Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie

  Zadávateľ:
Konzervatórium
  Predpokladaná hodnota:
315.089,59 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.10.2020
  Dátum zverejnenia:
13.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Konzervatórium
IČO: 00605808
Tolstého 11, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc
Telefón: +421 248264212
Email: lubos.patuc@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1294
Hlavná adresa(URL): https://www.konzervatorium.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie
Referenčné číslo: K1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214220-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s rekonštrukciou plynovej kotolne a modernizácie technológie Konzervatória na Tolstého 11 v Bratislave, a to podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ohlasovacieho povolenia vydaného dňa 02.03.2020, vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Bratislava (sp. zn. KPUBA-2018/7135-4/94646/HOR zo dňa 12.11.2018) a obchodných podmienok plnenia stanovených verejným obstarávateľom.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
315 089,59 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45331110-0
44621220-7
45262610-0
44141000-0
44167100-9
44167110-2
45442121-1
71632000-7
71631430-3
72211000-7
90500000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Konzervatórium, Tolstého, č. 11, 811 06 Bratislava ; LV 7457; parc. číslo 3370/1; súpisne č. 852.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s rekonštrukciou plynovej kotolne a modernizácie technológie Konzervatória na Tolstého 11 v Bratislave, a to podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ohlasovacieho povolenia vydaného dňa 02.03.2020, vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Bratislava (sp. zn. KPUBA-2018/7135-4/94646/HOR zo dňa 12.11.2018) a obchodných podmienok plnenia stanovených objednávateľom. Objekt sa nachádza v pamiatkovej zóne a je pamiatkovo chránený.

Rozsah stavebných prác a dodávok súvisiacich s predmetom zákazky je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
315 089,59 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Termín vykonania a odovzdania celého diela podľa zmluvy: najneskôr do 3 (troch) mesiacov odo dňa začatia prípravných a stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona;
2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač so sídlom v SR nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO.

Verejný obstarávateľ požaduje v predmete činnosti uchádzača zápis skutočností oprávňujúcich uchádzača podnikať v oblasti montáže, rekonštrukcie a údržby vyhradených technických zariadení tlakových, plynových.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon") ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
- požaduje sa preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti min. 1 osoby, a to predložením osvedčenia odborne spôsobilej osoby na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ pripúšťa aj ekvivalentné doklady vydané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov členských štátov EÚ.

Ak bude uchádzač preukazovať technickú alebo odbornú spôsobilosť kapacitami inej osoby, predloží písomnú zmluvu uzatvorenú s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o VO. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú definované v časti "D. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky" súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2020 11:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený svojim štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo splnomocnenou osobou. Doklady požadované na preukázanie oprávnenia osoby na účasť na otváraní ponúk v mene uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 zákona alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO.

2. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18.0). Bližšie informácie k spôsobu zaevidovania sa do súťaže do IS EVO ver. 18.0 zo strany uchádzača sú uvedené v príručke a krátkych inštruktážnych videách zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

4. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 6 000,- EUR. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.10.2020