresy organizačných jednotiek sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka ekologického hydraulického oleja SHELL Naturelle HF- E 46, ktorý je používaný ako hydraulický olej v hydraulických rukách a iných hydraulických zariadeniach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
312 308,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len"zákon VO") v plnom rozsahu, spôsobom podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo 5 alebo § 152 zákona VO.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona VO týmto oznamuje potenciálnym uchádzačom, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto v prípade predkladania dokladov podľa § 32 ods.2 zákona VO je uchádzač povinný predložiť všetky zákonom vyžadované doklady.

Ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Všetky informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.11.2020 10:30
Miesto: Elektronické otváranie ponúk sa uskutoční podľa lehoty, ktorá je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a uskutoční sa v mieste sídla verejného obstarávateľa na adrese LESY Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, otváranie ponúk podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní je neverejné, údaje podľa § 54 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku nebude zasielať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9046/summary.

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona VO vložením do elektronického systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky.
Zábezpeka je stanovená pre každú časť zákazky samostatne a to:
Pre časť č. 1 vo výške 5 000,- EUR
Pre časť č. 2 vo výške 7 000,- EUR
Ostatné informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vzhľadom na podmienky účasti a technickú špecifikáciu predmetného verejného obstarávania sa považuje uvedené verejné obstarávanie za zelené.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.10.2020