Denný stacionár v obci Lednické Rovne

  Zadávateľ:
Obec Lednické Rovne
  Predpokladaná hodnota:
239.999,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.10.2020
  Dátum zverejnenia:
14.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lednické Rovne
IČO: 00317462
Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marian Horečný
Telefón: +421 424693501
Email: starosta@lednickerovne.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5136
Hlavná adresa(URL): http://lednickerovne.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Enixa, s.r.o.
IČO: 45710252
Ľudovíta Štúra 917 , 01303 Varín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská
Telefón: +421 903373414
Email: enixasro@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Denný stacionár v obci Lednické Rovne
Referenčné číslo: LR/1/20
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce - prestavba a modernizácia interiéru a exteriéru objektu pekárne na objekt určený pre sociálne služby - denný stacionár v obci Lednické Rovne.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
239 999,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Lednické Rovne, KN-C 321/2, 321/1
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce - prestavba a modernizácia interiéru a exteriéru objektu pekárne na objekt určený pre sociálne služby - denný stacionár v obci Lednické Rovne. Ide o jeden vecne, logicky a funkčne nedeliteĺný celok, ucházdač predloží ponuku na celý predmet obstarávania pozostávajúci z:
Objekt: Zriadenie stavebného objektu nového denného stacionára v Lednických Rovniach,
Objekt: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy,
Objekt: Elektroinštalácia,
Objekt: Plynoinštalácia,
Objekt: Ústredné vykurovanie,
Objekt: Zdravotechnika.
Podrobne v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
239 999,95 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302021X083
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 5.000,00 EUR. Bižšie v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, alebo predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED) podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto
podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak
uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32
ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uvedené v § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré uchádzač preukáže vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej
banky, v ktorej má záujemca vedený účet, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že záujemca:
- nie je v nepovolenom debete,
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
- bežný účet nie je a nebol predmetom exekúcie.
Uvedený doklad sa týkať minimálne obdobia 1 roka pred predložením ponuky (resp. za obdobie dostupné v závislosti o vzniku uchádzača) a nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie
potvrdené/podpísané oprávnenou osobou, že nemá záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých
predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
finančné a ekonomické postavenie predloží skupina spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V prípade, že uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využije finančné
zdroje inej osoby bude postupovať podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina uchádzačov preukazuje splnenie ekonomického a finančného postavenia spoločne.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED) podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Podmienka účasti verejného obstarávateľa je primeraná povahe a charakteru zákazky a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti a stability uchádzača, t. z. že uchádzač je aj po finančnej stránke stabilným a spoľahlivým obchodným partnerom a realizácia projektu nebude ohrozená. Zaradenie podmienky účasti na preukázanie finančného a ekonomického postavenia sleduje cieľ získať dodávateľa, ktorý je schopný zabezpečiť realizáciu predmetu projektu, keďže verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky
zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má záujemca vedený účet, o schopnosti záujemcu plniť
finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že záujemca/záujemcov:
- nie je v nepovolenom debete,
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
- bežný účet nie je a nebol predmetom exekúcie.
Uvedený doklad musí byť originál, musí sa týkať minimálne obdobia 1 roka pred predložením ponuky (resp. za obdobie
dostupné v závislosti o vzniku uchádzača) a nesmie byt starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie
potvrdené/podpísané oprávnenou osobou, že nemá záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých
predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A) podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých
uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
C) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiadich zamestnancov,
D) § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 34 vo verejnom obstarávaní skupina spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie podmienok účasti podľa § 34 ZVO využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V prípade, že uchádzač na preukázanie podmienok účasti využije zdroje inej osoby, bude postupovať podľa § 34 ods. 2 zákona o VO.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED) podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Podmienky účasti verejného obstarávateľa sú primerané povahe a charakteru zákazky a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, t. z. že uchádzač je aj po odbornej stránke stabilným a spoľahlivým obchodným partnerom a realizácia projektu nebude ohrozená.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu A): Uchádzač k stanovenej podmienke účasti predloží doklady preukazujúce realizáciu stavebných prác na pozemných stavbách obsahujúce práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.z. obsahujúce práce najmä na znižovanie energetickej náročnosti stavebných objektov za relevantné obdobie vo finančnom objeme minimálne 230 tis. EUR bez DPH.
K bodu B): Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu kvality podľa § 35 zákona ISO 9001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
K bodu C): Uchádzač preukáže, že má k dispozícii min. 1 stavbyvedúceho a predloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho so zameraním na pozemné stavby, t.z. Osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. obdobného osvedčenia vydaného v krajine EU; minimálne 3 ročná prax na pozícii stavbyvedúci v oblasti predmetu zákazky, čo preukáže predložením profesijného životopisu.
Uchádzač ďalej predloží doklady preukazujúce, že je držiteľom nasledovných licencií a certifikátov:
Licencia overovania kvality realizácie stavebných prác pri celkovej obnove budovy vydaná akreditovaným orgánom
Licencia na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov vydaná akreditovaným orgánom,
Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby vydaná akreditovaným orgánom.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
K bodu D): Uchádzač predloží vyhlásenie o disponibilite strojového vybavenia so zoznamom tohto strojového vybavenia, ktoré má k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, obsahujúce položkovitý zoznam tohto strojového vybavenia s uvedením označenia typu, počtu a účelu jednotlivého strojového vybavenia vo vzťahu k predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2021 09:00
Miesto: Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym zástupcom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie. Bližšie v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na technické špecifikácie a charakter zákazky ide o verejné obstarávanie s príznakom zelené verejné
obstarávanie, nejedná sa o inovatívne partnerstvo, inovácie alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v
prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
V súlade s § 38 ZVO ods. 1 písm. d) sa stanovuje uchádzačom podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné
podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž.
V súlade s § 56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.
Zmluvné podmienky sú súčasťou súťažných podkladov, dôrazne odporúčame záujemcom venovať ich zneniu pozornosť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.10.2020