Výstavba materskej školy Hostice

  Zadávateľ:
Obec Hostice
  Predpokladaná hodnota:
341.455,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.10.2020
  Dátum zverejnenia:
13.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Hostice
IČO: 00318761
Hostice 158, 98004 Hostice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. František Rácz
Telefón: +421 475812252
Fax: +421 475812253
Email: obec.hostice@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.hostice.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5217
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba materskej školy Hostice
Referenčné číslo: 20201012_OPLZ_02
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce sú zamerané na výstavbu novej budovy v zmysle výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1 a platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu s názvom: Výstavba materskej školy Hostice. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko výstavba budovy tvorí v zmysle projektovej dokumentácie funkčný a logický celok. Rozdelenie predmetu zákazky na viaceré samostatné časti by znamenalo zásadné ohrozenie funkčnosti diela a rozdielne lehoty uskutočnenia, ktoré môže predlžovať celkovú lehotu výstavby. Vzhľadom na zabezpečenie nadväznosti technologických postupov stavebných prác a jednoznačne definovateľnej zodpovednosti a záruky za dielo je nevyhnutné, aby bol predmet zákazky obstaraný a realizovaný ako jeden celok. Záujemca je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
341 455,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112000-5
45300000-0
45262500-6
45261000-4
45223100-7
45421100-5
45421110-8
45421141-4
45223110-0
45310000-3
45331000-6
45332400-7
45432000-4
45442100-8
45262100-2
45321000-3
45443000-4
45410000-4
45233222-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Hostice, pričom stavebné práce budú realizované na parcele č. C KN 84, katastrálne územie Hostice.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavba je členená nasledovne:
Stavba: Materská škola Obec Hostice
SO-01 Elektromontáže
SO-02 Hlavný objekt
SO-03 Vykurovanie
SO-04 Výmena výplní otvorov
SO-05 Výstavba komína
SO-06 Zdravotechnika
V rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie tvoriace prílohu č.1 súťažných podkladov. V prípade ak v opise predmetu zákazky, týkajúcej sa projektovej dokumentácie alebo inej sprievodnej dokumentácie súťažných podkladov nachádzajú konkrétne názvy výrobkov, výrobných postupov, obchodných označení, patentov, typov, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, uchádzač/záujemca je oprávnený v súlade s § 42 ods. 3 zákona, oceniť a dodať aj ekvivalent požadovaného výrobku, ktorý však musí spĺňať minimálne požadované technické parametre, funkciu a účel v rovnakej alebo vyššej kvalite. Ekvivalentnosť v rámci parametrov, funkciu a účel jednotlivých položiek v rámci výkazu výmer, preukáže uchádzač výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi podľa bodu 16.10 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
341 455,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 312061T110
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Výstavba materskej školy Hostice, Kód výzvy:OPLZ-PO6-SC612-2018-1.
Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka v zmysle § 46 zákona, ktorá je stanovená: vo výške 9 000,00 EUR slovom: (deväťtisíc eur). Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Podľa § 32 ods. 3 zákona: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, ak verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 2 nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e)
zákona, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nadväzujúc aj na všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019 Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré bolo zverejnené dňom 22.11.2019:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke usmernenia-zakon-c3432015-z-z--51e.html?id=2522, pričom nepredloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona nie je možné sankcionovať vylúčením uchádzača.
Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie elektronického výpisu z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne.
Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa nachádza v bode 16.1 súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov vo formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňujú sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a) podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnení stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom bol:
- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za predchádzajúcich 5 rokov kumulatívne vo výške 300 000,00 EUR bez DPH, ktoré musia byť podložené referenciami resp. dôkazmi o plnení príslušných odberateľov ....

b) podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001 na stavebné práce -
vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou.

c) podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality: predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov....
a
2. Verejný obstarávateľ vyžaduje opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality: predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority na zhotovovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby...

d) podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení
environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je
uskutočnenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu ISO 14001 na stavebné práce - vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, resp. iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva.

e) podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej
praxi, alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy - zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie:
- dokladu o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác na výkon činnosti
stavbyvedúceho, t.j. osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad....
- životopisu na preukázanie odbornej praxi min. 1 osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác ...
Podrobné vymedzenie podmienok účasti podľa § 34 zákona je uvedené v súťažných podkladoch, vzhľadom na obmedzený počet znakov vo formulári.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa bodov a), b), c) d) a e) článku v oddieli III.1.3 výzvy, musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa článku v oddieli III.1.3 a), b) c) d) a e) výzvy, sa požaduje za všetkých členov skupiny spoločne v prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní. Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti § 34 ods.1 zákona sa nachádza v súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov v tomto formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponúk, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti podľa § 34 ods.1 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky sú uvedené iba v súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň splnením
odkladacej podmienky, ktorou je doručenie správy z finančnej kontroly predmetného verejného obstarávania príslušným
SO/RO pre OPLZ (ďalej len riadiaci orgán alebo RO), t.j. schválením postupu verejného obstarávania.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje od Zmluvy o dielo odstúpiť v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy bez
akýchkoľvek sankcií, ak výsledky finančnej kontroly SO/RO pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z
predmetného verejného obstarávania alebo iných postupov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu s a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánov
oprávnených vykonávať kontrolu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.11.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 05.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.11.2020 10:30
Miesto: Na adrese sídla verejného obstarávateľa uvedenej v oddieli I.1) tejto výzvy.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejné otváranie ponúk na predmet zákazky v súlade s § 52 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, vykoná komisia na otváranie a vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom na adrese verejného obstarávateľa, prostredníctvom sprístupnenia ponúk v informačnom systéme EVO vrátane uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie v súlade s podmienkou uplatnenia sociálneho aspektu pri
dodržaní platnej legislatívy EÚ a SR. Sociálny aspekt uplatňuje verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona tým, že pri realizácii stavebných prác zmluvne zaviaže úspešného uchádzača v právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia, v nadväznosti Operačný program Ľudské zdroje, ktoré zahŕňa sociálne hľadisko súvisiace so zamestnanosťou, aby sa prostredníctvom realizácie Projektu zvýšila aj zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných, počas doby realizácie stavebných prác, a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny poriadok SR poskytuje.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami/uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona prostredníctvom rozhrania portálu EVO v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, uvedené sa vzťahuje i pri komunikácii za účelom obhliadky miesta dodania.
3. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Metodika postupu na používanie systému EVO je uvedená na portáli UVO
https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo5f6.html.
4. Príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebným
minimálnym technickým vybavením je: pripojenie na internet; internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS
Internet Explorer ver. 7 bez zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť, najnovšie verzie prehliadačov;
inštalačná podpora jazyka Java min. ver. 1.6 integrovaná s integrovaným prehliadačom (linka: Java). Odporúča sa v
počítači mať nainštalovanú iba jednu podporu jazyka Java a všetky staršie verzie odstrániť; - v internetovom prehliadači nastavený jazyk slovenčina; - Adobe Acrobat Reader DC.
5. JED v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/ jednotnyeuropskydokument%20pre%20verejne%20obstaravanie553.html.
6. Úspešný uchádzač ( aj subdodávateľ/lia) je povinný mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy.
7. Úspešný uchádzač je povinný uviesť v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia a podiel zákazky.
8. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo. Súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom bude:
a) elektronický výpis zo zápisu zhotoviteľa v RPVS ( aktuálny ku dňu podpísania zmluvy)
b) zoznam subdodávateľov, zápis v RPVS ak sa uplatňuje, podpísaný uchádzačom, (aktuálny ku dňu podpísania zmluvy)
c) technologický postup realizácie diela, podpísaný uchádzačom
d) kontrolný a skúšobný plán realizácie diela, podpísaný uchádzačom
e) nacenený výkaz výmer - položkovitý rozpočet ceny diela, podpísaný uchádzačom
f) realizačný harmonogram stavebných prác, podpísaný uchádzačom
g) overená kópia poistnej zmluvy
h) doklady a dokumenty podľa osobitných podmienok plnenia zmluvy - čestné vyhlásenia a pracovné zmluvy atď.
i) plán BOZP, (vypracovaný Objednávateľom)
j) protokol o prebratí a odovzdaní diela - po odovzdaní diela (s prílohami podľa ustanovení v Zmluve podpísaný po
odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami).
9. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
10. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zmluvy je predmetné verejné
obstarávanie: c) zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.10.2020